Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Ofte stilte spørsmål om lokale smittevernregler

Ofte stilte spørsmål om lokale smittevernregler

kort fortalt

  • På denne siden finner du spørsmål og svar om korona-retningslinjene som gjelder i Stavanger kommune.
  • Hovedregelen for å unngå spredning av koronaviruset i Norge er:

    «Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre.» 

    Statsminister Erna Solberg 5. november 2020. 
  • Les alt om covid-19 og Stavanger kommunes tjenester.

 

Informasjon om nasjonale retningslinjer

Spørsmål om nasjonale retningslinjer må rettes til https://www.helsenorge.no/koronavirus  

Lokal forskrift fra 10. november

Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger vedtok en midlertidig forskrift for lokale smitteverntiltak for Nord-Jæren-regionen mandag 9. november. 

Hva gjelder forskriften? 

Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har vedtatt en felles, midlertidig forskrift for lokale smitteverntiltak som følge av koronapandemien. Tiltakene kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene og er innført som følge av økende smitte i regionen. 

Hvorfor innføres disse tiltakene nå? 

Risikoen for raskt økende smitte i regionen er stor. Hensikten med tiltakene i forskriften er å hindre eller begrense smittespredningen og hindre et lokalt utbrudd der kommunen mister kontroll over håndteringen av smitten. 

En stor andel av smittespredningen kan knyttes til voksne som har deltatt i et stort antall gruppeaktiviteter. Enkelte av reglene er derfor spesielt rettet mot voksne. Reglene innføres også for å styrke kommunens muligheter for å drive effektiv smittesporing og tilsyn med smittevernreglene. 

Hvor lenge vil tiltakene i forskriften gjelde? 

Forskriften trer i kraft fra og med tirsdag 10. november. Den gjelder til og med mandag 7. desember eller fram til ny forskrift vedtas. Endringer og forlengelse vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen i regionen. 

Overordnede, nasjonale regler

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/  

Er det påbudt med hjemmekontor? 

Kommunene anbefaler økt bruk av hjemmekontor. 

Det anbefales at arbeidsgiver legger til rette for bruk av hjemmekontor for alle arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte. 

Må vi bruke munnbind ved kollektivreiser? 

Det anbefales å bruke munnbind på all kollektivtransport: Tog, buss, båt/ferje og i taxi. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor det er vanskelig å holde én meters avstand til andre 

Anbefalingen gjelder også for innendørs stasjonsområder. 

Regjeringen anbefaler 5. november at vi holder oss hjemme, unngår unødvendige fritidsreiser og unngår bruk av kollektivtransport – spesielt i rushtiden. Vurder derfor munnbind om du likevel må reise kollektivt. 

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind. 

Må vi bruke munnbind ved besøk på alders- eller sykehjem? 

Det anbefales å bruke munnbind ved besøk på alders- og sykehjem. Beboere ved disse hjemme er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Ansatte bruker også munnbind i en rekke situasjoner. 

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind. 

Begrensninger for breddeidrett 

Vedtak: Det innføres forbud mot all breddeidrett for voksne over 20 år. 

Hva menes med breddeidrett? 

Breddeidrett er i denne sammenheng brukt om all trenings- og konkurranseaktivitet i regi av idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund og/eller Idrettsrådet. Alle andre fysiske aktiviteter regnes i denne sammenheng som fritidsaktiviteter (se eget punkt nedenfor). 

Forbudet gjelder all breddeidrett og uansett gruppestørrelse for dem fra 20 år og oppover. 

Gruppetimer for færre enn 10 personer på treningssentre og bruk av svømmehaller omfattes ikke av forbudet. 

Eliteutøvere med egne smittevernsprotokoller er unntatt fra denne forskriften.  

Barn og unge til og med 19 år kan fortsette sin aktivitet som normalt. 

Antall voksne som er til stede ved trening for barn og unge bør begrenses. Voksne må holde god avstand – og holde seg hjemme dersom de har korona-symptomer.  

