PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Tilskudd til etablering av atelier og produksjonslokaler

Tilskudd til etablering av atelier og produksjonslokaler

Kort fortalt

 • Tilskudd til etablering av atelier og produksjonslokaler skal bidra til at kunstnere får gode arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter, og at flere profesjonelle kunstnere kan etablere seg i Stavanger.
 • Tilskuddsordningen er rettet mot det visuelle kunstfeltet.
 • Frist for å søke er 16. juni.
 • Totalbudsjettet for ordningen i 2023 er kr 400 000.

Information in other languages

Om ordningen

Formålet med Tilskudd til etablering av atelier og produksjonslokaler er å bidra til at kunstnere skal ha gode arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter, og at flere profesjonelle kunstnere kan etablere seg  i Stavanger.

Tilskuddsordningen er rettet mot det visuelle
kunstfeltet. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Tilskuddsordningen gjelder for etablering av atelier og produksjonslokaler i Stavanger kommune.

Profesjonalitet vurderes på bakgrunn av CVer vedlagt søknaden. Ordningen gjelder ikke for amatørtiltak eller for studenter og personer under fulltids utdanning.

Ordningen gjelder for skapende og utøvende kunstnere i det visuelle feltet som:

 • står uten arbeidslokaler
 • er oppsagt og trenger nye arbeidslokaler
 • er nyutdannede og/eller skal etablere ny praksis
 • trenger mer egnede arbeidslokaler

Du kan søke støtte til:

 • forprosjekt
 • istandsetting/etablering av atelier
 • istandsetting/etablering av fellesverksted
 • flytteutgifter
 • husleie i flytte- og reetableringsfase
 • oppgradering eller utvidelse av eksisterende
 • arbeidslokaler som øker
 • tilbudet til kunstnere.
 • innkjøp av utstyr og verktøy til fellesverksted
 • øvrige utgifter til etablering

Du kan ikke søke støtte til:

 • depositum
 • løpende utgifter til husleie og annen drift knyttet til eksisterende atelier og verksteder

Søknaden må inneholde:

 • prosjektbeskrivelse
 • budsjett i balanse
 • CV
 • intensjonsavtale med huseier

Vurderinger og beregning av tilskudd

Søknadene vurderes etter hvordan prosjektet bidrar til det visuelle feltet, og tildelingen av tilskudd baseres på følgende prioriteringer:

 • tilbud om atelier, verksteder, prosjektrom og andre arbeidslokaler som er åpne for
  flere
 • prosjekt for nyetablerte kunstnere
 • profesjonalitet og gjennomføringsevne
 • langsiktige avtaler
 • fysisk tilrettelegging
 • budsjett i balanse
 • annen finansiering

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil bli fastsatt ut fra tilgjengelig budsjett og en skjønnsmessig vurdering og prioritering av søknadene som har kommet inn. Stavanger
kommune kan ikke fullfinansiere tiltak. Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Hvordan søker jeg?

Du må sende søknaden via dette skjemaet i kommunens søknadsportal. I søknadsskjemaet vil du bli bedt om å legge inn opplysninger om søker, beskrivelse av tiltaket og budsjett. 

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil bli fastsatt ut fra tilgjengelig budsjett og en skjønnsmessig vurdering og prioritering av søknadene som har kommet inn.

Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt. Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Ufullstendige søknader og søknader som faller utenfor retningslinjene for ordningen, vil bli avvist. 

Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Du må da levere en skrifltig begrunnet og signert klage og sende den til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.

Klagesaker blir behandlet av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Rapportering

Du må gjennomføre tiltaket i tråd med opplysninger gitt i søknaden.

Dersom det oppstår vesentlige endringer i prosjektet, må du gi skriftlig beskjed til saksbehandler for godkjenning. 

Etter gjennomføring må du sende inn rapport via eget skjema. Dette vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Her finner du skjema for rapportering: Skjema for rapport

Retningslinjer for ordningen er vedtatt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 12.04.2023 

Kontaktinformasjon

Nina Osland

rådgiver

Visuell kunst, scenekunst, film 

Mobil:
977 14 810
E-post:
nina.osland@stavanger.kommune.no