Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

KORT FORTALT

 • Nå lager vi en ny områderegulering for de sentrale delene av Hillevåg. Et viktig mål er å binde bydelen bedre sammen.
 • Planen skal gi rammer for utviklingen av Hillevåg. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø?
 • Vi vil gjerne vite hvilke behov dere i bydelen har. Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hva savner dere? 
Kvalaberg sett fra fjorden. Esso-tomten er det grønne feltet ved sjøen, til høyre i bildet. Foto: Bitmap (bildet er tatt i 2014).

Kvalaberg sett fra fjorden. Esso-tomten er det grønne feltet ved sjøen, til høyre i bildet. Foto: Bitmap (bildet er tatt i 2014).

Her er planprogrammet

Planprogrammet er en «oppskrift» som viser hvilket område planen skal ta for seg, målsettinger, hva som skal utredes og hvordan planarbeidet skal involvere berørte og innbyggerne. Planprogrammet var først på høring fram til 24. oktober 2020, og i februar var det en avgrenset tilleggshøring om utvidet planområde i sjøen. Planprogrammet ble vedtatt av politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling 22. april 2021.Her kan du laste ned dokumentene:

Trærne i Hillevåg

Hillevåg er den kommunedelen i Stavanger med færrest trær. Derfor er det ekstra viktig å ta vare på de trærne vi har! Områdereguleringen skal se på hvordan vi både kan sikre gamle grøntdrag, og etablere nye. Les om noen av de flotte trærne i Hillevåg

Vil du snakke med byutviklerne?

Så snart koronasituasjonen tillater det, skal noen av oss byutvikerne ha åpent kontor i en container på Hillevåg torg noen dager i uka. Vi vil gjerne lytte til dere som er opptatt av utviklingen i Hillevåg, så stikk gjerne innom! Vi kommer til å henge opp en plakat på døra med åpningstider og nærmere informasjon. Du kan også kontakte oss via e-post til hillevagplanen@stavanger.kommune.no.

Hva handler denne planen om?

Hillevåg er et av de viktigste byutviklingsområdene i Stavanger. Mye skal skje her de neste årene, og nå holder vi på med en områderegulering for de sentrale delene av Hillevåg. Her handler det om hvordan de fysiske omgivelsene skal utvikles. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø?

Vi har allerede mottatt mange ideer og innspill, og alt finnes samlet hos kommunen. De neste 1–2 årene skal vi utarbeide et planforslag for Hillevåg, og da vil innspillene bli grundigere vurdert.

Hvorfor ny områdeplan?

 • Ny områderegulering for Hillevåg skal sikre gode kvaliteter, helhetlig utvikling og likebehandling av utviklingsaktørene i plan- og byggesaker.
 • Områdeprogrammet som ble vedtatt for noen år siden er et viktig utgangspunkt for den nye områdereguleringen.
 • Den nye planen blir et formelt styringsdokument i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Planen får direkte konsekvenser for grunneiere og naboer til utbyggingsprosjekter.
 • Vi skal legge til rette for et økt antall boliger, med spesiell vekt på barnefamilier. Vi skal legge til rette for økt utnyttelse med bymessige kvaliteter og et godt bomiljø.

Planen henger nært sammen med kommunens arbeid med områdeløft i Hillevåg.

Flyfoto som viser Esso-tomten, et friområde mellom fjorden og Consul Sigval Bergesens vei (på nedsiden av jernbanen som går gjennom Hillevåg)

Hva er Esso-tomten?

Esso-tomten er kallenavnet på et stort område på nedsiden av jernbanen, mellom Consul Sigval Bergesens vei og fjorden. Dette skal bli et nytt friområde til glede for alle! Hele området disponeres av kommunen, men deler av det innredes av utbyggerne, som såkalte rekkefølgetiltak. Det betyr at når det bygges boliger i nærområdet, må utbyggerne bidra til friområdet også. Basketbanen og treningsapparatene som allerede er på plass, er slike rekkefølgetiltak. Men Esso-tomten er stor, og her er det plass til mye mer!

Når skjer det noe mer på Esso-tomten?
Esso-tomten er med i planområdet for den nye områdereguleringen for Hillevåg, slik at kommunen og alle som er opptatt av hvordan friområdet skal bli, får en felles arena og prosess som kan vurdere de mange innspillene. Dermed kan planen gi føringer for hvordan området skal utformes.

