PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Nytorget blir park

Nytorget blir park

Kort fortalt:

 • Nytorget forvandles fra å være en grå plass dominert av asfalt og biler, til et attraktivt parkområde for mennesker, aktiviteter og rekreasjon.
 • Våren 2024 fortsetter arbeidet med å skifte ut deler av vann- og avløpsnettet i området.
 • Detaljprosjektering av selve parken pågår utover våren. Selve byggearbeidene begynner høsten 2024.
 • Det pågår også anleggsarbeid i privat regi på og rundt Metropolis-bygget.
Åpen plass under trær, med sittergrupper, uteservering, en syklist og noen som går.

Anleggsarbeid rundt Nytorget nå

Første jobb for å kunne bygge den nye parken er å gjøre nødvendig arbeid nede i grunnen. Vi legger om hele vann- og avløpsnettet (VA-ledningene) under Nytorget og i noen sidegater og bygger godt fundament for parken.

På øvre del av Nytorget er brakkeriggen for anleggsarbeidet.

Arbeidet skjer i etapper, så vi ikke stenger flere viktige gater enn vi må samtidig.

Dette pågår nå:

 • Til høsten 2024: Fornyelse av vann- og avløpsledninger på nedre del av Nytorget, fram til krysset med Bergelandsgata / Hospitalgata.
 • Samtidig med, og i forlengelsen av vann- og avløpsarbeidene, blir masser skiftet ut i grunnen på hele nedre torg, for å få godt fundament for parken som bygges.
 • Det blir lagt ny gassledning fra Nykirkebakken (ved Petrikirka) til Langgata og inn i Pedersgata. I tillegg vil det bli noen små nyanlegg for utskiftinger av andre kabler.
 • Den private utbyggingen som pågår på Nytorget 1, det tidligere politikammeret og Metropolis, vil kunne påvirke framdriften i VA-arbeidene.

Konsekvenser for dere som bor, jobber og ferdes i området

Fra 22. april 2024 gjelder dette:

Kart som viser anleggsområdet

 • Nytorget-området er permanent stengt for vanlig trafikk mellom Bergelandsgata og Langgata. Går alt som planlagt, kan parken på nedre torg åpne mot slutten av 2025, også for varelevering.
 • Dere som sykler og går kan passere ved anleggsområdet, men kan nok i perioder finne det bedre å velge nabogater.
 • Varelevering til næringsdrivende ved Nytorget er ivaretatt i individuelle løsninger for bedriftene.
 • ABC-gata er permanent stengt for trafikk mot Pedersgata (nedre del av Nytorget). Trafikk til og fra ABC-gata går inn fra Langgata til Allmenningsgata, og ut Rosenkildegata. 
 • Vinkelgata er også permanent stengt for trafikk mot Pedersgata. Adkomst fra Langgata.
 • Anbefalte korte stopp for take-away fra området, se fiolette punkter på kartet.
 • Veidekke Bygg sin utbygging for SVG Property på og rundt Nytorget 1, Metropolis-bygget, gir begrenset framkommelighet og parkering for biler i Brødregata og Bergelandsgata. For mer info, kontakt Veidekke. Prosjektleder er Jørgen Ersdal.

Også arbeidet med å opparbeide selve parken, fra høsten 2024, fører med seg midlertidige ulemper for dem det berører, som begrenset adkomst, støy, støv og anleggstrafikk. De private byggearbeidene rundt Nytorget vil forsterke disse ulempene.

I Stavanger kommune skal vi gjøre det vi kan for å begrense ulempene, og ikke minst informere berørte på best mulig måte underveis. Av hensyn til nabolaget utfører vi ikke støyende arbeid ut over kveldene, dersom vi kan unngå det.

Om den nye parken på Nytorget

Opparbeidelsen av Nytorget park strekker seg fra og med Langgata i øst til og med Hospitalgata i vest.

Området rundt Nytorget, med omriss av planområdet som er beskrevet i teksten på siden.

På øvre torg skal det etableres en grønn park for lek og rekreasjon, der eksisterende trær blir bevart. I tillegg planter vi flere mindre trær og busker.

På nedre torg blir en ferdselssone for gående og syklende. Det blir regnbed med mindre trær og beplantning, og gode plasser for uteservering. Her vil det bli rom til mange typer aktiviteter. Petrikirka får plass for arrangementer utendørs.

Både øvre og nedre del av torget blir bilfritt, med nødvendig unntak for varelevering og utrykningskjøretøy.

Parkområde med trær plener sittegrupper og mange mennesker mellom husene på Nytorget.

Den hundre år gamle jugendmuren mellom nedre og øvre torg, med sin majestetiske rekke av trær, er en viktig del av Nytorgets identitet i dag, og blir det også i framtiden.

Gode spor av medvirkning

I medvirkningsprosessene ble det stadig gjentatt at muren og trerekken måtte bli bevart. I gatebruksplanen for Nytorget er derfor jugendmuren vernet og trærne regulert til bevaring.

