PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruk og havbruk i Stavanger kommune
  4. Nydyrking

Nydyrking

Information in other languages

Stavanger kommune har i overkant av 46 000 dekar dyrket jord. NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) har bereknet at det i kommunen er om lag 9 234 dekar dyrkbar jord. Her finner du hvilket areal NIBIO har klassifisert som dyrkbar jord.

Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord, og gjenoppdyrking av jord som har ligget ubrukt i over 30 år. Nydyrking av areal til jordbruksforemål må godkjennes av kommunen. Grunnen til dette er at vi må sikre at nydyrkingen skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapet, og miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminne og landskapsbilde.

Det blir også lagt vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger og behovet for dyrka jord. Dersom arealet som du søker om å nydyrke er over 50 dekar, må det vurderes om tiltaket må konsekvensutredes. Ved nydyrking mot vann eller sjø blir det som regel satt krav til vegetasjonssone.

Mer informasjon om nydyrking og søknadsskjema

Saksgang

Kommunen behandler søknaden, men alle nydyrkingssaker må sendes på høring til Kulturavdelingen i Fylkeskommunen. Hvis det er registerte miljøverdier eller biologisk mangfold av større interesse, må også Statsforvalteren få mulighet til å uttale seg. Derfor må du regne med mer enn måned før saken er ferdig behandlet.

Har du spørsmål kan du kontakte en av rådgiverne for landbruk eller kommunen sin landbrukssjef.