Mange av dere har kommet med gode innspill til hva Esso-tomten bør brukes til, både gjennom sosiokulturell stedsanalyse, spørreundersøkelsen våren 2020, og i merknader til planprogrammet for områdereguleringen høsten 2020. Det er vanskelig å anslå når Esso-tomten kommer til å stå ferdig, men når planprosessen er kommet lenger, og hvis kommunen har kapasitet til det, er det ikke utenkelig at prosjekteringen av Esso-tomten kan starte før områdereguleringen er vedtatt.

Det kommer til å skje en rekke aktiviteter på og ved Esso-tomten framover, både i regi av prosjektgruppen for områdereguleringen og smartbyavdelingen. 

Hillevåg torg

Vi har fått mange tilbakemeldinger om at trafikken og torget ikke fungerer godt nok i dag. Kommunedelsutvalget har også bedt oss om å finne ut hvordan Hillevåg torg kan videreutvikles og bli et viktigere sted. Derfor utforsker vi alternative løsninger, og i januar 2021 testet vi ut stenging av Gartnerveien mellom Kilden og Hillevåg torg. 

Veistengingen var en del av kommunens prosess med å utarbeide områderegulering for Hillevåg, der vi blant annet er opptatt av å legge bedre til rette for gående og syklende. Mens veien var stengt gjorde vi observasjoner, trafikktellinger, intervjuer, filmet med drone osv. Målet er å skaffe reell kunnskap og bedre forståelse av trafikkflyten og dynamikken, for deretter å finne gode løsninger som ivaretar både næringsliv, handlende, fotgjengere, syklister og bilister.

Her er en rapport om Hillevåg torg, evaluering av vintertorg og trafikkforsøk (4,5 MB)

Kart som viser delen av Gartnerveien som stenges 4.–31. januar.
Det røde feltet viser delen av Gartnerveien som stenges 4.–31. januar 2021.


Hva har vi fått innspill om hittil?

På grunn av korona-smittefaren har vi ikke kunnet arrangere åpne møter om planen, men vi har hadde digital medvirkning i form av en spørreundersøkelse våren 2020, og åpne møter i Flintegata 2 i oktober. Her er resultatene fra spørreundersøkelsen.

Vi ser blant annet at mange tar beina fatt når de skal ta seg rundt i kommunedelen, og mange etterlyser lettere kryssing over bussveien. Vannassen og Gandsfjordruta er steder mange har et godt forhold til. En del respondenter melder om at Hillevåg trenger flere møteplasser, og det er ønske om at det tilrettelegges for bading på Esso-tomten. 

Skråfoto av Hillevåg

Når er planen ferdig?

Når korona-krisen er tilbakelagt, kan vi si mer om framdriften. Vanligvis tar et planarbeid som dette rundt fire år, fordi plan- og bygningsloven krever at vi går gjennom mange ledd. Vi skal involvere både befolkningen, grunneiere, faginstanser og overordnede myndigheter gjennom hele prosessen. 

Illustrasjon av Parkveien
Illustrasjon av Parkveien
Stavanger kommune

Har du hørt om Parkveien?

Vi ønsker å gjøre Hillevåg grønnere. I 2014 vedtok politikerne et områdeprogram som legger opp til at Parkveien skal bli et sammenhengende grøntdrag gjennom Hillevåg. Se kartet under. Alle nye prosjekter skal legge uteområdene sine ut mot Parkveien, og ha bil-adkomst fra andre sider. Når feltene er ferdig utbygd kan man stenge veien og bytte ut asfalt med gress, trær og andre parkelementer. Dette er naturligvis et grep som vil ta mange år å gjennomføre, men på sikt vil det kunne øke trivselen i Hillevåg. Hvordan Parkveien skal bli, skal vi jobbe mer med i områdereguleringen.

Illustrasjon av parkveien

Hvordan kan du bidra?

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som bor i Hillevåg. Du kjenner nærområdet best! Ta gjerne kontakt med oss på hillevagplanen@stavanger.kommune.no

Vil du få oppdateringer om planarbeidet? Meld deg på nyhetsbrevet under:

Meld deg på nyhetsbrev

Kontaktinformasjon

Marit Sletteberg Storli

prosjektleder, områderegulering Hillevåg
avdeling for byutvikling

Mobil:
908 77 348
Telefon:
51 50 85 62
E-post:
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no

Tina Aksnes

Tiltaksleder for bydelsarrangement i Hillevåg

Telefon:
51 50 75 39
E-post:
tina.aksnes@stavanger.kommune.no