PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Rehabilitering av demningene i Vannassen

Rehabilitering av demningene i Vannassen

Kort fortalt:

 • Kommunen renoverer de to demningene (damanlegget) i Vannassen på Åsen.
 • Anleggsarbeidet startet i november 2023, og skal etter planen vare i et drøyt år.
 • Sentrale deler av friområdet Vannassen er dessverre stengt hele anleggsperioden.
 • Etter å ha vært nedtappet, fylles nå Vannverkstjernetopp igjen med naturlig tilsig av vann. Det vil trolig ta to til tre måneder.
Kart over åpne turveier i Vannassen i anleggsperioden.

Hvorfor nye demninger

Vassverkstjørna, eller Vannassen, har to demninger på totalt er 220 meter. De har eksistert i over 100 år.

Kravene fra myndighetene til damanlegg er gjennom årene blitt strengere. Flere må rehabiliteres, blant andre de to i Vannassen. Da kan vi beholde tjernet, selve perlen i friområdet. Slike vann er viktige for både fugler, dyr og mennesker.

Kommunen har valgt å bygge en fyllingsdam, som er den beste løsningen for miljø og klima. Fyllingsdammer har skråninger, og i Vannassen kan de brukes til stier og som akebakker.

På grunn av dagens strenge krav til utforming av damanlegg, blir de nye demningene langt kraftigere enn tidligere. De ligger omlag en meter høyere i terrenget enn før og bli betydelig bredere.

Om anleggsarbeidet

To nye demninger skal bygges, og vannstanden i tjernet vil være senket ned med nær fire og en halv meter fram til mai 2024. Da fylles tjernet opp med naturlig tilsig av vann. Med normal nedbør vil det ta to tre måneder.

I første omgang fylles tjernet opp til en halv meter under normal vannstand, så vi kan få fullført anleggsarbeidet.

Noen glimt fra anlegget tidlig i mai 2024:

Trær og annen vegetasjonen et stykke nedenfor demningene er fjernet i forbindelse med arbeidet, men vi tar ikke bort mer enn vi må for å etablere nye demninger og en ny tursti. Felte trær ble gitt til Vibemyr skoleverksted, som er drevet av Kirken Bymisjon, og Gand videregående skole. De produserer begge ved, som en del av yrkesopplæringen for ungdom som ikke passer inn i vanlig skole.

Skråningene på demningene blir tilsådd med gress. Mot tjernet skrår 60 cm høye og grove trinn i stein ned mot vannet.

Det blir ny tursti oppå damanlegget. En gapahuk kommer opp i området når anleggsarbeidet er ferdig, og en ny tursti i tillegg til de vi ordner på når arbeidet går mot slutten.

Tegning av to gresskledde demninger og turstier langs et lite vann.
Mellom de nye demningene blir et bekkeløp åpnet. I området nedenfor Vannassen kommer det også en gapahuk. (Tegning: Egil Bjørøen)
Ut fra Vannassen blir det åpen bekk om lag hundre meter nedover skråningen. På lengre sikt er målet å forlenge den. Stort sett blir det lite vann i bekken, men den er veldig god å ha når det regner mye. Et bekkeløp vil da ha bedre kapasitet enn om vi legger vannet i rør. Bekker er dessuten viktige for insekter, fugler – og barn i alle aldre. 

Øst i Vannassen-området må rundt 200 meter av en stor vannledning skiftes ut. I forbindelse med arbeidet er noen trær felt langs turveien.

Vannstanden i våtmarka nord i Vannassen er beholdt ved for å skåne arter som lever i vannet og planter i området. Vi etablerer en fast fugleøy i Vannassen, et nytt og godt hekkeområde litt på avstand fra oss mennesker.

En holme av jord og stein stikker opp av et tørrlagt tjern.
Fugleøya kan bli hekkeplass for flere av artene som lever i og rundt Vannassen.

 

Konsekvenser for dere som bruker Vannassen

 • Hele tjernet og deler av området rundt er anleggsområde, og er dermed stengt av med byggegjerder, gjennom hele 2024.
 • Det går anleggsvei gjennom friområdet, mellom riggområdet på sirkustomten og anleggsområdet. Veien er gjerdet inn for å ivareta sikkerheten for store og små. 
 • Ved lekeplass-området er anleggsveien mulig å krysse i helgene, men ikke til hverdags.
 • Det er lagt ut midlertidige turstier rundt anlegget, der det er mulig. Se kartet øverst på denne siden. 
 • To gule skilt med svarte piler som viser omvei for syklister og fotgjengere.Midlertidige omveier for syklister og gående rundt friområdet er skiltet.
 • Hundeluftingsområdet på sirkustomta brukes som riggområde for anleggsarbeidet, for å spare trange boliggater for mye anleggstrafikk. Lufteområdet er stengt i anleggsperioden. Se andre lufteområder her.
 • Anleggsarbeid fører med seg støy og støv. Vårt mål er å være til så liten belastning som mulig. Vi trenger at voksne passer på barn og at alle holder god avstand til anleggsmaskiner og anleggsområder.
 • Når arbeidet er ferdig, kan du gå på nye turstier over damanlegget. Oppå demningene kan du ta en pause ved benker og bord, og nyte flott utsikt sør- og østover mot fjorden.