Begrensninger for fritidsaktiviteter 

Vedtak: Det innføres forbud mot å arrangere eller delta på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregår i grupper med mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det ikke tillatt å arrangere eller delta i fritidsaktiviteter hvor avstandsregelen på 1 meter ikke overholdes. 

Hva menes med fritidsaktiviteter? 

Fritidsaktiviteter er faste aktiviteter organisert utenfor barnehage, skole, og jobb. Dersom aktiviteten ikke defineres som breddeaktivitet (se punkt over), er den en fritidsaktivitet. 

Fritidsaktiviteter omfatter faste møter og aktiviteter som f.eks. tilbys av lag og organisasjoner. Kor/sang, korps, speider, yoga og annen trening, hundeklubberrideklubberklubbmøter og andre klubbaktiviteter, språkundervisning (utenom skoletid), sykurs og andre fritidskurs ol. regnes som fritidsaktiviteter. 

Hva med svømmehaller og idrettshaller? 

Disse er ikke omfattet av forskriften og holder derfor åpent fram til noe annet bestemmes. Dette gjelder også Gamlingen i Stavanger. 

Hva med treningssentre? 

Treningssentre må følge de nasjonale smittevernforskriftene. Gruppetimer med flere enn 10 personer er ikke tillatt etter den lokale forskriften.  

Énmetersregelen må overholdes for grupper på inntil 10 personer. 

Hva med baby-aktiviteter? 

Ved aktiviteter for baby og foreldre (som babysang), bør babyen telles som én person. Maks 10 personer medregnet babyene kan da møtes. De lokale reglene gir åpning for inntil 10 voksne, men de nasjonale anbefalingene tilsier at det ikke er klokt å møtes så mange personer nå. 

Er dagsentre ved sykehjem åpne? 

Dagsentre for eldre holdes åpne så langt det er mulig. Generelle smitteverntiltak gjelder. 

Meldeplikt for arrangementer med mer enn 20 personer: 

Forskriften omfatter alle arrangementer som ikke er omfattet av egne nasjonale regler eller retningslinjer. Se covid-19-forskriftens kapittel 5, § 13 for mer om arrangementer

Meldeplikten gjelder arrangementer både utendørs og innendørs, og uansett hvilken type arrangement det dreier seg om. Dette gjelder også kulturarrangementer, inkl. arrangementer ved kulturinstitusjonene.  

Melding sendes til den kommunen hvor arrangementet skal finne sted. Lenke til skjema.  

Hensikten er å lette kommunens smittesporingsarbeid vesentlig Hensikten er både å lette smittesporingen og at kommunen skal kunne gjøre den tilsynsjobben regjeringen har sagt vi skal gjennomføre 

Arrangøren er ansvarlig for å melde fra om arrangementet senest fem dager før det finner sted. Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen, også den som stiller boligen sin til rådighet. 

Meldeplikten gjelder fra 10. november. Arrangementer for de neste fem dagene fra 10. november meldes så raskt som mulig (siden det ikke er mulig å gjøre det fem dager før). 

Registreringsplikt for gjester på serveringssteder

Alle serveringssteder skal registrere gjester med navn, mobilnummer og dato/tidspunkt. Dette gjøres for å lette smittesporingen dersom gjester får påvist smitte og andre gjester må varsles. 

Registreringene oppbevares i ti dager. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig. 

I tillegg gjelder nasjonale regler for servering, avstand, bordbestilling og musikkvolum for serveringssteder.  

Registreringen gjøres for å lette kommunens smittesporingsarbeid ved smitte som kan spores til serveringssteder.  

Hvilket økonomisk ansvar har kommunen? 

Kommunen har ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte koronatiltak. 

Kan man bli straffet for å bryte forskriften? 

Forbud og påbud: 

Overtredelse av den lokale smittevernforskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til covid-19-forskriften § 19. Dette gjelder alle forbud og påbud i forskriften. 

Anbefalinger:  

Overtredelse av § 4 (anbefaling rundt bruk av kollektivtrafikk), § 5 (anbefaling om hjemmekontor) og § 6 (anbefaling om bruk av munnbind på alders- og sykehjem) i forskriften straffes ikke.