Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Stavanger på sykkel
  4. Hovedrutene for sykkel

Hovedrutene for sykkel

Kort fortalt

  • Stavanger har 11 hovedruter for sykkel.
  • Her kan du finne kart. 
  • God tur!

Hinnaruta, sykkelrute 1

Hinnaruta går fra Stavanger sentrum sørover langs fylkesvei 44 til kommunegrensen mot Sandnes på Forus.

Den sammenhengende Hinnaruta er ennå ikke helt komplett. Det er etablert sykkelfelt fra sentrum til Hillevåg og deretter tosidig gang- og sykkelvei til Hinna. Videre er det gang- og sykkelvei eller sykkelfelt gjennom Gausel til Forus.

Statens vegvesen opparbeider kollektivfelt langs fylkesveien, og når det arbeidet er ferdig, blir det sykkelfelt fra Stavanger sentrum (Lagårdsveien) til Hindalsdammen. Sykkelfeltet er på plass fra Haugåsveien til Breidablikkveien, og etableres nå fra Breidablikkveien til Gamleveien.

I reguleringsplanene er det tilrettelagt for å etablere sykkelfelt på hele denne hovedruta.

Sørmarksruta, sykkelrute 2

Sørmarksruta starter ved Våland, går sørover mot universitetet og videre over Grannes, Jåtten og Godeset til Forus.

For reisende til universitetet er dette en viktig trasé.

Ruta går gjennom boliggater, på turveier, gjennom industriområder og delvis på gang- og sykkelveier. Vær obs på at veien gjennom Sørmarka også er turvei for folk og ridende!

I og sør for Sørmarka er hovedruta midlertidig asfaltert, til ny sykkelstamveimellom Stavanger, Forus og Sandnes er ferdig. Også lenger sør på Jåtten er en strekning asfaltert.

Sørmarksruta oppfattes nok som uoversiktlig. Derfor er dette den første hovedruta kommunen hever standarden på etter at sykkelsatsingen kom i gang våren 2013. På det bratteste og mest svingete strekket i Sørmarka bør farten senkes. Følg skilting og merking!

Madlaruta, sykkelrute 3

Madlaruta er hovedsykkelruta vestover fra Stavanger sentrum.

Langs Madlaveien er denne ruta hovedsakelig lagt på gang- og sykkelvei. Fra området rundt Mosvatnet og inn mot sentrum går den gjennom bygater i blandet trafikk.

Statens vegvesen planlegger nytt sykkelfelt langs riksvei 509.

Tastaruta, sykkelrute 4

Tastaruta er hovedsykkelruta fra sentrum og nordvestover mot Tasta og Randaberg.

Statens vegvesen har etablert sykkelfelt i Tanke Svilands gate og Randabergveien til Sjøveien. Stavanger kommune har blant annet forbedret skiltingen.

Videre nordover mot Randaberg skaper ennå forskjellige løsninger uoversiktlige situasjoner for syklister. Det er noen steder gang- og sykkelvei, noe sykling i boliggatene og andre steder går sykkelveien over i fortau.

Byfjordruta, sykkelrute 5 

Byfjordruta er hovedruta for syklister fra Stavanger sentrum, nordover langs Byfjorden mot Vardeneset og Dusavika, til kommunegrensen mot Randaberg.

Det er etablert sykkelfelt i Borgemester Middelthons gate, i Tastagata og i deler av Dusavikveien, til krysset ved Christian Bjellands gate. Denne hovedruta har mange utfordringer for syklister, med systemskifter, avkjørsler fra boliger inn på gang- og sykkelveien og manglende eller utydelig skilting.

Kommunen jobber med skiltingen og å gjøre forholdene for syklister bedre i krysset ved Stavanger konserthus.

En utbedring av sykkeltraséen langs Dusavikveien, fra Christian Bjellands gate til Gabbroveien, vil ligge inne i en kommende reguleringsplan fra Statens vegvesen.

Øyaneruta, sykkelrute 6 

Øyaneruta går fra Stavanger sentrum, over Buøy til en runde på Hundvåg.

Øyaneruta følger en trasé fra Stavanger sentrum med blandet trafikk, som går over i gang- og sykkelvei på bybrua. På Buøy går ruta i boliggater med blandet trafikk.

Hovedutfordringene på denne strekningen er på Engøy og på Sølyst, hvor gående og syklende deler smale arealer. Disse skal utbedres, og det skal bygges sykkelbru ved Hundvågkrossen.

