Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Ofte stilte spørsmål om lokale smittevernregler

Ofte stilte spørsmål om lokale smittevern-anbefalinger

kort fortalt

 

Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!

Gjelder smitteverntiltak for Stavanger kommune fra 16.04.2021. 

For å unngå spredning av koronaviruset er det aller viktigste 

  • Hold avstand 
  • Hold hendene rene 
  • Hold deg hjemme hvis du er syk 
  • Hold nede antall personer du møter 

Selv om vi skal holde oss mest mulig hjemme for å begrense spredningen av koronasmitte, er det fortsatt mulig å leve gode og innholdsrike liv innenfor de nasjonale og lokale begrensningene som gjelder til enhver tid. Så lenge smittevernreglene følges, kan du fortsatt gå turer, gå ut for å handle i butikkene, gå på restaurant eller kafé og delta på fritids- eller kulturaktiviteter. Husk å holde avstand til andre! 

Mer informasjon om nasjonale retningslinjer finner du på https://www.helsenorge.no/koronavirus  

Anbefalinger og regler for Nord-Jæren 

Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har innført lokale smitteverntiltak for Nord-Jæren-regionen til og med tirsdag 27. april 2021.  

De lokale reglene overstyrer nasjonale regler der de lokale reglene er strenger enn nasjonale regler. Kommunene vurderer kontinuerlig muligheten for å lette på lokale regler. Smittesituasjonen i regionen vil avgjøre om det kan lettes på reglene. 

Les hele den lokale forskriften. 

Praktiske spørsmål om smitteverntiltakene 

Oversikten inneholder også enkelte nasjonale tiltak 

Hvor gjelder smitteverntiltakene? 

Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har vedtatt lokale smitteverntiltak i midlertidige forskrifter og bestemmelser for å hindre spredning av smitte under koronapandemien. Tiltakene kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene og er innført som følge av smittesituasjonen i regionen.  

Hvorfor har vi lokale smitteverntiltak? 

Koronasmitten i regionen er høy. Hensikten med de lokale smitteverntiltakene er å hindre eller begrense smittespredningen og hindre et lokalt utbrudd der kommunen mister kontroll over håndteringen av smitten. 

Tiltakene innføres også for å styrke kommunens muligheter for å drive effektiv smittesporing og tilsyn med smittevernreglene. 

Hvor lenge vil de lokale smitteverntiltakene gjelde? 

Gjeldende tiltak er innført i Stavanger kommune til og med 27. april 2021 kl. 24.00.   

Endringer og forlengelse av smitteverntiltakene vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen i regionen.  

Hva menes med avstandskrav? 

Avstandskrav er krav til minimumsavstander slik de er bestemt i nasjonale regler og retningslinjer. Disse reglene er satt etter smittevernfaglige begrunnelser.  

I de fleste tilfeller er avstandskravet én meter, men i møte med personer i risikogrupper og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping) er avstandskravet to meter (lenke).  

Overordnede nasjonale regler: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/  

Kollektivtransport 

Kan jeg fortsatt reise kollektivt? 

De nasjonale reglene anbefaler å begrense bruk av kollektivtransport, dvs. tog, buss, båt/ferje og i taxi. Lenke: Reiser innenlands - helsenorge.no 

Bruk munnbind på all kollektivtransport på Nord-Jæren når det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre ut over kortvarige passeringer. I en taxi vil det normalt ikke være mulig å overholde avstandskravet, og munnbind skal derfor alltid brukes dersom du må bruke taxi.   

Bruk av munnbind 

Må vi bruke munnbind på offentlig sted? 

Bruk munnbind på offentlig sted der du ikke kan overholde avstandskravene ut over kortvarige passeringer.  

Med offentlig sted menes alle steder som er bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmenheten (befolkningen) ferdes både ute og inne. Butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier og forsamlingshus regnes som et offentlig sted.  

Må vi bruke munnbind ved kollektivreiser? 

Bruk munnbind på all kollektivtransport (tog, buss, båt/ferje og i taxi) på Nord-Jæren når det ikke er mulig å holde avstand til andre ut over kortvarige passeringer.   

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.  

 vi bruke munnbind ved besøk på alders- eller sykehjem? 

Bruk munnbind ved besøk på alders- og sykehjem i Stavanger kommune.  

Beboere ved disse hjemme er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Ansatte bruker også munnbind i en rekke situasjoner.  

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.  

Må vi bruke munnbind på skolene? 

Det er ikke vurdert å være nødvendig for bruk av munnbind i skolene. Det er likevel tillatt å bruke munnbind i fellesområder og der det er vanskelig å holde avstand. 

Besøk ved alders- og sykehjem 

 vi bruke munnbind ved besøk på alders- eller sykehjem? 

Bruk munnbind ved besøk på alders- og sykehjem i Stavanger kommune. 

Beboere ved disse hjemme er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Ansatte bruker også munnbind når de har kontakt med beboerne.  

Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak for påbud om bruk av munnbind for besøkende til kritisk syke eller døende pasienter under opphold på pasientens rom. 

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.  

Når kan vi besøke beboere ved alders- og sykehjem? 

I Stavanger kommune er besøkstiden ved alders- og sykehjemmene nå begrenset til to besøkstider hver dag. Sjekk tidene ved det enkelte alders- og sykehjemmet. 

Frivillige har dessverre ikke anledning til å besøke alders- og sykehjem per nå. 

Hvor mange kan besøke beboere ved alders- og sykehjem? 

Besøk begrenses til to personer om gangen for å begrense antallet nærkontakter. Besøket skal foregå på beboerens rom. 

Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak for antallsbegrensningen for besøkende til kritisk syke eller døende pasienter under opphold på pasientens rom.         

