PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Rapport: Klimatilpasning

Rapport: Stavanger bør forberede seg på klimaendringene

Kort fortalt

 • Klimaendringene gjør Norge varmere, villere og våtere.
 • En rapport fra 2017 anslår at Stavanger kan tjene store summer på å forberede seg godt på klimaendringene.

Information in other languages

Studien er laget av konsulentselskapet COWI Danmark, og bestilt av de to byene Stavanger og Tromsø. Miljødirektoratet har finansiert rapporten.

Klimatilpasning koster, men lønner seg

Både Stavanger og Tromsø vil oppleve et høyere havnivå og mer nedbør framover mot 2100. Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag. Stavanger er spesielt utsatt for havnivåstigning og kan forvente at det som i dag er 200 års stormflo, inntreffer hvert år mot slutten av århundret.

Tall fra Klimaprofil Rogaland fra januar i år viste at årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 10 % fram til år 2100. Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider.

Kan spare sju milliarder

Estimatene fra COWI indikerer at både Stavanger og Tromsø vil unngå store skadekostnader ved å være føre var, og iverksette tiltak mot høyere havnivå og stormflo. For Stavanger anslås nettogevinsten å bli å over sju milliarder kroner i årene fram mot slutten av dette århundret, dersom kommunen iverksetter de nødvendige tiltakene for å møte et villerem, våtere og varmere klima.

COWI har, i tråd med nasjonale føringer, lagt de høyeste framskrivingene av klimagassutslipp, fra i dag fram mot 2100, til grunn i sin analyse.

I analysen har COWI valgt å legge vekt på klimatilpasningstiltak, diker og mur, i Stavanger og Tromsø. Det kan være andre sikringstiltak som gir større samfunnsøkonomisk gevinst enn de som skisseres i rapporten.

Rapportens funn og mulige tiltak for Stavanger:

 • I Stavanger er skadekostnadene fra flom fra hav beregnet til ca. 10,91 mrd. kroner.
 • I den samfunnsøkonomiske analysen er det antatt at det i Stavanger settes opp en oversvømmelsesmur de stedene i byen der er størst økonomisk risiko når havet stiger.
 • Murens lengde er beregnet til 32 km. Diker er et annet alternativ, men dette er det ikke plass til i sentrumsområdene.
 • Med muren kan skadeomfanget bli redusert med 80 prosent, og kostnaden vi sparer ved å bygge muren vil bli høyere enn kostandene ved å bygge og vedlikeholde den.
 • Muren kan tidligst stå klar i 2025.
 • Tiltakskostnader i Stavanger er beregnet til 910 millioner kroner.
 • Økt havnivå vil føre til skader på boliger, forretninger, offentlige områder og veier i Stavanger.
 • Skadene fra oversvømmelse er konsentrert til tre områder i Stavanger (se kart).
 • Skadekostnadene er spesielt høye i sentrumskjernen.
 • Et alternativ er 20 km mur i område 1, 8 km i område 2 og 4 km i område 3.

Last ned hele rapporten. (PDF, 28MB)

Kontaktinformasjon

Lokal kontaktperson i Stavanger:
Hugo Kind, koordinator klimatilpasning. Beredskapsavdelingen

Telefon 51 50 85 32, mobil 971 72 570

Mer informasjon: 
klimatilpasning.no