PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?
 7. Hillevåg-planen: Innsiktsarbeid og medvirkning

Hillevåg-planen: Innsiktsarbeid og medvirkning

Under arbeidet med den nye områdereguleringen for Hillevåg har vi samarbeidet med innbyggere, næringsliv og andre interessenter. I tillegg har vi kartlagt bygninger og invitert arkitektfirmaer til å tenke nytt om hvordan Hillevåg sentrum kan utvikle seg. På denne siden deler vi innsikten.

Hillevåg bydel. Foto: Bitmap

Her er et innblikk i noe av det vi har jobbet med under arbeidet med den nye områdereguleringen for Hillevåg:

Kartlegging av bygninger i Hillevåg

Områdereguleringen skal bidra til å bevare og styrke egenarten til Hillevåg. Gjennom mange medvirkningsopplegg har vi mottatt innspill av typen «Ikke ta bort alt som er rufsete i Hillevåg» og «Vi vil kjenne oss igjen».

Arkitekter fra kommunens avdeling for byutvikling har sammen med et ingeniørfirma kartlagt eksisterende bygninger i Hillevåg. Her kan du lese mer om bygningene som er kartlagt:

Bygningskartlegging i Hillevåg
Vedlegg 1 - Bygningsvurderinger
Vedlegg 2 - Bildemateriale og kart
Vedlegg 3 - Bilder Hillevåg sør

I høringsperioden til Hillevågsplanen vil vi ha kontakt med eierne av bygningene for å samle mer kunnskap og drøfte muligheter for å gjenbruke en del av bygningene for framtiden.

Tre bilder av bygninger i Hillevåg, bl.a. Flintegata 2.

Nabomedvirkning i Køhlers vei 

Sommeren 2023 ble innbyggere i Hillevåg invitert med på medvirkningstreff, byvandring og intervjuer, med særlig vekt på nabolaget rundt Køhlers vei og kontakten ned til sjøen. Beboerne og nabolaget forteller at «Hillevåg har alt, unntatt attraktive fotgjengerforbindelser». 

Nå er tre anbefalinger er overlevert til kommunens arbeid med Hillevågsplanen:

 1. Prioriter Hillevåg for gående og syklende
 2. Bli bedre på koordinering, oversikt og prioritering av prosjekter
 3. Gjør det lettere for innbyggerne å påvirke utviklingen!

Kommunen bruker denne medvirkningsrapporten når vi legger inn nye gangforbindelser, grøntområder og prioriterer mellom tiltak i Hillevåg.

Medvirkning fra næringslivet

I forbindelse med Hillevågsplanen er det gjennomført to medvirkningsprosesser for å få innspill fra næringsaktørene.

Næringskartlegging Hillevåg peker på fire hovedtrekk:

 • Hillevåg bør beholde mangfoldet og den ustriglede identiteten
 • Balansen mellom bolig og næring må vurderes
 • Helheten, en bydel hvor man både kan bo, arbeide og leve
 • Møteplasser, mer kontakt mellom virksomheter

Et eget møte er gjennomført for å kartlegge behovene til kulturvirksomheter i Hillevåg. Eksempler på tema var hva som gjør bygninger og nabolag egnet for kulturnæringer, og virksomhetenes behov for tilrettelegging.

Hillevåg torg

Vi har fått mange tilbakemeldinger om at trafikken og torget ikke fungerer godt nok i dag. Kommunedelsutvalget har også bedt oss om å finne ut hvordan Hillevåg torg kan videreutvikles og bli et viktigere sted. Derfor utforsker vi alternative løsninger, og i januar 2021 testet vi ut stenging av Gartnerveien mellom Kilden og Hillevåg torg. 

Veistengingen var en del av kommunens prosess med å utarbeide områderegulering for Hillevåg, der vi blant annet er opptatt av å legge bedre til rette for gående og syklende. Mens veien var stengt gjorde vi observasjoner, trafikktellinger, intervjuer, filmet med drone osv. Målet er å skaffe reell kunnskap og bedre forståelse av trafikkflyten og dynamikken, for deretter å finne gode løsninger som ivaretar både næringsliv, handlende, fotgjengere, syklister og bilister.

Her er en rapport om Hillevåg torg, evaluering av vintertorg og trafikkforsøk (4,5 MB)

Sosialt bærekraftige bomiljøer

De siste årene har det vært mye snakk om miljømessig bærekraft, men ikke så mye om sosial bærekraft. Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Les mer sosial bærekraft her

Områdereguleringen for Hillevåg har fått støtte fra Kommunal- og distriktsdepartementet til et prosjekt om gode bomiljøer. Vi har utforsket tiltak i planer som kan fremme sosial bærekraft, og gjort dybdeintervjuer med beboere i Hillevåg.