Hjemmekontor 

Bør vi fortsatt ha hjemmekontor? 

Alle som har mulighet til detskal ha hjemmekontor.    

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.  

Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.  

Begrense antall besøk i hjemmet 

Hvor mange gjester kan vi ha på besøk hjemme? 

Du bør ikke ha fler enn fem personer på besøk hjemme i tillegg til dem du bor sammen med. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan alle fra den besøkende husstanden være på besøk, selv om de er flere enn fem personer. Besøksreglene gjelder også fellesarealer i sameier og borettslag der privatpersoner har bruksrett.  

Husk likevel at du ikke bør ha flere nærkontakter enn 10 ut over de som du får på jobb og skole. 

Hvilke regler gjelder for barnebursdager? 

Barnebursdager utenfor eget hjem regnes som hovedregel som arrangementerArrangementer er ikke tillatt under den gjeldende lokale forskriften. 

Idretts- og fritidsaktiviteter 

Under 20 år: Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, både innendørs og utendørsDet er likevel anbefalt at barn og unge begrenser seg til en aktivitet pr uke og at organisasjonene som arrangerer aktivitetene holder faste grupper for å begrense smittemulighetene. 

Fra 20 år og oppover: Organiserte innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre er ikke tillatt. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Utendørsaktiviteter er tillatt. Husk avstandskravene. 

Innendørs organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er tillatt.  

Hva gjelder nå for svømmehaller og idrettshaller? 

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende kan kun holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling. 

Stavanger kommunes svømmehaller er stengt for publikum. 

Kommunale idrettsanlegg holder åpent for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år, og profesjonelle toppidrettsutøvere. 

Sjekk kommunens idrettssider for mer informasjon. 

Hva gjelder nå for treningssentre? 

Treningssentre skal holde stengt, men kan holde åpent for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, og for individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.  

Hva regnes som fritidsaktiviteter? 

Fritidsaktiviteter er aktiviteter organisert utenfor barnehage, skole og jobb. Dersom aktiviteten ikke defineres som idrettsaktivitet eller arrangement (se andre punkter), er den en fritidsaktivitet.  

Fritidsaktiviteter omfatter møter og aktiviteter som f.eks. tilbys av lag og organisasjoner. Kor/sang, korps, speider, yoga og annen trening, hundeklubber, rideklubber, klubbmøter og andre klubbaktiviteter, språkundervisning (utenom skoletid), sykurs og andre fritidskurs ol. regnes som fritidsaktiviteter.  

Regler for sammenkomster og arrangementer 

Arrangementer utenfor hjemme er ikke tillatt 

Begravelser, bisettelser, vielser og dåp er fortsatt tillatt. Det er begrensninger i antallet personer som kan delta under disse arrangementene: 

  • Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser 
  • Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede 
  • Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede 

Kurs regnes som arrangementer, både innendørs og utendørs. 

Barnebursdager utenfor eget hjem regnes som hovedregel også som arrangementer. 

Arrangementer og private sammenkomster på offentlig sted/i leid lokale utsettes eller avlysesRåd til arrangementer, julebord og sosiale sammenkomster - helsenorge.no 

Regional meldeplikt for arrangementer med mer enn 10 personer: 

I kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger er det meldeplikt for alle arrangementer med over 10 deltakere. Meldeplikten gjelder arrangementer både utendørs og innendørs, og uansett hvilken type arrangement det dreier seg om. Dette gjelder også kulturarrangementer, inkl. arrangementer ved kulturinstitusjonene.  

Melding sendes til den kommunen hvor arrangementet skal finne sted. Se kommunens hjemmeside for registreringsskjema.

Hensikten er å lette kommunens smittesporingsarbeid vesentlig og at kommunen skal kunne gjøre den tilsynsjobben regjeringen har sagt vi skal gjennomføre.   

Arrangøren er ansvarlig for å melde fra om arrangementet senest fem dager før det finner sted. Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen, også den som stiller boligen sin til rådighet.  

Meldeplikten gjelder pr i dag ut april måned.   

Utesteder og restauranter 

Hvilke regler gjelder for skjenking av alkohol? 

Det er skjenkestopp i Stavanger kommune. 

Registrering av gjester på serveringssteder 

Alle med sitteplass på serveringssteder oppfordres til å registrere seg på stedet for å bidra til smittesporing. 

Serveringsstedene har plikt til å registrere alle gjester som samtykker til det med navn, mobilnummer og dato/tidspunkt. Dette gjøres for å lette kommunenes smittesporing dersom gjester får påvist smitte og andre gjester må varsles. 

Registreringene skal slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig. 

Serveringsstedene bør sikre at musikkvolumet holdes på et nivå som gjør det mulig å gjennomføre samtaler med minst én meters avstand for personer som ikke er i samme husstand. 

I tillegg gjelder nasjonale regler for servering, avstand og bordbestilling for serveringssteder. 

 Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger | Stavanger kommune) 

Økonomisk ansvar 

Hvilket økonomisk ansvar har kommunen? 

Kommunen har ikke økonomisk ansvar som følge av anbefalte eller pålagte koronatiltak.  

Kan man bli straffet for å bryte de lokale smitteverntiltakene? 

Forbudpåbud og plikter: 

Overtredelse av pålagte lokale smitteverntiltak i henhold til lokale smittevernforskrifter eller vedtak gitt med hjemmel i forskrift straffes i henhold til covid-19-forskriften § 24. Dette gjelder alle forbud og påbud i forskriften. 

Anbefalinger: 

Overtredelse av anbefalte lokale smitteverntiltak straffes ikke.