PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. En styrket økonomi i 2021

En styrket økonomi i 2021

Høyere inntekter, lavere pensjonsutgifter og forsinket fremdrift på investeringene gjør at Stavanger kommune kommer bedre ut av 2021 enn forventet. Netto driftsresultat er mer enn doblet sammenlignet med justert budsjett.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater i 2021. Det foreløpige regnskapet viser et netto driftsresultat på 988 millioner kroner, tilsvarende 7,6 % av samlede driftsinntekter. Tilsvarende resultat for 2020 var på 448 millioner kroner og utgjorde 3,8 % av samlede driftsinntekter i Stavanger kommune.

Av de 988 millionene er 443 millioner kroner brukt til å finansiere kommunens investeringer i tråd med politiske vedtak. I tillegg er 545 millioner kroner overført til bundne og frie fond. Disposisjonsfondet er tilført 450 millioner kroner mer enn forventet.

Staten har kompensert koronakostnadene også i 2021
Koronapandemien har preget aktiviteten i kommunen. Det har vært viktig å opprettholde et godt tjenestetilbud, samtidig som kommunen har håndtert vaksinering, smitteverntiltak og konsekvenser av pandemien. Ved årsslutt var kostnadene knyttet til korona om lag 263 millioner kroner. Statlige finansieringsordninger har i all hovedsak kompensert koronakostnadene i 2021.

Tilpasningsdyktig organisasjon
Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse tjenesteutformingen i takt med endringene i pandemien. Endring i brukerbehov og nye oppgaver er håndtert samtidig med løpende driftsoppgaver. Mot slutten av året steg smitten i samfunnet kraftig, og enkelte virksomheter opplevde i perioder et veldig høyt sykefravær.

– En formidabel innsats og godt samarbeid på tvers av tjenesteområder har vært avgjørende for å lykkes, sier konstituert kommunedirektør Gunn Claire Westad. Enkelte utviklingsoppgaver har likevel vært krevende å gjennomføre, og organisasjonen har noe etterslep. Det er viktig å være oppmerksom på den langvarige slitasjen som har vært på deler av organisasjonen, og å ha realistiske forventninger fremover for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Endrede oppgaver, smitteverntiltak, lønnsoppgjør og tilbakeføring av fire kommunale foretak førte til at budsjettrammene til tjenesteområdene ble økt med 397 millioner kroner i løpet av året. Ved årsslutt var forbruket 52 millioner kroner lavere enn det justerte budsjettet, det vil si et mindreforbruk på 0,6 %.

Skatteinntekter og rammetilskudd
Skatteinntekter og rammetilskudd til Stavanger kommune ble 9,19 milliarder kroner i 2021. Det er 103 millioner kroner høyere enn justert budsjett. Merinntektene kom helt på slutten av året og skyldes delvis økte statlige koronakompensasjoner og delvis ekstra innbetalinger av skatt.

Kommunene fikk en meget god skatteinngang i 2021. Høsten 2020 besluttet Stortinget å tildele en større andel av skattepengene til kommunene for å ta høyde for antatt dårligere økonomiske tider i etterkant av koronapandemien. Statlige stimuli ble opprettholdt og aktiviteten i næringslivet ble mye høyere enn forventet i 2021. I tillegg ble innbetalinger av restskatter historisk høyt. For 2022 har staten nedjustert kommunenes skatteandel igjen.

Investeringer
Det ble investert for 1,36 milliarder kroner i Stavanger kommune i 2021. Brannstasjonene på Judaberg og i Schancheholen og uterommet ved Tou-scene, er blant prosjektene som ble ferdigstilt i 2021. Byggeaktivitet har også pågått blant annet på brannstasjonen i Lervig, Lervigskvartalet, Stavanger rådhus, Madlamark skole, Tastaveden skole og Finnøy helse- og omsorgssenter.

Investeringskostnadene ble lavere enn budsjettert som følge av endret fremdrift i gjennomføringen av flere prosjekter og har ført til 336 millioner kroner i lavere lånebehov enn forventet. Egenfinansieringen av investeringene ble høy og havnet på 75 %. Gjelden, målt som andel av driftsinntektene, viser en nedgang fra 64,6 % i 2020 til 61,6 % i 2021.

Prosessen videre
Årsregnskapene for Stavanger kommune er gjort opp etter gjeldende regler og overleveres i dag til revisjonen. Revisor starter nå sitt kontrollarbeid. Regnskapet korrigeres ved vesentlige endringer.

Årsrapporten for 2021 vil bli offentliggjort i slutten av mars. Årsrapportene og årsregnskapene for 2021 skal til behandling i formannskapet 12. mai og i kommunestyret 23. mai 2022.

Endringer i bevilgninger for inneværende år vil bli vurdert i forbindelse med første tertialrapport for 2022. Tertialrapporten kommer til politisk behandling i juni.

Kontaktpersoner for media:
Konstituert kommunedirektør Gunn Claire Westad, mobil 951 02 811
Direktør økonomi og organisasjon Kjartan C. Møller, mobil 900 80 756