PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruk og havbruk i Stavanger kommune
  4. Landbruksvei

Landbruksvei

Information in other languages

Bygging/ombygging av landbruksveier er regulert av "Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål". Forskriften skal sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som gir gode landbruksfaglige løsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøet, naturmiljø, landskap, kulturminne og friluftsliv.

Forskriften omfatter nybygging og ombygging av landbruksveier, der landbruksvirksomhet er hovedforemålet. Om foremålet med veien ikke er landbruk eller skogbruk, må det søkes om løyve/dispensasjon til bygging av vei etter regelverket i plan- og bygningslova og evt. veiloven.

Ved planlegging av bygging av landbruksvei bruker du håndboka Normaler for bygging av landbruksveier. 

Søknad om bygging av landbruksvei sender du med dette skjemaet.

I tillegg til søknaden må du legge ved et kart som viser veitraséen.

Saksgang

Kommunen behandler søknaden. Kulturavdelingen i Fylkeskommunen er høringinstans i saker relatert til kulturminne. Om veien kan komme i konflikt med verdifult naturmangfold, må saken sendes på høring til Statsforvaltaren. I noen tilfeller er også Statens vegvesen høringspart.

Har du spørsmål og eller ønsker du mer informasjon kan du kontakte landbruks- og havbrukskontoret, eller lese spørsmål og svar på Landbruksdirektoratet sine sider.