Andre innspill fra medvirkningsprosessene, som kommunen har tatt hensyn til er

 • variert og frodig vegetasjon
 • muligheter for å sette seg ned og nyte medbrakt mat og takeaway fra områdets serveringssteder
 • lekeområder
 • bruk av farger og et lekent og uformelt utrykk
 • bruk av gjenbruksmaterialer
 • åpne vannelementer og gressplener
 • torg for bruktmarked
 • bevaring av eksisterende brosteinsbelegg og historiske fasader.

Prosessen fram mot ny park

 • Vinteren 2019 vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres en Brands Landskapsarkitekter konkurransen om prosjektering av Nytorget, med konseptet «Tre hus og et langbord».
 • En prøvepark ble etablert på Nytorget i 2020. Den ble, som planlagt, en inspirasjonskilde for idemyldring og medvirkning. 

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

 • Forprosjekt med tilhørende konsepter for utvikling av grønt og bilfritt byrom på Nytorget ble vedtatt i Stavanger formannskap januar 2022.
 • Arbeidet med en gatebruksplan for parken startet opp juni 2022. En gatebruksplan forklarer hvordan en eller flere gater skal brukes, og hvilke hensyn som må bli tatt til ulike typer bruk av området. En viktig del av arbeidet med planen har vært avklaringer med andre byggeprosjekter tett på Nytorget. 
 • Gatebruksplanen ble politisk vedtatt i mars 2024.
 • Detaljprosjektering pågår fram mot sommeren 2024. Når arbeidete har vært ute på anbud og entreprenør er valgt, kan selve byggearbeidene starte, etter planen høsten 2024.

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

Byggingen av parken på Nytorget vil skje i etapper:

 • Arbeid med vann- og avløpsnettet i området pågår fram til sommeren 2024.
 • Anleggsarbeidet på nedre torg starter når VA-arbeidene nærmer seg slutten og gatebruksplanen for området er politisk vedtatt.
 • Arbeidet på øvre del av torget starter etter planen når byggearbeidene er fedige på Metropolis og Mediebyen.

1. Kartlegging og utvikling

 • Vinteren 2019 vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres en Brands Landskapsarkitekter konkurransen om prosjektering av Nytorget, med konseptet «Tre hus og et langbord».
 • En prøvepark ble etablert på Nytorget i 2020. Den ble, som planlagt, en inspirasjonskilde for idemyldring og medvirkning. 

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

2. Prosjektering

 • Forprosjekt med tilhørende konsepter for utvikling av grønt og bilfritt byrom på Nytorget ble vedtatt i Stavanger formannskap januar 2022.
 • Arbeidet med en gatebruksplan for parken startet opp juni 2022. En gatebruksplan forklarer hvordan en eller flere gater skal brukes, og hvilke hensyn som må bli tatt til ulike typer bruk av området. En viktig del av arbeidet med planen har vært avklaringer med andre byggeprosjekter tett på Nytorget. 
 • Gatebruksplanen ble politisk vedtatt i mars 2024.
 • Detaljprosjektering pågår fram mot sommeren 2024. Når arbeidete har vært ute på anbud og entreprenør er valgt, kan selve byggearbeidene starte, etter planen høsten 2024.

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

3. Bygging

Byggingen av parken på Nytorget vil skje i etapper:

 • Arbeid med vann- og avløpsnettet i området pågår fram til sommeren 2024.
 • Anleggsarbeidet på nedre torg starter når VA-arbeidene nærmer seg slutten og gatebruksplanen for området er politisk vedtatt.
 • Arbeidet på øvre del av torget starter etter planen når byggearbeidene er fedige på Metropolis og Mediebyen.

 

Andre prosjekter på Nytorget

Tre andre prosjekter ved Nytorget:

 • Nytorget 1. Byggherre: SVG Property. Entreprenør: Veidekke Bygg.
 • Metropolis.
 • Ny bruk av toalettanlegget inn fra jugendmuren.

Planlegging og bygging av parken på Nytorget skjer i tett samarbeid med disse prosjektene, fordi:

 • Alle prosjektene skal ha naturbasert overvannshåndtering, der vann skal være en ressurs og et element i utformingen av parken og andre uteområder. Nedbør som ikke forsvinner ned i grunnen (blir fordrøyd på egne arealer), vil bli ledet videre til parken og regnbedene på torget.
 • Alle prosjektene er avhengig av de samme arealene for byggerigg og atkomst til anleggsområdene.
 • Parken på øvre torg kan ikke bli opparbeidet før de to prosjektene Metropolis og Nytorget 1 er ferdig bygget.
 • I tillegg skal flere aktører som har kabler i grunnen, enten bytte ut eksisterende gamle anlegg eller legge nye kabler i forbindelse med kommunens gravearbeider. Noe av disse kabel-arbeidene er knyttet til Metropolis og Mediebyen.

Nytorget og byjubileet i 2025

Logo for Stavangers byjubileumParken på Nytorget skal etter planen stå ferdig til byjubiléet Stavanger 2025, og er tilknyttet jubileumsprosjektet Pedersgata 2025.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til ung kvinne med langt lyst hår.

Cecilie Vigre

nabokontakt

Mobil:
469 79 039
E-post:
cecilie.vigre@novaform.no
Ansiktet til blid kvinne, hun heter Grethe Bastlid.

Grethe Bastlid

prosjektleder

Mobil:
913 65 570
E-post:
grete.bastlid@stavanger.kommune.no