PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byantikvaren i Stavanger
 4. Regler for bygging i trehusbyen

Hei, du som bor i trehusbyen!

kort fortalt

 • Stavanger har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. 
 • Bor du i trehusbyen? Da håper vi du vil ta godt vare på huset ditt. Vi veileder deg gjerne!
 • Det er egne regler for bygging i trehusbyen. Hvis du vil endre noe utvendig på huset, må du søke kommunen først. 
Byantikvar Hanne Windsholt med heftet. Foto: Sigrun Sætrevik

Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger! Trehusbyen består av omlag 8000 hus i de sentrumsnære bydelene, og omfatter hus i alle stilarter – fra empire til jugend og funksjonalisme. Hvert hus er en viktig brikke i det store puslespillet vi kaller trehusbyen. 

Trehusbyen består i hovedsak av bebyggelse fra før andre verdenskrig, både trehus og murhus. Finn ut hvilken stil ditt hus er.

På denne siden har vi svart på ofte stilte spørsmål.

Dette sveitserhuset i Normanns gate har fått sjelå tilbake! Mange hus i trehusbyen ble i en periode forsynt med såkalt husmorvinduer: Store vinduer uten sprosser. Når disse skal byttes ut med stilhistorisk riktige vinduer, er det viktig å finne tilbake til de opprinnelige vindusåpningene.
Dette sveitserhuset i Normanns gate har fått sjelå tilbake! Mange hus i trehusbyen ble i en periode forsynt med såkalt husmorvinduer: Store vinduer uten sprosser. Når disse skal byttes ut med stilhistorisk riktige vinduer, er det viktig å finne tilbake til de opprinnelige vindusåpningene.


Her finner du råd og tips om blant annet farger, listverk, etterisolering og takpanner.

Sjekk om huset ditt ligger innenfor trehusbyen

Klikk på kartet for å se en mer detaljert avgrensning:

Trehusbyen er merket med oransje farge.
Trehusbyen er merket med oransje farge.

Slik bevarer vi trehusbyen

Stavanger kommune ønsker å bidra til at det beste med trehusbyen bevares, og politikerne har vedtatt en egen hensynssone for trehusbyen, med tilhørende retningslinjer. Retningslinjene for trehusbyen er forankret i kommuneplanens arealdel 2023-2040 (side 75–76).
 

«Trehusbyen» er et geografisk avgrenset område med sammenhengende trehusbebyggelse fra ulike tider av Stavangers historie, fra de eldste delene av sentrum til etterkrigsårenes rekkehus-områder. Innenfor området finnes murhus, uthus, verksteder, butikklokaler og annet som inngår i den sammenhengende kvartalsbebyggelsen. Retningslinjene gjelder for all småhusbebyggelse innenfor avgrensingen.

Under finner du alle de ni retningslinjene med en utdypende forklaring og redegjøring for hvordan reglene praktiseres.

Bli kjent med retningslinjene for trehusbyen


1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles

For å bevare den sammenhengende, eldre trehusbebyggelsen, gis det som hovedregel ikke tillatelse til å rive trehus innenfor trehusbyen. Også murhus av kulturhistorisk interesse skal bevares. Det autentiske miljøet skal bevares. Gateløpenes særpreg og karakter skal opprettholdes. 

 

Punkt 2 i retningslinjene sier følgende:
Kvartalsstruktur, gateløp, parker, hageareal, verdifulle trær og trær over 90 cm stammeomkrets skal bevares.

Hager og forhager er viktige for gatemiljøene. De bør derfor ikke fjernes, legges under fast dekke eller brukes til ren parkeringsplass. Der det finnes originale hager, gjerder, porter og hekker, bør disse ivaretas. Nye gjerder og porter bør ha en tradisjonell utforming i tråd med strøkets karakter.

I punkt 3 i retningslinjene står følgende:
Det må søkes om tillatelse for byggearbeider som endrer bygningers utseende, også for endringer på taket. Med bakgrunn i vernehensynet vil flere tiltak regnes som vesentlige fasadeendringer enn ellers i kommunen, jf. pbl. §20-5 bokstav f.

Du trenger ikke å søke hvis du tilbakefører huset ditt til et utseende det har hatt tidligere, og dette finnes dokumentert. Før du går i gang bør du få dokumentasjonen vurdert hos byggesak eller byantikvar.

Punkt 4 i retningslinjene for trebusbyen sier:
Som grunnlag for behandling skal det redegjøres for nødvendigheten av tiltakene. Det skal beskrives hvordan endringen forholder seg til bygningenes opprinnelige stiluttrykk og utseende. Forhold til nabobebyggelse skal framgå av situasjonsplan og fasadeoppriss.

Vi anbefaler at du bruker tømrer, arkitekt eller konsulent med erfaring med gamle hus og tilpasning til slike miljø.

Punkt 5 i retningslinjene står følgende:
Originale bygningselementer som vinduer, dører, listverk, fasadekledning og taktekking, skal bare fornyes når disse ikke lenger tilfredsstiller rimelige tekniske krav, eller er så skadet at reparasjon er uaktuelt.

