PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Reglementer, planer, resultater
 5. Forslag om skoleregler for Stavanger kommune

Forslag om skoleregler for Stavanger kommune

Oppdatert: 19.03.2024 15.35.49
Skole i Stavanger. Illustrasjon : Berit Sømme
 • Fra høsten får Norge en ny opplæringslov. Loven inneholder regler som gjelder for skolen og opplæringen du får.
 • I den nye loven står det at kommunen skal lage skoleregler. Skoleregler er det samme som fram til nå er blitt kalt "ordensreglement".
 • Elever, lærere, foreldre, foresatte og alle andre i Stavanger kan få si sin mening om reglene fram til 29. april 2024.

Innspill sender du på e-post til gurid.lomeland@​stavanger.kommune.no

De reglene som gjelder i dag kan du lese her (PDF). 

Status

Elever, lærere, foreldre, foresatte og alle andre i Stavanger kan få si sin mening om reglene fram til 29. april. 

Som elev kan du si din mening gjennom klassens representant i elevrådet. Du kan også sende inn din personlige mening. Vi ønsker blant annet elevenes tanker om disse spørsmålene:

 • Hvilke regler bør være felles for alle skoler og hvilke bør skolen få bestemme selv?
 • Er reglene enkle å forstå?
 • Hvilke regler støtter dere? Er det regler dere ikke ønsker å ha med i skolereglene?
 • Hva tenker dere om reaksjonsmåtene skolen kan bruke når en elev har brutt skolereglene?
 • Hvilke ting i skolehverdagen ønsker dere å være med på å bestemme?
 • Hvordan ønsker dere å være med og bestemme i skolehverdagen?

Dere står også fritt til å uttale dere om andre ting dere syns er viktige. Alle innspill vil bli vurdert før et endelig forslag til felles regler for skolene i Stavanger legges fram for og bestemmes av bystyret i juni.

Innspill sender du på e-post til gurid.lomeland@​stavanger.kommune.no. Fristen for å si sin mening er 29. april 2024.

1. Høring

13.03.2024 - 29.04.2024

Elever, lærere, foreldre, foresatte og alle andre i Stavanger kan få si sin mening om reglene fram til 29. april. 

Som elev kan du si din mening gjennom klassens representant i elevrådet. Du kan også sende inn din personlige mening. Vi ønsker blant annet elevenes tanker om disse spørsmålene:

 • Hvilke regler bør være felles for alle skoler og hvilke bør skolen få bestemme selv?
 • Er reglene enkle å forstå?
 • Hvilke regler støtter dere? Er det regler dere ikke ønsker å ha med i skolereglene?
 • Hva tenker dere om reaksjonsmåtene skolen kan bruke når en elev har brutt skolereglene?
 • Hvilke ting i skolehverdagen ønsker dere å være med på å bestemme?
 • Hvordan ønsker dere å være med og bestemme i skolehverdagen?

Dere står også fritt til å uttale dere om andre ting dere syns er viktige. Alle innspill vil bli vurdert før et endelig forslag til felles regler for skolene i Stavanger legges fram for og bestemmes av bystyret i juni.

Innspill sender du på e-post til gurid.lomeland@​stavanger.kommune.no. Fristen for å si sin mening er 29. april 2024.

2. Vedtak

§ 1 Målet med skolereglene

Skolereglene skal gjøre skolen til et godt sted å være.

Skolereglene skal bidra til at du og medelevene dine trives og lærer på skolen. Reglene skal også bidra til å skape et godt fellesskap på skolen.

§ 2 Hvem gjelder reglene for

Reglene gjelder deg som er elev i en av Stavanger kommune sine barne- eller ungdomsskoler.

§ 3 Hvor gjelder reglene

Reglene gjelder på skolen, på turer med skolen, på skoleveien og i skoleskyssen. Reglene gjelder også i det digitale rommet.

§ 4 Når gjelder reglene

Reglene gjelder i skoletida, når du er på vei til og fra skolen og på skolearrangement.

