PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Elever med spesielle behov
 5. Spesialundervisning

Spesialundervisning

Kort fortalt

Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning.

Hva er spesialundervisning?

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak.

Skolens ansvar

Skolen skal

 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder eleven
 • vurdere om en elev trenger spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
 • sørge for at foreldrene og eleven får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer innebærer, før de bestemmer seg

Involvering av foreldre

Foreldre

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet deres trenger spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet
 • skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet får og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen
 • kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning i

Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringslova kapittel 5.

Les mer i Veilederen spesialundervisning