Gandsfjordruta, sykkelrute 7 

Gandsfjordruta går fra Stavanger sentrum, sørover delvis langs fjorden til Jåttåvågen, og videre til kommunegrensen mot Sandnes.

Deler av Gandsfjordruta er blant de vakreste sykkelstrekningene vi har, langs fjorden mellom Hillevåg og Forusstraen. Ruta går også gjennom boliggater, på turveier og på gang- og sykkelveier, og er noen steder noe kronglete å sykle.

Deler av ruta oppleves ikke som en hovedrute fordi den går i gater med mange kryssingspunkter, der konflikter med bil oppstår og trange passasjer dukker opp. Deler av ruta er regulert i planen for utbygging av nordre del av Jåttåvågen. Til utbyggingen er ferdig går det midlertidig trasé gjennom området.

Nord og sør for friområdene ved Vaulen er det strekninger der syklister og trugjengere har separate veier. Senk gjerne farten forbi Vaulens badestrand når det er mye barn som ferdes i området.

I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, kan det bli aktuelt å legge om deler av ruta, som også er en del av en nasjonal sykkelrute.

Hafrsfjordruta, sykkelrute 8 

Hafrsfjordruta går fra kommunegrensen mot Randaberg i Kvernevik, over Revheim til Hafrsfjord, og videre over Grannes til Hinna.

Traseen ligger i hovedsak på gang- og sykkelvei med ulik standard. Langs Regimentveien har det vært konflikter mellom syklende og gående skolebarn og mellom syklende og bilister.

Det sterkt trafikkerte krysset i Møllebukta er også et konfliktpunkt. Strekningene Madlakrossen - Møllebukta og langs deler av Regimentveien skal utbedres. Langs Hafrsfjordruta, ved Møllebukta, står et sykkeltellepunkt.

Vestre ring, sykkelrute 9 

Hovedsykkelruta Vestre ring går fra Dusavik, via Tasta til Litle Stokkavatn. Derfra gjennom Tjensvollkrysset og østover til Hillevåg.

Denne hovedruta har delvis gang- og sykkelvei og går dels på turveien langs Litle Stokkavatn. Ellers går den i traseer med blandet trafikk.

Statens vegvesen arbeider med mulighetene for ny sykkelforbindelse mellom Tasta og Stokka (fra Byhaugen til Nedre Stokkavei). Dette er satt som krav i forbindelse med veiprosjektet Eiganestunellen og E39-utbyggingen nordover fra Stavanger.

Indre ring, sykkelrute 10

Hovedsykkelruten Indre ring går fra Madlaveien ved Mosvatnet, østover til Lagård og over Storhaug til Kyviksmarka.

Traséen går i hovedsak i blandet trafikk, med mange små kryss å passere, men for det meste i rolige gater i etablerte boligstrøk.

Østre ring, sykkelrute 11 

Hovedruta Østre ring går fra Strømsbrua, over Storhaug bydel, til bybrua.

Sykkelstamveien mellom Stavanger, Forus og Sandnes

Sykkelstamveien skal sørge for en sykkelvei av høy standard langs E39 mellom Stavanger og Sandnes, via tusenvis av arbeidsplasser på Forus.

Sykkelstamveien skal gå fra Madlaveien i Stavanger til Stangelandskrysset i Sandnes. Den blir asfaltert og fire meter bred. Sykkelveien skal ha noen få, viktige  påkoblinger.

Målet er at flere arbeidsreiser på Nord-Jæren fra skal foregå på sykkel i stedet for bil.

Statens vegvesen har prosjektlederansvaret, mens Sandnes kommune og Stavanger kommune deltar i prosjektgruppen.

Bystyret vedtok kommunedelplanen for sykkelstamveien i 2012, og deler av strekningen er vedtatt i ulike reguleringsplaner.

Noen korte strekninger er allerede bygget på Forus. Strekningen langs Mosvatnet bygges som en del av Ryfast-prosjektet. Det er foreløpig usikkert når hele stamveien står ferdig.

Kontaktinformasjon

Roar Børressen, sykkelgeneral i Stavanger kommune

Roar Børresen

Leder for sykkelsatsingen

Mobil:
475 00 000
Telefon:
51 50 74 56
E-post:
roar.borresen@stavanger.kommune.no