Vi har blant annet sett på:

 • Hvordan kan vi planlegge for et mangfoldig bomiljø med en blanding av ulike funksjoner?
 • Hvordan kan vi legge til rette for velfungerende nærmiljøer som er gode å bo i for mennesker i ulike livssituasjoner? 
 • Hvordan kan vi unngå at de som bor her fra før, presses ut ved eiendomsprisene øker og velstående folk flytter inn? (Såkalt gentrifisering)

Juni 2022 gjennomførte prosjektgruppen intervjuer med beboere i Hillevåg der blant annet disse spørsmålene ble tatt opp, og resultatene er oppsummert i Beboeranalysen

Prosjektet har munnet ut i forslag til bomiljøer tre steder i Hillevåg, se anbefalinger for områderegulering Hillevåg.

Nå skal vi jobbe videre med anbefalingene vi har fått og innarbeide løsninger i planforslaget som kommer våren 2024.

Her kan du laste ned kunnskapsgrunnlaget, temarapportene og eksempelsamlinger fra bomiljø-prosjektet

Kortreist hverdagsliv 

Den nye Hillevåg-planen skal legge til rette for et kortreist hverdagsliv. Derfor har vi sett nærmere på hvordan det er å ta seg fram i Hillevåg i dag. En transportanalyse gjennomført av AsplanViak viser at Hillevåg har det meste i gangavstand, og det er god tilgang til kollektivtransport.​ Ved å styrke forbindelsene for gående og syklende, og legge til rette for flere grønne forbindelser, kan Hillevåg bli et enda bedre sted for de som velger å gå, sykle og reise med bussen.

Her finner du transportanalysen

Vi har også laget en grønnstruktur-analyse og en stedsanalyse for planområdet. I stedsanalysen har vi også lagt inn innspill om trær i Hillevåg, som noen av dere sendte oss før sommerferien.

Her kan du laste ned grønnstruktur-analysen (3 mb)
Her kan du laste ned stedsanalysen (6 mb)

Utvikling av Hillevåg sentrum

Hva kan skje hvis asfalten og bilveiene rundt Hillevåg torg fylles med andre ting? Kan byttemarked, bibliotek og bynatur være med på å skape nytt liv? I forbindelse med områdeløftet og områdeplanen laget to arkitektfirmaer noen framtidsbilder for hvordan området rundt Hillevåg torg kan utvikle seg om noen år.​ Les mer her. 

Gartnerveien sett mot Hillevåg torg. Illustrasjon: Lala Tøyen og Vill Energi
Gartnerveien sett mot Hillevåg torg. Illustrasjon: Lala Tøyen og Vill Energi

Ungt borgerpanel

24 ungdomselever har deltatt i et borgerpanel som har sett nærmere på hvordan vi kan skape et trygt og attraktivt nærmiljø. Det er første gang det er gjennomført et borgerpanel i Norge som har vært spesielt tilrettelagt for ungdom. Borgerpanelet leverte i januar 2022 denne anbefalingsrapporten, som nå er en del av kunnskapsgsgrunnlaget både til områdereguleringen og områdeløftet i Hillevåg. Les mer om ungt borgerpanel her.

Ungdommer i Hillevåg har kommet med innspill til nærmiljøet gjennom "Ungt borgerpanel".
Ungdommer i Hillevåg har kommet med innspill til nærmiljøet gjennom "Ungt borgerpanel".

Trærne i Hillevåg

Hillevåg er den kommunedelen i Stavanger med færrest trær. Derfor er det ekstra viktig å ta vare på de trærne vi har! Områdereguleringen har sett på hvordan vi både kan sikre gamle grøntdrag, og etablere nye. Les om noen av de flotte trærne i Hillevåg

Spørreundersøkelse våren 2020

Under korona-pandemien kunne vi ikke arrangere åpne møter om planen, men vi hadde digital medvirkning i form av en spørreundersøkelse våren 2020, og åpne møter i Flintegata 2 for mindre grupper. Her er resultatene fra spørreundersøkelsen.

Vi ser blant annet at mange tar beina fatt når de skal ta seg rundt i kommunedelen, og mange etterlyser lettere kryssing over bussveien. Vannassen og Gandsfjordruta er steder mange har et godt forhold til. En del respondenter melder om at Hillevåg trenger flere møteplasser, og det er ønske om at det tilrettelegges for bading på Esso-tomten. 

Kontaktinformasjon

Marit Sletteberg Storli

Prosjektleder for områderegulering i Hillevåg

Overordna plan

Telefon:
51 50 85 62
E-post:
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no