Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Reguleringsplan for Mariero - plan 2622

Reguleringsplan for Mariero - plan 2622

Nå holder vi på med ny reguleringsplan for Mariero. Vi har tilleggshøring ute på høring nå i sommer. Berørte får brev om høringen, og dokumentene er lagt ut her på nettsiden. Si din mening innen 31. august!

Flyfoto Mariero

Tilleggshøring juli–august 2021

Her kan du laste ned dokumentene til tilleggshøringen (7 filer).

Har du merknader til planforslaget?

Høringsperioden er fra 05.07.2021 til 31.08.2021. Det er kun endringene som er på høring.

Hvis du har merknader til endringene som er på høring, kan du sende dem til By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger eller til postmottak.bos@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadressen din.

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta eget svarbrev, men en oppsummering av merknaden vil bli gjengitt og kommentert i saken når den legges fram for sluttbehandling. Dette gjelder også merknader fra tidligere høringer, som følger saken automatisk videre.

Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.
 
Revidert plangrense

 

Mariero - revidert plangrense

Planforslaget ved førstegangsbehandling

Her kan du laste ned planforslaget som var på høring i 2019:
Plankart alternativ 2 (på høring våren 2019)
Plankart alternativ 1 (på høring i januar–februar 2019)
Reguleringsbestemmelser alternativ 1 
Reguleringsbestemmelser alternativ 2 

Øvrige saksdokumenter (ROS-analyse, planprogram, stedsanalyse m.m.) kan du finne her.

Hva skiller alternativ 1 og 2? Eneste forskjell er at alternativ 1 (til venstre) er uten ny skole på Mariero. Alternativ 2 (til høyre) har ny skole lagt inn. I etterkant av førstegangsbehandlingen er det vedtatt at ny skole skal være på eksisterende skoletomt på Vaulen. Du kan lese mer om dette i dokumentene til tilleggshøringen.

alternativ 1 og 2, sammenligning

Informasjonsmøter

14. januar 2019 hadde vi et møte på Kristianslyst skole i forbindelse med høringen av planalternativ 1. Her er presentasjonen som ble vist i dette møtet.

8. april 2019 hadde vi informasjonsmøte vedr. planalternativ 2. Last ned presentasjonen vi holdt

 

Hva handler planen om?

I kommuneplanen står det at deler av Mariero skal omformes. I den nye reguleringsplanen ser vi på hele området under ett, med utgangspunkt i en bymessig fortetting.

Følgende fem strategier ligger til grunn for planarbeidet:

fem strategier

Mariero skal ha et variert handels- og servicetilbud, boliger og arbeidsplasser samt trivelige uterom. Området mangler gode offentlige møteplasser i dag. Vi ønsker å legge til rette for aktivitet og steder hvor folk kan møtes, og bidra til økt trivsel og styrket lokal identitet. Dette vil gjøre det attraktivt å bo, arbeide og oppholde seg på Mariero i fremtiden.

Det skal være lett å komme seg rundt til fots og på sykkel. Vi foreslår å flytte parkeringsplasser under bakken, slik at det blir rom for offentlige uteområder og ny bebyggelse. Bildene under viser et tenkt eksempel på hvordan hovedtorget foran Coop Obs kan skape rom for samlende arrangementer som bydelsfester og tenning av juletreet. 

Parkeringen foran Coop Obs

Framtidsbilde, Mariero som torg med juletre

Det skal bo mange flere på Mariero i fremtiden. Planforslaget tilrettelegger for varierte boligtyper, boliger med nok lys også i de nederste etasjene, solfylte frodige uteområder, mindre intern trafikk, bilfrie koblinger til grønnstruktur og kort vei til daglige gjøremål.

Mye av identiteten til den østlige delen av Mariero ligger i det grønne. Her er Marieroalleen, store frodige hager og ubygde områder med vegetasjon. Disse elementene er verdifulle og viktige både for folk, flora og fauna, og er viktige historiebærere. Med planforslaget ønsker vi å flette det blågrønne inn i byomformingsområdet som i hovedsak består av grå flater i dag.

Saksgangen til nå

 • 19. januar 2017 ble planprogrammet fastsatt i kommunalstyret for byutvikling.

 • 1. november 2018 vedtok kommunalstyret for byutvikling å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn. Les vedtaket her.
 • 7. mars 2019 vedtok kommunalstyret for byutvikling å sende alternativ 2 ut på høring. Les vedtaket her
 • Tilleggshøring med høringsfrist 31. august 2021

Videre saksgang

 • Sommeren 2021: Tilleggshøring ute på høring. 
 • Etter at høringsfristen er over og eventuelle endringer/justeringer er gjort, sluttføres områdereguleringen og planen fremmes for ny politisk behandling og endelig vedtak.
 • Politiske behandlinger i sluttbehandlingen:
  • 1. Kommunedelsutvalg (tidligere bydelsutvalg)
  • 2. Utvalg for by- og samfunnsutvikling (tidligere kommunalstyret for byutvikling)
  • 3. Stavanger kommunestyre (tidligere Stavanger bystyre)

Datoene for de politiske behandlingene vil bli lagt ut fortløpende når det er avklart hvilke møtedatoer saken vil bli behandlet i.

Dokumenter i saken

Saksdokumentene knyttet til møtet i kommunalstyret for byutvikling 16. august 2018 finner du her.

Her kan du laste ned planprogrammet (pdf, 16 MB).

Det er laget en stedsanalyse for Mariero, pdf 38 MB.

Planområdet består i dag av mange mindre reguleringsplaner. Noen planer er vedtatt, og noen er under utarbeiding. Ta kontakt med avdeling for byutvikling for å få vite mer. 

Kontaktinformasjon

Christopher Bush

Telefon:
51 50 88 91
E-post:
christopher.bush@stavanger.kommune.no