Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kart og eiendomsinformasjon
 4. Adresse og gatenavn

Adresse og gatenavn

Kort fortalt

 • Rett adresse skal sørge for at det er lett å finne fram til bygning og inngangsdør.
 • Det er kommunen som vedtar nye gatenavn.

Hva er en adresse?

En adresse består av et gatenavn, et husnummer og eventuelt et bolignummer. Adresser tildeles bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Boliger som ikke er godkjent får ikke adresse.

Nummereringen starter i begynnelsen av gaten. Venstre side får partall (2, 4, 6 osv.), høyre side oddetall (1, 3, 5 osv.). Hvis flere leiligheter har felles inngang brukes det i tillegg et bolignummer. 

Informasjon om myndighet, ansvarsfordeling, skilting og klagerett finner du i lokal adresseforskrift, pdf.

Nye stedsnavn godkjennes av Kartverket. Kartverket.no, stedsnavn.

Kommunen kan endre en adresse

Kontakt kommunen dersom en adresse bør endres. Årsaker til adresseendring kan være:

 • Atkomsten til boligen er flyttet til en annen gate.
 • Det bygges flere hus i gaten.
 • Det er vanskelig for utrykningskjøretøy og besøkende å finne fram.
 • Gaten er delt i flere deler med forskjellig atkomst til hver del.

Du kan klage på endret adresse hvis:

 • du har fått feil husnummer.
 • du har fått adkomst fra feil gate.

Klagefristen er 3 uker.

Gatenavn

I nye utbyggingsområder er det behov for nye navn på gater, plasser og offentlige institusjoner. Lokale historielag, velforeninger og andre med tilknytning til området er viktige bidragsytere når kommunen skal finne gode navn. 

Dersom kommunen ikke har mottatt forslag til navn vil saksbehandler foreslå navn med bakgrunn i stedsnavn på gamle kart eller lokal kulturhistorie. 

Eiere av bygg som skal få nytt gatenavn blir orientert, og kan gi innspill via bydelsutvalget (politisk utvalg)Administrasjonen utarbeider så sak som sendes på høring til:

 • statens navnekonsulenter, som gir uttalelse til skrivemåten.
 • bydelsutvalget, som gir uttalelse til selve navnevalget.
 • gatenavnutvalget (politisak utvalg), som gjør endelig vedtak.

Du kan ikke klage på vedtaket.

Oversikt over nye og endrede gatenavn 2017

Offisielle gatenavn i Stavanger per 17.03.2017

Skilt med gatenavn

Det er kommunens ansvar å sette opp gatenavnskilt på kommunale veier. Utbyggere må få godkjent skiltplan før gatenavskiltene settes opp.   

Skilt med husnummer

Det er huseierens ansvar å sette opp nummerskilt på huset. Skiltet bør kunne leses fra veien, og ha god kontrast mot bygningens farge.

Husk at husnummerskiltet er der for at brannbiler, sykebiler, drosjer, og andre besøkende skal kunne finne fram fort og enkelt.

Bolignummer

Bruksenhetsnummer (som oftest kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen. Dette benyttes når flere boenheter har samme inngang. Typiske eksempler på dette kan være boligblokker med felles inngang. Bolignummeret brukes da for å identifisere den enkelte leiligheten.

Bolignummer bestiller du fra kartverket.no.

Nummeret skal være godt synlig for besøkende og festes på eller ved inngangsdøren din.

Bolignummeret består av én bokstav og fire tall. 
U = underetasje, K = kjelleretasje, H = hovedetasje og L = loftetasje.

Eksempel på bolignummer: H0201.
H står for hovedetasje, 02 står for andre etasje og 01 står for første bolig til venstre.

Kommunen tildeler bolignummer ved igangsettingstillatelse. Utbyggere bør bruke rett bolignummer i prosjekteringsfasen. Dersom plantegningene endres må kommunen informeres.

Kontaktinformasjon

Susanne Kråkenes

Telefon:
51 50 71 32
E-post:
susanne.krakenes@stavanger.kommune.no

Iren Nitter Pallesen

Telefon:
51 50 75 36
E-post:
ipallese@stavanger.kommune.no