PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. God økonomi i et år med usikkerhet

God økonomi i et år med usikkerhet

Årsregnskapet til Stavanger kommune viser et bedre resultat enn forventet, med et netto driftsresultat på 482 millioner kroner, tilsvarende 4,1 % av samlede driftsinntekter.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater i et år med usikre prognoser. Det foreløpige regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på 482 millioner kroner, tilsvarende 4,1 % av samlede driftsinntekter. Av dette er 252 millioner kroner avsatt til planlagt finansiering av kommunens investeringer, og de overskytende 230 millioner kroner overføres til fond.

Til sammenligning var tilsvarende resultat i fjor på 271 millioner kroner, tilsvarende 2,5 % av samlede driftsinntekter før kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy.

Utsatte oppgaver, lavere lønnsoppgjør og pensjonsavregninger, i tillegg til høyere skatteinntekter og statlige kompensasjoner, er hovedårsakene til at 2020 gikk bedre økonomisk enn forventet. Det forventes at kostnadene vil komme i 2021 og senere.

Staten har kompensert koronakostnadene i 2020

Smittesituasjonen førte til stor usikkerhet i utviklingen av kommuneøkonomien i 2020. Ved årsslutt var kostnadene knyttet til korona om lag 290 millioner kroner, men statlige finansieringsordninger har i all hovedsak kompensert koronakostnadene i 2020.

– Koronapandemien har preget hverdagen vår på måter det var vanskelig å forutse. Det viktigste for Stavanger kommune har vært å kunne fortsette å levere tjenester til innbyggerne. Det har vi klart, gjennom innsatsen til de ansatte, men også den øvrige befolkningen. Jeg ønsker å rette en spesiell takk til ansatte i kommunen for innsatsen som er lagt ned det siste året. Under strenge smitteverntiltak over lang tid og med risiko for egen helse har de gjort en fantastisk jobb. Det er jeg stolt av, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Omlegging av drift og nye oppgaver

Til tross for en krevende situasjon har virksomhetene levert gode tjenester, som er tilpasset de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Løpende driftsoppgaver og nye oppgaver er håndtert under pandemien. Dette er løst både gjennom omdisponering av ressurser og personell og ved tilføring av ekstra ressurser.

Tjenesteområdene hadde ca. 200 millioner kroner i økte kostnader sammenlignet med opprinnelig budsjett. Endelig regnskap viser at tjenesteområdene har et mindreforbruk på 0,9 % sammenlignet med justert budsjett i 2020 (etter tilleggsbevilgninger). Dette mindreforbruket skyldes i stor grad en utsettelse av kostnadene, som følge av endret fremdrift, og er satt av på fond.

Skatteinntekter og rammetilskudd

Skatteinntekter og rammetilskudd til Stavanger kommune ble 8,5 milliarder kroner i 2020. Det er 95 millioner kroner høyere enn forventet. Disse merinntektene kom helt på slutten av året og var vanskelige å forutse. Dette gjelder både skatteoppgjørene for 2019 og statlige tilleggsbevilgninger til koronarelaterte kostnader.

Investeringer

Det ble investert for 1 milliard kroner i Stavanger kommune i 2020, blant annet til skoler, barnehager, bofellesskap, innbyggertorg, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Hinna bofellesskap og barnehagene Smiene og Vardeneset er blant prosjektene som ble ferdigstilt i 2020.

Anskaffelse og utvikling av eiendommer og rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg har også pågått i 2020.  

Egenfinansieringen av disse investeringene ble høy og havnet på 57 %. Samtidig viser gjelden, målt som andel av inntektene, en svak vekst og utgjør 65 %, noe over målkravet på 60 %.  

Framtidsutsiktene

I tillegg til de mange utsatte oppgavene i 2020, kan pandemien også føre til endrede behov i befolkningen og økende etterspørsel etter offentlige tjenester i lang tid fremover. Den økte arbeidsledigheten, som flere storbyregioner erfarer nå, kan føre til mindre skatteinntekter i 2021.

– Koronapandemien er ikke over enda, og den vil kunne utfordre kommunens kapasitet og økonomiske rammer i kommende år. Den neste store oppgaven blir å håndtere alle de langsiktige konsekvensene av et delvis nedstengt samfunn som følge av covid-19-pandemien, sier kommunedirektør Vareide.

Prosessen videre

Årsregnskapene for Stavanger overleveres i dag til revisjonen. Årsrapportene og årsregnskapene for 2020 skal til behandling i formannskapet 29. april og i kommunestyret 31. mai 2021.

Pressekontakter:

  • Kommunedirektør Per Kristian Vareide, mobil 930 12 291
  • Direktør økonomi og organisasjon Kjartan C. Møller, mobil 900 80 756