§ 5 Rettigheter

Dette er rettighetene dine på skolen

 • Å ha det trygt og godt på skolen
 • Å bli møtt med tillit og respekt
 • Å få si meningen din og å bli lyttet til
 • Å få delta i skoledemokratiet og å få være med å påvirke skolehveragen din
 • Å få god og tilpasset opplæring
 • Å få hjelp om du strever med å komme på skolen, delta aktivt i opplæringen eller følge reglene på skolen

§ 6 Plikter

Dette er pliktene dine på skolen

 • Å delta aktivt i opplæringen og gjøre ditt beste. Dette betyr blant annet at du skal
  • møte til undervisningen i rett tid og melde fra om du er syk
  • gjøre oppgavene du får
  • levere arbeid i rett tid
  • være oppmerksom i timene og delta så godt du kan
  • ikke være på sosiale media eller forstyrre undervisningen
  • ha med deg utstyr du trenger og ha skolesakene i orden
 • Å møte medelever, lærere og andre med vennlighet og respekt

§ 7 Dette er god oppførsel

 • å være høflig
 • å være hjelpsom
 • å være vennlig
 • å gjøre en god innsats
 • å være en god venn

§ 8 Dette er ikke god oppførsel

 • å bruke stygge ord
 • å ødelegge for andre
 • å forstyrre undervisningen
 • å erte og plage andre
 • å ta andre sine ting
 • å true, krenke eller bruke vold mot andre

§ 9 Hva du ikke kan ha med på skolen

Mobiltelefoner, smartklokker og andre private kommunikasjonsmidler skal ikke brukes i skoletiden. Elever som har med slike, leverer disse inn i starten av skoledagen og får de ut igjen når skoledagen er slutt.

Du skal ikke ha med farlige eller ulovlige ting på skolen.

§ 10 Skolen, trinnet og klassen sine egne regler

Skolen kan fastsette egne regler som utdyper, utfyller og konkretiserer reglene i denne forskriften.

Å fastsette egne regler i klassen, på trinnet og på skolen er en viktig oppgave for skoledemokratiet.

Skolereglene skal gjelde det som er viktigst for deg og medelevene dine i skolehverdagen.

Det må ikke blir så mange regler at det blir vanskelig å holde oversikten og etterleve reglene.

Reglene skolen lager kan ikke innskrenke rettighetene du har etter kommunens skoleregler.

§ 11 Om du bryter skolereglene

Ved ett eller noen få, mindre brudd på skolereglene kan læreren eller en annen voksen ta det opp med deg i en samtale. Ved flere eller grove brudd på skolereglene kan skolen bruke en av reaksjonsformene som er omtalt i § 12.

Dersom du bruker mobiltelefon, smartklokke eller andre private kommunikasjonsmidler i skoletiden, kan skolen ta fra deg telefonen eller klokka og låse den inn for resten av skoledagen. Du skal få telefonen eller klokka tilbake når skoledagen er slutt.

Dersom du forstyrrer læringen for de andre elevene, kan læreren endre hvor du sitter i klasserommet, gi deg andre oppgaver eller be deg levere inn ting som forstyrrer i klasserommet. Dette er eksempler på mindre inngripende tiltak som følger av skolens rett til å organisere og lede undervisningen. Slike mindre inngripende tiltak kan læreren gjennomføre uten at de står nevnt her i skolereglene.

De voksne på skolen skal alltid tenke på hvordan de kan handle til det beste for deg.

Rettighetene dine, blant annet til å ha det trygt, til å bli hørt og møtt med tillit og respekt gjelder også om du har brutt skolereglene.

Skolen kan ikke bruke andre tiltak enn de som er fastsatt i denne forskriften.

Tiltaket skolen iverksetter, skal stå i et rimelig forhold til regelbruddet. Det vil si at skolen ikke skal reagere kraftigere enn det er grunnlag for.

Skolen skal følge reglene for god saksbehandling.

§ 12 Saksbehandling ved brudd på skolereglene

Nedenfor følger eksempler på hvordan skolen kan reagere om du har brutt skolereglene flere ganger eller på en alvorlig måte:

Dersom du flere ganger eller i alvorlig grad forstyrrer undervisningen eller gjør medelevene dine utrygge, kan læreren vise deg ut av undervisningen i inntil to timer. Du skal da få i oppgave å gjøre andre ting på skolen. De voksne på skolen skal være til stede og veilede deg. Du skal få en god forklaring på hvorfor du ikke får delta i undervisningen. De alternative oppgavene du får, skal være slik at du kan lære av dem.

Dersom du på andre måter har en oppførsel som bidrar til å gjøre skolemiljøet utrygt for medelevene dine, skal rektor eller noen andre i skoleledelsen ta en samtale med deg. Du skal få ha med deg en du er trygg på i samtalen – det kan være en medelev, læreren din, helsesykepleier, sosiallærer, miljøarbeider eller en annen voksen du stoler på. Du skal få fortelle hvordan du opplever situasjonen. Rektor skal lytte til deg og legge vekt på det du sier. Sammen skal dere legge en plan for hvordan du skal kunne følge reglene på skolen. Rektor skal ta utgangspunkt i at tiltakene skal være til det beste for deg og medelevene dine, og at tiltakene skal øke sjansene for at du følger skolereglene i framtiden. Dersom du ikke bedrer oppførselen din, skal rektor invitere foreldrene dine til en samtale.

