Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Koronamidler til næringslivet

Tildeling av koronamidler til næringslivet

36 lokale virksomheter, som har vært pålagt stengt, skjenkestopp eller redusert skjenketid som følge av koronapandemien, får økonomisk støtte fra kommunen etter ny utlysning. I alt deles det nå ut i overkant av 7 millioner kroner i koronamidler til lokalt næringsliv.

Information in other languages

– Igjen fikk vi inn utrolig mange søknader, noe som viser at det fortsatt er mange som trenger ekstra bistand i denne tiden. Da er det ekstra kjekt å kunne innvilge støtte til 36 nye søkere og til 22 av de som fikk avslag i forrige søknadsrunde, sier næringssjef, Anne Woie. 

Stavanger kommune har i løpet av pandemien delt ut midler i flere omganger til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltak. Tildelingene er i hovedsak bevilget til virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen, basert på antall årsverk.  

Kommunalutvalget vedtok 25. mai (sak 48/21) disponering av reserveavsetningen på 7,2 millioner kroner ved å åpne for ny søknadsrunde, og samtidig foreta en revurdering av de som fikk avslag i forrige runde. 5,8 millioner kroner av disse midlene ble offentliggjort 26. mai med søknadsfrist 13. juni. Det er reserveavsetningen som nå er delt ut.

Disse virksomhetene får støtte 

Søknadene er prioriterte etter kriterier som ble vedtatt i Kommunalutvalget 25. mai 2021. Bedrifter som blir tildelt støtte vil motta elektronisk melding om dette (SvarUt). 

Tildelingene ble vedtatt 28. juni 2021. 

Fordelingsmodell, nye søkere: 

De 36 virksomhetene som får støtte, er fordelt på fire kategorier:  

  • serveringsbransje med skjenkebevilling 
  • treningssenter og aktivitet (pålagt stengt) 
  • hotell med skjenkebevilling 
  • serveringsbransje med ambulerende skjenkebevilling 

Se fullstendig liste over de 36 virksomheter som er innstilt til støtte.

Det er i tillegg mottatt søknader fra virksomheter innen servering/mat som ikke har skjenkebevilling, og fra transportnæringen, frisører og andre virksomheter. Disse, i alt 32 søknader, faller utenfor kriteriene, og tildeles derfor ikke midler i henhold til vedtaket i kommunalutvalget 25. mai.

Fordelingsmodell reviderte søknader fra forrige tildelingsrunde: 

I tillegg til nye søknader er det også foretatt en ny vurdering av de søknadene som ikke fikk innvilget støtte i forrige søknadsrunde med søknadsfrist 6. april. I alt 22 virksomheter fikk innvilget støtte.

Hvem kunne søke?

Virksomheter i Stavanger kommune som har vært pålagt stengt eller pålagt skjenkestopp/redusert skjenketid, kan søke om støtte. Virksomheter som søkte ved forrige utlysning, med søknadsfrist 6. april, kan ikke søke på nytt.

Den enkelte virksomhet kan få inntil 200 000 kroner i støtte og størrelsen på beløpet vil avhenge av antall årsverk. Dersom antallet søkere er høyt, vil beløpet kunne bli lavere.

Søknadsfristen var 13. juni 2021.

Tildeling

Søknadene ble prioriterte etter kriterier for tildeling av reserveavsetningen, som ble vedtatt i Kommunalutvalget 25. april 2021.

Flere statlige koronamidler på vei

Regjeringen foreslo i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 11. mai, å bevilge ytterligere 1 milliard kroner til den kommunale kompensasjonsordningen. Fordelingen av disse midlene til kommunene, tidspunkt for endelig vedtak og utbetaling, samt kriterier for fordeling ut i kommunene er ikke kjent.

Basert på tidligere bevilgninger er det grunn til å forvente at Stavanger kommune vil motta ytterligere midler til lokalt næringsliv. Tidspunkt for utbetaling, beløpsstørrelse og føringer for disse midlene er på nåværende tidspunkt ikke kjent.

Disse virksomhetene fikk støtte i forrige runde

Det ble søkt om midler til 281 prosjekter, av disse fikk 211 støtte. Næringsavdelingen har vurdert søknadene og formannskapet vedtok fordelingen i ekstraordinært møte 23. april 2021.

Søknadene er prioriterte etter kriterier for tildeling av statlige ekstraordinære koronamidler til næringslivet, som er vedtatt i kommunalutvalget 9. mars 2021.

– Vi fikk inn utrolig mange søknader, noe som viser at det er mange som trenger ekstra bistand i denne tiden. Da er det ekstra kjekt å kunne innvilge støtte til over 75 prosent av søkerne, sier næringssjef, Anne Woie. 

I alt delte kommunen ut 49,5 millioner kroner i koronamidler til det lokale næringslivet, som er hardt rammet av smitteverntiltak. Dette inkluderer de 30,3 millionene som ble lyst ut i åpen utlysning med søknadsfrist 6. april, i tillegg til 19,2 millioner Stavanger kommune fikk i ekstrabevilgning fra regjeringen 12. april.

– I denne tildelingsrunden har vi prioritert virksomheter som har blitt sterkt rammet av smitteverntiltak, og også noen som kommer inn under ventilordningen. Vi har søkt å ivareta små og lokale bedrifter som ofte har de minste økonomiske musklene til å stå gjennom krisen, og derfor har et stort behov for likviditetsstøtte. Ekstrabevilgningen på 19,2 millioner kroner, gjør også at vi kan øke maksstøtten fra 200 til 400 tusen kroner, sier Woie.

Bedrifter som blir tildelt støtte vil motta elektronisk melding om dette (SvarUt).

Saken ble behandlet i ekstraordinært møte i Stavanger formannskap 23. april 2021. I sakspapirene finner du en fullstendig liste over hvilke virksomheter som er innstilt til støtte.

I tillegg har kommunen bevilget 5 millioner kroner til fellestiltak i regi av destinasjonsselskapet Region Stavanger og Stavanger Sentrum AS (STAS) (Stavanger formannskap 15.4.2021 sak 54/21).