Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byantikvaren i Stavanger
  4. Kulturminner og kulturminneplan

Kulturminner og kulturminneplan

kort fortalt

  • Alle kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet.
  • For nyere tids kulturminner gjøres det løpende vurderinger.

Hva er et kulturminne?

Kulturminneloven definerer begrepet kulturminne slik: Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Ikke alle slike spor kan bevares, men kulturminner er ikke-fornybare ressurser, og mange av dem er viktige kilder til kunnskap og opplevelse. Kulturminner som har en verdi i dagens eller for fremtidens samfunn er verneverdige, altså verdt å ta vare på. 

Alle kulturminner fra før reformasjonen, 1537, er automatisk fredet. Dette er for eksempel gravhauger, helleristninger og rester etter forhistorisk bosetning. Slike fornminner forvaltes av Riksantikvaren og fylkeskommunen

Når det gjelder såkalt ”nyere tids” kulturminner er det en løpende oppgave å avgjøre hva som er verneverdig og hva som ikke er.

Synet på hva som er verneverdig endrer seg med tiden. I det moderne bygningsvernets barndom, tidlig på 1800-tallet, ble bare middelalderbygninger regnet som verneverdige. I dag er kulturminnevernet opptatt av det store bildet. Det er et ønske at Norge skal bevare bygninger og anlegg som er representative for alle tider, virksomheter, samfunnslag og folkegrupper i vår historie.

Kulturminneplan for Stavanger

Denne gjelder for tidligere Stavanger kommune (kommunedelene Rennesøy og Finnøy er altså ikke med). 
Last ned teksthefte med kulturminneplanen (PDF, 9 mb).
Last ned kart som viser registrerte kulturminner utenfor trehusbyen (PDF, 10 mb).
Last ned kart som viser registrerte kulturminner innenfor trehusbyen.

Last ned kulturminneplan for Rennesøy (PDF, 5 mb)

Slik forvaltes kulturminnene

Kulturminneforvaltningen er fordelt på mange forvaltningsnivåer og kan være vanskelig å få oversikt over. Her er en kort veileder.

Miljøverndepartementet – Utformer hovedtrekkene i det nasjonale kulturminnevernet gjennom stortingsmeldinger med mer.

Riksantikvaren – Nasjonalt fagdirektorat for kulturminnevern. Behandler saker fra hele landet knyttet til middelalderbyene, listeførte kirker og frigiving av automatisk fredede kulturminner. Arbeider med formidling og tilskuddsfordeling  

Fylkeskommunens kulturavdeling – Kulturvernavdelingen behandler saker fra hele Rogaland knyttet til undersøkelsesplikt for fornminner og forvaltning av fredede bygninger og anlegg og gir innspill til reguleringsplaner. Arbeider med formidling og tilskuddsfordeling.

Byantikvaren  – Ansvar for lokalt kulturminnevern i regulerings- og byggesaker. Gir innspill til reguleringsplaner og byggesaker i Stavanger kommune og driver veiledning og formidling overfor privatpersoner.

Stavanger maritime museum – Ansvar for kulturminner under vann. Behandler regulerings- og byggesaker fra hele Rogaland som berører sjøområder. 

Arkeologisk museum – Ansvar for utgravninger av frigitte fornminner, samt forskning på og formidling av funnene.

Trehusbyen

Stavanger bystyre har vedtatt egne regler for trehusbyen.

Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Den består av omlag 8000 hus i alle mulig stilarter – fra empire til jugend og funksjonalisme. Trehusbyen består i hovedsak av Stavangers bebyggelse fra før andre verdenskrig, og omfatter alle de oransje feltene på kartet: 

Trehusbyen

Middelalderbyen Stavanger

Middelalderbyen i Stavanger er en av de største sammenhengende fredede kulturminnene i Norge.

I dag er det få spor igjen av middelalderens Stavanger. Rester av bygninger og objekter ligger trolig i grunnen under dagens bygninger og gater.

"Middelalderbyens" utstrekning er avgrenset av arkeologer, og utgjør området man antar inngikk i byen og bynære strøk i middelalderen.

Innenfor dette området er grunnen automatisk fredet etter Kulturminneloven. Du trenger tillatelse fra Rogaland fylkeskommune for å få grave, bygge eller gjøre andre inngrep her. Kartet nedenfor viser grensene til middelalderbyen, hvor disse reglene gjelder. Nummerne i kartet refererer til listen i Kulturminneplanen (PDF, 9 mb).
 

Kart over grensene for middelalderbyen i Stavanger. Klikk for større utgave.
Kart over grensene for middelalderbyen i Stavanger. Klikk for større utgave.

Ta kontakt med fylkeskommunen på:

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger
Telefon: 51 61 66 00 

Middelalderkirker

Vi har fem middelalderkirker i Stavanger kommune:

Kirke Kommunedel Byggeår Status
Hesby kirke Finnøy ca. 1250 I bruk som kirke
Stavanger domkirke Eiganes og Våland ca. 1125 I bruk som domkirke
Sørbø kirke Rennesøy ca. 1140 I bruk som kirke
Talgje kirke Finnøy ca. 1150 I bruk som kirke
Ustein klosterkirke Rennesøy ca. 1170 Museumskirke. Koret var sognekirke til 1899.

 

Kontaktinformasjon

Byantikvar Hanne Windsholt

Hanne Windsholt

Byantikvar

Telefon:
51 50 75 69
E-post:
hanne.windsholt@stavanger.kommune.no
Knut Haaland Grøttland

Knut Haaland Grøttland

Telefon:
51 50 79 29
E-post:
knut.grottland@stavanger.kommune.no