Originale bygningselementer som vinduer, dører, listverk, fasadekledning og taktekking, skal bare fornyes når disse ikke lenger tilfredsstiller rimelige tekniske krav, eller er så skadet at reparasjon er uaktuelt.

 

Punkt 6 i retningslinjene for trehusbyen:
Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og materialbruk. Det gjelder særlig vindustyper, ytterdører, listverk og annet fasadeutstyr, fasadekledning og takmateriale.

Hovedregelen er at vi skal opprettholde eller tilbakeføre til husets opprinnelige byggestil. I noen tilfeller der bygninger har fått en arkitektonisk gjennomført ny utforming, for eksempel i funkisperioden, kan det være aktuelt å beholde og tilbakeføre til denne.

 • Vinduer skal være av tre, uten heldekkende beslag, og ha korrekt utførelse med tanke på dimensjoner og proporsjoner i lysåpninger og rammeverk. Der det tidligere er brukt støpejernsvinduer skal det fremdeles brukes slike, eventuelt stålvinduer med et tilsvarende uttrykk.
 • Ytterdører bør være av heltre, og utføres som kopi av original dør, med samme slagretning (vanligvis innover). En ytterdør av godt virke er en god investering både for huset og gata.
 • Kledning og listverk bør ha samme dimensjoner og profil som opprinnelig, og bør være av høvlet virke. Som et minimum bør listverk være av høvlet virke.
 • Taktekkingsmaterialet skal være det samme som opprinnelig. Ved bruk av teglpanner må det brukes samme type som tidligere, med hensyn til farge, overflatebehandling og utforming (enkeltkrum, flat, falset, osv). Der det er vanskelig å skaffe samme pannetype som den opprinnelige, skal det brukes en pannetype som ligner mest mulig.

 

Punkt 7 i retningslinjene for trehusbyen
Tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse og underordnes denne.

Tilbygg og nybygg skal tilpasses først og fremst gjennom dimensjonering og form. Mindre tilbygg på husets hovedkropp (kvistoppbygg, inngangsparti, mindre utvidelser) skal som hovedregel bygge videre på den eksisterende bygningens formspråk.

Punkt 8 i retningslinjene for trehusbyen:
Ny balkong, altan eller veranda kan tillates på hus hvor slike bygningselementer inngår som et naturlig stilhistorisk element, eller på plasseringer som ikke er synlige fra offentlig sted. Større uteplasser bør primært arrangeres på bakkeplan.

Balkonger, altaner og verandaer må forholde seg til husets byggestil, de skal ikke være større enn det den opprinnelige byggestilen åpner for, og de må ikke virke skjemmende på huset. Noen stilretninger, som sveitserstilen og funksjonalismen, åpner naturlig for balkonger og altaner. Andre, som empirestilen, gjør det ikke. Dette tas med i vurderingen av søknader om balkonger og altaner.

Punkt 9 i retningslinjene for trehusbyen
Avkjørsler, murer, gjerder, portstolper, utendørsbelysning og utvendig belegg skal med hensyn til utforming og materialvalg være i tråd med opprinnelig eller dominerende formtradisjon i området.

I de eldste delene av trehusbyen vil skiferheller, plankegjerder og natursteinsmurer være enerådende. I bebyggelsen fra etter 1900 er bildet mer variert. Støpte dekker og asfalt er ikke tillatt.Et klassisistisk hus fra 1865 som hadde fått husmorvinduer og betongpanner på 1980-tallet. Nå har det igjen blitt «som nytt». Her fantes det god dokumentasjon på opprinnelig utseende.
Et klassisistisk hus fra 1865 som hadde fått husmorvinduer og betongpanner på 1980-tallet. Nå har det igjen blitt «som nytt». Her fantes det god dokumentasjon på opprinnelig utseende.

Her kan du se filmer med huseiere som forteller om hvordan de har fått sjelå tilbake i huset sitt. 


Lurer du på noe?

På denne siden har vi svart på ofte stilte spørsmål. Finner du ikke svaret der, kan du ta kontakt med Innbyggerservice på 51 50 70 90, sende en epost til innbyggerservice@stavanger.kommune.no, eller ta kontakt med en av de ansatte hos Byantikvaren (se kontaktinfo nederst på siden).


Informasjonshefte: Ta vare på sjelå

Høsten 2021 fikk alle som bor i trehusbyen tilsendt et informasjonshefte. Har du ikke fått? Stikk innom Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller last ned heftet her.
 
 

Kontaktinformasjon

Hanne Windsholt anno 2023

Hanne Windsholt

byantikvar

Telefon:
51 50 75 69
E-post:
hanne.windsholt@stavanger.kommune.no
Knut Haaland Grøttland

Knut Haaland Grøttland

Telefon:
51 50 79 29
E-post:
knut.grottland@stavanger.kommune.no
Liv Kristine Færing

Liv Færing

rådgiver hos byantikvaren

Telefon:
51 50 76 03
E-post:
liv.faering@stavanger.kommune.no