Om du ofte bryter en eller flere av skolereglene, skal læreren ta en samtale med deg og foreldrene dine. Da skal dere sammen finne ut hva som skal til for at du skal klare å følge reglene.

Hvis du har ødelagt noe som er andre sitt eller skolen sitt, kan du og foreldrene dine bli bedt om rydde opp og å erstatte det som er blitt ødelagt.

Dersom du har med farlige eller ulovlige ting på skolen, vil skolen ta disse gjenstandene fra deg. Farlige eller ulovlige ting får du ikke tilbake.

Ved flere eller grove brudd på skolereglene, kan rektor vise deg bort fra skolen. Dette kan for eksempel være om oppførselen din går alvorlig ut over tryggheten eller læringen til én eller flere medelever, eller om du bruker vold eller trusler. Skolen skal alltid vurdere andre tiltak i stedet. Du kan ikke vises bort dersom mindre inngripende tiltak er tilstrekkelige.

Er du elev på barneskolen, kan du maksimalt vises bort for resten av dagen. Er du elev på ungdomsskolen kan du maksimalt vises bort for tre dager. Foreldrene dine skal få melding før du vises bort for resten av dagen eller lenger, slik at de kan hente deg.

Bortvising for én dag, eller mer, vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Lovens regler for saksbehandling gjelder. Rektor har da plikt til å utrede og opplyse saken skikkelig og til å informere om hva som er lagt til grunn for avgjørelsen om å utvise deg. Du har rett til å bli hørt i saken. Du har også rett til å klage på avgjørelsen.

Skolen skal ikke bruke anmerkninger eller reagere med andre tiltak enn de som er nevnt her i skolereglene.

§ 13 Skoledemokratiet

Skolen skal hjelpe elevene i arbeidet med skoledemokratiet, slik det står i § 10-4 i opplæringsloven. Skolen skal legge til rette for at alle elevene skal kunne ytre seg, og oppmuntre dem til å delta i skoledemokratiet.

Skolen skal ha et elevråd og et foreldreråd, slik det står i § 10-5 i opplæringsloven. Elevene kan velge å organisere seg på en annen måte. Det kan foreldrene også. Om elevene eller foreldrene ønsker en annen organisering, skal dette fastsettes i skolen sine egne skoleregler.

Skolen skal også ha et samarbeidsutvalg. Utvalget gir råd og kommer med forslag til skoleledelsen. Utvalget skal få være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere skolens virksomhet, blant annet arbeidet med skolemiljøet, kvalitetsutvikling i opplæringen og fastsettingen av skoleregler. Utvalget skal ikke behandle saker som er omfattet av lovfestet taushetsplikt.

Samarbeidsutvalget skal bestå av seks eller ni personer: like mange elever, foreldre og ansatte. I tillegg møter rektor som sekretær for utvalget.  Elevene har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget, men ikke møteplikt. Elevene kan melde inn og forberede saker til utvalget. Foreldrene, lærerne og skoleledelsen kan også melde inn og forberede saker til samarbeidsutvalget.

Rektor, og en av foreldrene har sammen ansvar for å kalle inn, sende ut sakspapirer og skrive referat fra møtet. Utvalget skal ha minst fire møter i året. Utvalget avgjør selv når på året det skal oppnevnes nytt utvalg. Samarbeidsutvalget kan utforme egne regler om hvordan arbeidet i utvalget og samarbeidet mellom skolen og hjemmet skal foregå. Samarbeidet må uansett oppfylle minstekravene i opplæringsloven med forskrifter.

§ 14 Vurdering

Ordenen og oppførselen din skal vurderes utfra skolereglene. Hva du kan i fagene skal ikke tas med i denne vurderingen. 

Orden henger sammen med om du kommer i tide, er forberedt og gjør skolearbeidet ditt.

Oppførsel henger sammen med om du viser hensyn og respekt for andre.

Vurderingen i orden og i oppførsel skal bidra til at du lærer sosiale ferdigheter, at skolemiljøet blir trygt og godt og at du får vite hva som er god orden og oppførsel. Du skal bli gjort kjent med skolereglene.

I vurderingen skal det tas hensyn til forutsetningene dine. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, med mindre de er særlig klanderverdige eller grove.

§ 15 Når trer reglene i kraft

Disse skolereglene trer i kraft 1. august 2024.