PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Skjema, veiledere og regelverk
 5. Trykkprøving, desinfisering og prøvetakning i Stavanger kommune

Trykkprøving, desinfisering og prøvetakning i Stavanger kommune

Oppdatert: 02.12.2019 14.21.13

Innmelding og forberedelser

 •  Entreprenør må i god tid dvs. min 14 dager i forveien melde inn at
  anlegget er klart til trykkprøving og desinfisering.
  Kommunen ved Vann og avløp skal motta kart- og beskrivelse over
  anlegget som skal trykkprøves. Henvendelsen skal gå til driftsavdelingen
  ved prodleder vannledningsnett. 
 • VA-verkets representanter (altså de som skal utføre trykkprøvingen og
  desinfiseringen) gjennomgår grunnlaget dvs. planer,kart og beskrivelse
  som er oversendt fra entreprenør 
 • Møte med entreprenør på stedet for å avdekke eventuelle feil og  / eller
  mangler samt gjøre seg kjent med installasjoner på nettet som kan
  vanskeliggjør utførelse. (åpne ventiler, lufteklokker, etc) 

Pluggkjøring

 • Alle ledningsstrekk som skal trykkprøves og desinfiseres skal pluggkjøres i
  forkant. Pluggkjøring skal utføres av entreprenør.
   

Trykktesting

 • Trykktesting foregår etter Norsk Standard (NS-EN 805) 
 • Trykktestingen bør gjennomføres før eventuell asfaltering for å begrense
  kostnader ved eventuelle utbedringer av lekkasjer på ledningsstrekket. 

Kloring/desinfisering

 • Kloring og desinfisering av ledningsstrekket utføres av VA-verkets
  mannskaper. Avkloring vurderes i forhold til resipient nedstrøms
  anlegget. 

Prøvetaking og analyse

 • Vannprøver tas ut etter spyling og leveres akkreditert laboratorie 
 • Prøver analyseres for tot. Kimtall, e-coli og koliforme bakterier og merkes
  med: NYANLEGG- anleggsnavn og ledningsstrekk. 

Ferdigstilling

Dersom analyseresultatet er innenfor drikkevannsforskriftens grenseverdier
kan det åpnes mot eksisterende ledningsnett og nyanlegget settes i drift. Dette
skal utføres av vannverkets egne mannskaper.

Kontrollskjema for trykkprøving og desinfisering ferdigstilles og leveres
entreprenør og VA-verkets forvaltningsavdeling.

Tidsbruk

Dag 1 
  Forhandsbefaring/Plugg/driftstrykk  
     Trykkprøving/Kloring 

Dag 2 - 3
  Avkloring/Spyling/Vannprøver 
 
Dag 3 - 6 
  Analysering av vannprøve 
  Når analyseresultat foreligger og er innenfor drikkevannsforskriftens 
     verdier kan ledningsstrekket tas i bruk. Kun vannverkets mannskaper skal 
     åpne ventiler mot nett som er i drift.