PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Flyktningtjenesten i Stavanger
  4. Informasjon om bosetting av flyktninger i Stavanger

Bosetting av flyktninger i Stavanger

KORT FORTALT

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber  kommunene om å bosette flyktninger.
  • Stavanger har vedtatt å bosette 750 flyktninger i 2024, inkludert seks mindreårige enslige under 15 år og seks over 15 år. 
  • Flyktningtjenesten har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av bosetting for alle enslige voksne og barnefamilier i byen.

Bosetting av flyktninger

Vårt motto i arbeidet er «Veiledning til integrering i det norske samfunn». Virksomheten har ansvar for å bosette og følge opp familier og enslige voksne som har fått avtale om bosetting i Stavanger. Alle flyktningene som bosettes etter avtale med IMDi har allerede oppholdstillatelse i Norge.

Flyktningtjenesten omfatter bosettings- og oppfølgingsteam og et Introduksjonsprogram-team som driver forvaltning og oppfølging etter Lov om Introduksjonsordning.

Bosetting og oppfølging

Flyktningen/familien får en oppfølger for praktisk bistand i startfasen, samt veileder om forhold til familie, helse, økonomi, bolig og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Dette arbeidet er basert på godt samarbeid med mange ulike instanser, sektorer og organisasjoner, både offentlige og private. Som alle andre er flyktninger svært forskjellige individer med stor variasjon i hvor mye oppfølging den enkelte trenger og ønsker.

Avtalt selvbosetting i Stavanger

Parallelt med anmodninger fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) er Stavanger kommune åpen for at bosettingsklare flyktninger kan bosettes her dersom de selv kan finne egnet bolig i kommunen etter gitte kriterier.

Alternativ mottaksplass i Stavanger kommune

Personer som kommer til Norge og søker asyl, får tilbud om boplass i asylmottak i påvente av behandling av sin søknad om beskyttelse(asyl) hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Man må bo på mottak for å ha rett på økonomisk støtte, tolketjenester, norskopplæring og annen hjelp etter behov.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med alternativ mottaksplass dersom man har spesiell tilknytning til en kommune.
For eksempel: Nære familiemedlemmer som er bosatt i en kommune, og ønsker å bo sammen med den som søker asyl til søknad er behandlet, eller har andre humanitære årsaker til søknaden. Dette skjer gjennom en avtale mellom UDI og kommunen. 

Ønske om alternativ mottaksplass til Stavanger kommune skal sendes til regionskontoret ved UDI. Det er viktig å få med oversikt over familie tilknytning og bomuligheter i søknaden.

Mer informasjon om alternativ mottaksplass finner du på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI). 

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten

Besøksadresse:

Flyktningtjenesten Tinngata 8 Åpent 08.00-15.00

Postadresse:

Flyktningtjenesten Postboks 8095 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 40 20
E-post:
flyktningtjenesten@stavanger.kommune.no

«Veiledning til integrering»