PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Tilsyn med barnehager

Tilsyn med barnehager

Kort fortalt

Som lokal barnehagemyndighet skal kommunen gi veiledning om, og påse at barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven

Veiledning og tilsyn med barnehage

Barnehagemyndigheten kan pålegge barnehager å rette opp uforsvarlige eller ulovlige forhold. Målet er å sikre at barnehagene følger lover og forskrifter, og at barna får et tilbud med god kvalitet. Barnehageeier er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket. 

Barnehageloven pålegger kommunen plikter både som barnehageeier og som lokal barnehagemyndighet. Det følger av bhl § 11 at kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier, når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.   

I Stavanger kommune er det kommunalsjef for barnehage som er eier av de kommunale barnehagene, og som er delegert ansvaret for å oppfylle barnehageeiers plikter etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.  

Direktør for oppvekst og utdanning er lokal barnehagemyndighet. Avdelingssjef forvaltning er delegert ansvaret for kommunens plikter som barnehagemyndighet.  

Denne delingen av kommunens plikter etter barnehageloven er gjort for å ivareta tilliten til barnehagemyndighetens upartiskhet., jf. bhl § 11.  

Barnehagemyndighetsteam har ansvar for å gi veiledning og føre tilsyn med barnehagene i kommunen. Teamet har også ansvar for godkjenninger, opptak og søknader om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. 

Plan for systematisk tilsyn av barnehagene

Kommunens tilsyn med barnehagene er en kontinuerlig oppgave. Barnehagemyndigheten skal påse at både de kommunale og private barnehagene driver i samsvar med barnehageloven med forskrifter.  

Å påse innebærer å ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, vurdere risiko for brudd på regelverket og benytte veiledning og tilsyn som virkemidler for å endre lovstridig praksis.  

Stavanger kommune har utarbeidet en plan for systematisk tilsyn med barnehagene. Planen gir et innblikk i tilsynsmyndighetens rolle og de ulike tilsynsmetodene.   

Lover og forskrifter

Lov om barnehager   

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger