Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Reguleringsplaner for Hillevåg

Reguleringsplaner for Hillevåg

Områdeprogrammet ligger til grunn for all planlegging i Hillevåg, og Parkveien skal knytte de nye utbyggingsområdene sammen.

Overordnete planer og områdeprogram

Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg ble vedtatt i 2005. Sammen med kommuneplanen danner de grunnlaget for det videre arbeidet med utviklingen av Hillevåg.

I 2014 utarbeidet kommunen i tillegg et områdeprogram for Hillevåg. Programmet er et supplement til kommunedelplanen, og skal sikre at Hillevåg videreutvikles på best mulig måte. Det skal bygges flere boliger i gode bomiljø - og det skal være både bymessige kvaliteter og grønne lunger.

Det skal i tillegg gjøres tiltak for å bedre trafikksikkerheten - spesielt med tanke på barn og sikker skolevei.

Hovedgrepene i områdeprogrammet

 • Atkomst til boligbebyggelsen fra en ny langsgående grønnstruktur - Parkveien
 • Siktlinjen fra Haugåsveien skal ende opp i et grønt offentlig uterom - Fjordrommet
 • Gode tverrforbindelser mellom bebyggelse og overordnet grøntdrag
 • Utbygging i kvartalstruktur, med en god blanding av bolig og næring (butikker, service og kontor m.m.)
 • Bygningstyper og byggehøyder som gir flest mulig boliger på de best egnete tomtene
 • Prinsipp for lokalisering av sosial infrastruktur

Aktiviteter langs Parkveien

Parkveien blir en ny grønnstruktur gjennom utbyggingsområdet øst for Hillevågsveien. Et nettverk av offentlige og private uteoppholdsarealer - lekeplasser og parkrom - skal knyttes til  etter hvert som delfeltene bygges ut med flere boliger. Samtidig blir dette den nye veien for de som går og sykler. Gang- og sykkeltraseen langs Parkveien skal i hovedsak ligge der det i dag er kommunal vei.

Rekkefølgekravene i Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg er revidert for blant annet å ivareta hvordan utomhusarealer og tilkomstveier skal organiseres i nye reguleringsplaner langs Parkveien.

Illustrasjon av Parkveien
Illustrasjon av Parkveien
Stavanger kommune

Kontaktinformasjon

Ingrid Lerang Fossåskaret

Telefon:
51 50 75 98
E-post:
fossaaskaret@stavanger.kommune.no

Tina Aksnes

Tiltaksleder for bydelsarrangement i Hillevåg

Telefon:
51 50 75 39
E-post:
tina.aksnes@stavanger.kommune.no

Leni Andreassen

Telefon:
51 91 29 91
E-post:
landreas@stavanger.kommune.no