PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Tursti Gauselvågen

Ny tursti langs fjorden på Gausel

Kort fortalt:

  • Stavanger kommune opparbeider en ny tursti langs fjorden, fra Gauselstraen i nord til Sandholmen i sør.
  • På søndre del av turstien er en del av strekningen bygget ved Sandholmveien, og det pågår prosjektering av fortsettelsen nordover.
  • Arbeidet på nordre del av turveien fortsetter når ny reguleringsplan er vedtatt.
  • Strekningen blir en del av den lange turstien langs Gandsfjorden.
Tursti med trebru over steinete natur, mellom store eldre trær.

Framdrift søndre del av turstien

Tegning av tursti langs kysten, i fugleperspektiv
Skissen gir en pekepinn, men viser ikke helt presist, hvor søndre del av turveien langs fjorden på Gausel vil gå. (Illustrasjon: Egil Bjørøen, Stavanger kommune)

Den sørlige delen av den nye turstien vil gå fra Gauselkneiken i nord til Sandholmen i sør, der den knyttes sammen med turstien videre sørover langs fjorden.

Turveien er bygget på en kort strekning nordover fra Sandholmveien. For å bevare sjøkanten mest mulig intakt og av hensyn til det biologiske mangfoldet, ligger sien litt vekke fra strandsonen. Trasévalget har samtidig tatt hensyn til verdifull skog, blant annet et vernet eiketre.

Denne strekningen blir anleggsvei for bygging av turstien videre nordover, og derfor brederer enn vanlig for turstier. Stiens bredde blir 2,5 meter etter at anleggsarbeidet er over. 

Situasjonsplan som viser 120 meter tursti og midlertidig anleggsvei og riggområde.
Situasjonsplan for tursti-strekningen nordover fra Sandholmveien.

Prosjektering pågår for turstien videre nordover til Gauselkneiken. 

Under deler av turstien skal det legges en ny avløpsledning for flere eiendommer, som skal knyttes til det offentlige avløpsnettet. 

Denne delen av turstien er omfattet av reguleringsplan 2735 og 2467. Du finner gjeldende reguleringsplaner på arealplaner.no (søk på adresse eller plan-nummer)

Omtrent slik blir stien sør for Gauselkneiken i retning Sandholmen:

Tursti med trær og fjord til venstre, mut på høyre side

Framdrift nordre del av turstien

Skisse over turtstien langs Gandsfjorden, sett ovenfra.
Skissen gir en pekepinn, men viser ikke nødvendigvis helt presist, hvor nordre del av turveien langs fjorden på Gausel vil gå. (Illustrasjon: Egil Bjørøen, Stavanger kommune)

Anleggsarbeidet i den nordre delen av strekningen, fra Gauselstraen i nord til Gauselkneiken i sør, startet i juni 2022.

For å sikre en sammenhengende tursti-trasé, kommer det ny reguleringsplan for denne strekningen. Planen er nå på høring, og du kan si din mening innen 17. november 2023.

Om anleggsarbeidet

Når anleggsarbeidet starter, vil anleggsmaskiner og lastebiler føre med seg noe støy, støv og anleggstrafikk i byggeperioden. Anleggsarbeidene vil hovedsakelig foregå innenfor vanlig arbeidstid. Vi har som mål å være til så lite bry som mulig for omgivelsene.

Tursti langs hele Gandsfjorden

I 2009 ble turstien langs dobbeltsporet og Gandsfjorden åpnet. Strekningen på Gausel har vært et manglende ledd på denne turstien mellom Stavanger og Sandnes.

Fullføringen av strekningen på Gausel er med det et viktig delprosjekt i det over 20 år lange Friområdeprosjektet. Arbeidet har sikret innbyggerne tilgang til et omfattende nett av turstier i nærnatur, i en av landets tettest utbygde byer.  

Kontaktinformasjon

Anne Merethe Skogland

prosjektkoordinator

Mobil:
971 05 099
E-post:
anne.merethe.skogland@stavanger.kommune.no