Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Finnøy helse- og omsorgssenter

Finnøy helse- og omsorgssenter

Nøkkelinfo

17
7
16

Om Finnøy helse- og omsorgssenter

Helse- og omsorgssenteret har to avdelingar for langtidsopphald, Kielland-tunet og Abel-tunet. Desse og korttidsavdelinga ligg i bygningna frå 1958. Nybygg til sjukeheimen er under planlegging og forventa ferdig i 2023.

I tillegg er det 8 omsorgsbustadar med heildøgnsbemanning på Regelstad-tunet og 8 omsorgsbustadar utan heildøgnsbemanning på Finnson-tunet.

Sjukeheimen skal gi heilskapleg pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på høgt etisk og fagleg nivå i tråd med brukaren sitt behov.

Omsorgsbustadane skal gi heilskapleg pleie innanfor ramma av tilgjengeleg ressursar og sikre at brukarane meistrar sin kvardag.

Dagssenteret skal tilby sosialt samver, rehabilitering/habilitering og ulike aktivitetar tilpassa den einskilte sine moglegheiter og ønsker.

Fysio- og ergoterapi avdelingen på Finnøy tilbyr tenester på senteret. Du finner mer informasjon om hva de tilbyr og hvordan du kan søke her.

Dersom du har behov for hjelpemidler, finner du mer informasjon om hjelpemidler her.

Hos helse- og sosialkontoret kan du få råd, veiledning og søke om helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Besøkstider

Finnøy helse- og omsorgssenter har besøkstider

10.30-18.30

NB! Tidene kan bli endret hvis smittesituasjonen endres.

 

Avdelingene

Kielland-tunet

Sjukeheimsavdelinga i 2. etg. på pleie- og omsorgssenteret er ein avdeling for langtidsopphald i institusjon.

Her er det ni rom for bebuarar som har behov for hjelp og tilrettelegging døgnet rundt. Det er eigen dusj og toalett og ein står fritt til å møblere sjølv.  

Måltida blir servert i felles spisestove. Her finnes også fjernsyn og piano. Personalet er i avdelinga heile døgnet og den som bur her vil få den hjelpa han har behov for. Avdelinga har tilsynslege og tilbod om fotterapi.

Hauge-tunet

For pasienter med utvida behov for vegleiing og tilrettelegging av kvardagen og som treng langtidsopphald i institusjon med spesiell kompetanse på demens.

Her er det åtte rom for bebuarar og alle rom har dusj og toalett. Ein står fritt til å møblere sjølv. Avdelinga har tilsynslege og tilbod om fotterapi.

Måltida blir servert i fellesstove og det er bemanning heile døgnet.

Abel-tunet

Korttidsavdelinga har 7 rom med eige bad og toalett. Det er fellesstove og spisestove som alle er velkomen til å bruke. Bebuarane kan nytte seg av fotpleie på huset.

Korttidsopphald er eit planlagt, avgrensa opphald med klar målsetning for opphaldet. Det vert avtalt antall dagar/veker ved kontakt.

Avlastning er eit tilbod til pårørande som har pleietrengande heime som treng avlastning. Omsorgsbehovet må være av ein slik karakter at vedkommande ikkje er i stand til å kunne bu heime åleine utan pårørande. Eit slikt tilbod kan verta innvilga når pårørande ynskjer å avvikle ferie.

Rulleringsopphald er et tilbod der pasienten har eit vedtak om avtalt rullerande opphald.

Regelstad-tunet og Finnson-tunet

Det er totalt 16 omsorgsbustadar i kommunen. Her bur ein i eigen leilegheit med tilsyn og tenester frå heimesjukepleien i kommunen.

I 1. etasje ligg Finnson-tunet og i 2. etasje er Regelstad-tunet. Avdelingane har fast personale heile døgnet. I omsorgsbustaden kjem ein inn under fastlegeordninga, og vil få enkeltvedtak på dei tenestene ein har behov for. 

Alle bustadane har eiga stove med utgang til ein liten terrasse, soverom og bad m/ toalett. Leilegheita kan møblerast etter eige ønske. Avdelingane har fellesstove og spisestove som alle er velkomen til å bruke. Brukarane betalar husleige og kostpengar og får alle måltida servert om ein ønskjer det.

Her finner du mer informasjon om helse- og omsorgstjenester til innbyggere i Stavanger kommune.

Kontaktinfo alle avdelinger

  • Avdelingsleder langtidsavdelinger og Bofellesskap for eldre: 51 71 47 52
  • Avdeling Kielland: 51 71 47 56
  • Avdeling Hauge: 51 71 47 66
  • Bofellesskap Finnson: 51 71 47 68
  • Bofellesskap Regelstad: 51 71 47 53
  • Avdelingsleder heimesjukepleie og korttidsavdeling: 51 71 47 54
  • Korttidsavdeling Abel: 51 71 47 55
  • Kjøkken: 51 71 47 58

 

Tilbod og aktivitetar på Finnøy helse- og omsorgssenter

Fellesaktivitetar

 • felles turar, sittedans mm. i regi av Frivilligsentralen
 • gudsteneste annankvar onsdag, møte i regi av bedehuset annankvar søndag
 • musikkstund i regi av kulturskulen
 • bingo på aktivitetsstova
 • besøk frå barnehagen

Fotterapeut

 • Onsdag klokka 09.00 - 15.00, timebestilling: 97520750

Frisør

 • Måndag klokka 10.00 - 12.00 og torsdag klokka 09.00 - 13.00

Tilbod fra kjøkkenet

Kjøkkenet er ansvarleg for levering av mat til Finnøy helse- og omsorgssenter (sjukeheimen), og for produksjon av middag til heimebuande som har behov for dette. Når det er ledig kapaistet kan kjøkkenet ta på seg eksterne oppdrag.

Kjøkkenet er lokalisert i underetasjen i Finnøy helse- og omsorgssenter. Det aller meste av middagen vert laga frå botnen av, også rundstykke, kaker og annan kaffimat.

Kjøkkenet leverer også varm middag til heimebuarar etter avtale med heimesjukepleia, og spesialkost om nokon treng det.

Kjøkkenet er ope måndag–fredag, slik at i helgene vert middagen varma på kvar avdeling. Det vert også laga mat til møter, kurs og liknande på rådhuset.