Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Stavanger-statistikken
  4. Levekår i Stavanger

Levekår i Stavanger

Kort fortalt

Her finner du levekårsundersøkelsene som er utført i Stavanger.

Informasjon om undersøkelsene

Levekårsundersøkelser blir gjennomført annethvert år i Stavanger. Den siste beskriver levekår i 2014. Den neste undersøkelsen vil bli lagt fram sammen med Folkehelsestatus for Stavanger 2019, og omhandle levekår i Stavanger for 2016. Grunnen til at levekårsundersøkelsene kommer med eldre data, er publiseringstidspunktet til SSB.

Bystyrets behandling i 2017

Bystyrets vedtak fra 27. mars 2017 ved behandling av den sjuende levekårsundersøkelsen:

  1. Den sjuende levekårsundersøkelsen tas til etterretning.
  2. Levekårsundersøkelsen skal legges til grunn i all kommunal planlegging, dvs. at levekårsaspektet skal innarbeides kommuneplaner, handlings og økonomiplaner, utbyggingsplaner, frivillighetsmelding osv.
  3. Resultatene skal brukes i arbeidet med å utbedre situasjonen i områder med levekårsutfordringer, og til å snu utviklingen i områder med uheldig utvikling.
  4. Det skal i det videre arbeidet med områdeløft rettes spesiell oppmerksomhet mot sonene som har størst levekårsutfordringer. Vedtak i de respektive kommunalstyrer legges til grunn - og øvrige innspill/oversendelsesforslag fra bydelsutvalgene/ kommunalstyrene/rådene vurderes i det videre arbeidet med konkretisering av områdeløft i ulike bydeler.
  5. Det arbeides videre både politisk og administrativt å sikre statlige midler bl.a. gjennom Husbankens støtteordninger.
  6. Kommunalutvalget er overordnet styringsgruppe for prosjekt områdeløft på bakgrunn av en helhetstenkning. For å sikre en samordnet strategi og gjennomføring av riktige tiltak, tas det initiativ til et dialogmøte i løpet av våren med de aktuelle politiske og administrative aktørene i kommunen.

Last ned levekårsundersøkelsene

Kontaktinformasjon

Paal Grini

rådgiver i kommuneplanavdelingen

Telefon:
51 50 76 36
E-post:
paal.grini@stavanger.kommune.no

Eli Sirnes Willumsen

rådgiver, seksjon for overordnet plan

Telefon:
51 50 80 70
E-post:
eli.sirnes.willumsen@stavanger.kommune.no