Lang grasbakke opp mot ny demning.
De nye demningene skal gli godt inn inn i terrenget. Slik kan det blir seende ut fra bakken ned mot Blåtoppveien.

Arbeidet fram mot nytt damanlegg

 • 2017-2021: Stavanger kommunen kartla tilstanden til dammene (demningene) på Vannassen.
 • Undersøkelser avdekket at den over 100 år gamle dammen har store mangler i forhold til dagens regelverk.
 • Kommunen gjennomførte flere tiltak for å sikre og overvåke damanlegget.
 • April 2021: Utvalg for miljø og utbygging (UMU) vedtok at kommunen skal i gang med forprosjekt for rehabilitering av dammene ved Vannassen.
 • Kommunen satte i gang arbeidet med mulige løsninger for nytt damanlegg, som ble lagt fram for politisk behandling.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av Vannassen.

 • November 2021: Utvalg for miljø og utbygging vedtok løsningen for rehabilitering av dammene.
 • Den nye løsningen skal bli bedre for friluftslivet, ivareta naturmangfoldet i området og legge til rette for åpning av bekk ned mot Blåtoppveien.
 • Anleggsperiode fra november 2023.
 • Frislipp-området for hund (sirkustomten) etableres som riggområde for anlegget.
 • Det settes opp byggegjerder rundt hele tjernet og vannstanden senkes. Det må skje utenom hekketiden, når det er minst skadelig for naturmangfoldet.
 • Vi etablerer også tidlig nye, midlertidige og permanente, turstier, slik at folk kan ferdes rundt anleggsområdet.
 • Anleggsperioden er foreløpig beregnet å vare et drøyt år.

1. Kartlegging og utvikling

 • 2017-2021: Stavanger kommunen kartla tilstanden til dammene (demningene) på Vannassen.
 • Undersøkelser avdekket at den over 100 år gamle dammen har store mangler i forhold til dagens regelverk.
 • Kommunen gjennomførte flere tiltak for å sikre og overvåke damanlegget.
 • April 2021: Utvalg for miljø og utbygging (UMU) vedtok at kommunen skal i gang med forprosjekt for rehabilitering av dammene ved Vannassen.
 • Kommunen satte i gang arbeidet med mulige løsninger for nytt damanlegg, som ble lagt fram for politisk behandling.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av Vannassen.

2. Prosjektering

 • November 2021: Utvalg for miljø og utbygging vedtok løsningen for rehabilitering av dammene.
 • Den nye løsningen skal bli bedre for friluftslivet, ivareta naturmangfoldet i området og legge til rette for åpning av bekk ned mot Blåtoppveien.

3. Anleggsperiode

 • Anleggsperiode fra november 2023.
 • Frislipp-området for hund (sirkustomten) etableres som riggområde for anlegget.
 • Det settes opp byggegjerder rundt hele tjernet og vannstanden senkes. Det må skje utenom hekketiden, når det er minst skadelig for naturmangfoldet.
 • Vi etablerer også tidlig nye, midlertidige og permanente, turstier, slik at folk kan ferdes rundt anleggsområdet.
 • Anleggsperioden er foreløpig beregnet å vare et drøyt år.

 

Vannassens historie

På kartene heter den Vannverktstjørna, for dette var vannverket for gamle Hetland kommune. Demningene sto ferdige i 1919 og skulle være kommunens kilde for drikkevann. Men i 1936 ble det slutt med drikkevann fra Vannassen, og det var innbyggerne glade for. Vannet smakte nemlig ikke godt.

Rundt vannet var det åpent terreng og dyrket mark. Fram mot 60-tallet ble det plantet skog i området. Senere er det kommet flere turstier, lekeapparater og lufteområde for hunder i dette lille friområdet, som har god forbindelse både til turveien langs Gandsfjorden og byens største friområde i Sørmarka.

Flyfoto i svart hvitt over et tjern med park rundt og bebyggelse rundt parkområdet.
Vannassen, 1962. (Kilde: Byarkivet)

Andre demninger i kommunen

I tillegg til de to demningene i Vannassen har kommunen ansvar for Austbøstemmen på Rennesøy, Hindalsdammen ved Vaulen og Bleidammen på Finnøy.

 • Austbøstemmen var tidligere drikkevannskilde og kraftverk. Dammen ble renovert i 2015 i tråd med dagens krav til sikkerhet. Magasinet ble samtidig senket tre meter, av hensyn til sikkerheten.  
 • Hindalsdammen er en gammel gårdsdam tilhørende Hindal gård. Dammen er fredet av Riksantikvaren, og demningen krever kun mindre utbedringer.
 • Bleivatnet på Finnøy er et tidligere drikkevannsmagasin for øya, og her trengs det ingen store tiltak.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til ung kvinne med lyst hår.

Mari Wigestrand

prosjektleder
Utbyggingsavdelingen

Mobil:
995 83 950
Telefon:
51 50 84 97
E-post:
mwigestrand@stavanger.kommune.no

«"NVE gir tillatelse til at Stavanger kommune kan senke vannstanden i Dam Vannassen fra kote 43,45 til kote 39 i perioden 1. november 2023 til 1. mai 2024. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8."»