PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Nyheter
 3. Rapport etter undersøkelse om varsling

Rapport etter undersøkelse om varsling

Revisjonsfirmaet KPMG konkluderer i en rapport med at Stavanger kommune håndterte en varslingssak ved et bofellesskap i 2014 forsvarlig, og at varslerne ikke ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Rådmannen besluttet å iverksette ekstern gransking av varslingssaken etter å ha mottatt et anonymt brev med kopi til politikere og presse i juni 2017. I brevet ble kommunen kritisert for en mulig nedleggelse av bofellesskapet. Det ble også fremsatt påstander om «massiv gjengjeldelse» mot en varsler etter varslingssaken i 2014.

29 personer intervjuet

KPMG fikk i oppdrag å undersøke påstandene om «massiv gjengjeldelse». KPMG har sammen med Advokatfirmaet Haavind undersøkt forhold knyttet til arbeidsmiljøet, framsatte varsler, iverksatte tiltak og kommunikasjon med ansatte. 29 personer er intervjuet. Tjenestetilbudet til brukerne eller HMS-systemet er ikke undersøkt.

Undersøkelsesplikt

Rådmann Per Kristian Vareide sier en påstand om at varslere i kommunen har blitt utsatt for massiv gjengjeldelse utløser en undersøkelsesplikt. Han var opptatt av at et faglig kompetent miljø utenfor kommunen skulle foreta undersøkelsen, i og med at HR-avdelingen i kommunen hadde gjennomført faktaundersøkelsen.

- Jeg er tilfreds med at rapporten har konkludert med at Stavanger kommune har håndtert varslene forsvarlig, og at det ikke finnes grunnlag for påstanden om gjengjeldelse. Det viser at våre varslingsrutiner og måten vi har håndtert saken på har vært i henhold til lov og regelverk. Jeg er også glad for at KPMG påpeker forbedringsområder for kommunen, slik at vi kan bli enda bedre på å håndtere varsler i fremtiden, sier Vareide.

KPMGs konklusjoner er som følger:

 • Arbeidsmiljø og sikkerhet var på et forsvarlig nivå vår/sommer 2016 etter at mange tiltak var gjennomført etter varslingen. Det ble jobbet systematisk med pålegg fra Arbeidstilsynet som gradvis ble lukket.
 • Håndteringen av varslet var forsvarlig fra kommunens side. Faktaundersøkelsen var et rimelig tiltak og i tråd med Arbeidstilsynets anbefalte håndtering av varslingssaker.
 • De ni varslerne oppfylte kravet til forsvarlig varsling 24. november 2014, det gjelder også varslingen til Arbeidstilsynet og i Stavanger Aftenblad.
 • Kommunens sykefraværsoppfølging av de to mest sentrale varslerne var ikke kritikkverdig.
 • Kommunen har ikke bedrevet ulovlig gjengjeldelse som følge var varsling.
 • Kommunens håndtering av konfliktforholdene overfor de to mest sentrale varslerne har ikke vært kritikkverdig.

KPMG anbefaler dette ved varslingssaker:

 • Sikre en god forståelse av hvilke påstander som fremsettes ved muntlige varsler, for eksempel ved hjelp av referater.
 • De ni varslerne kunne blitt spurt om hvem som skulle intervjues i kommunens faktaundersøkelse. Det er vanlig at ikke alle intervjues i varslingssaker.
 • Hvis konkrete forhold tilsier det, bør faktaundersøkelsen gjennomføres av eksterne. KPMG mener imidlertid at undersøkelse av arbeidsmiljø, sikkerhet og konfliktforhold av denne typen er innenfor hva en stor kommune som Stavanger kan håndtere med egne ressurser.
 • Stavanger kommune kunne kommunisert tydeligere og mer pedagogisk at varslerne fikk medhold i en del av sine påstander. Men KPMG mener at det er lite sannsynlig at bedre og mer pedagogisk kommunikasjon ville ha løst de underliggende konfliktforholdene.

Varslet om mulig kritikkverdige forhold

Ni ansatte varslet om mulige kritikkverdige forhold rundt arbeidsmiljø og sikkerhet ved bofellesskapet 24. november 2014. Brukerne har problemer knyttet til rus og psykiatri. Tjenestene de mottar fra kommunen baserer seg på frivillighet. Det ble varslet om flere forhold, deriblant et konfliktfylt forhold til avdelingsleder.

Faktaundersøkelse

Kommunen gjennomførte en faktaundersøkelse som ga varslerne delvis medhold. En rekke tiltak ble gjennomført etterpå for å forbedre forholdene. Resultatene av faktaundersøkelsen og plan for veien videre ble presentert på et personalmøte 30. januar 2015. De to mest kritiske varslerne ble også innkalt til et samarbeidsmøte i mars 2015. Varslingssaken var med dette avsluttet.

Varslet Arbeidstilsynet

Noen av de ansatte, deriblant de to varslerne, kontaktet i 2015 Arbeidstilsynet som gjennomførte tre postale tilsyn knyttet til arbeidsmiljøet. Åtte pålegg ble gitt i dialog med kommunen, og som gradvis ble lukket innen januar 2017.

Pågående konflikt

Arbeidstilsynet beskrev «en pågående konflikt i arbeidsmiljøet» etter et postalt tilsyn i 2016. Kommunen fikk pålegg om bedre rutiner for konflikthåndtering. En arbeidsmiljøundersøkelse våren 2016 viste at alle tiltakene, deriblant ny avdelingsleder, hadde hatt positiv effekt. De to mest aktive varslerne ønsket ikke å delta og var ikke fornøyde med situasjonen. De øvrige varslerne ønsket nå å legge saken bak seg. De to varslerne ble sykemeldt våren 2016 og har ikke vært på jobb siden.

Film ble medieoppslag

Høsten 2015 hadde noen av de ansatte filmet inne hos en beboer for å dokumentere uverdige forhold. Våren 2017 hadde Stavanger Aftenblad et oppslag der de to varslerne, som nå var sykemeldt, ble intervjuet. Kjernen var at tilbudet til beboeren det ble filmet hos i 2015 var uforsvarlig og uetisk, og at kommunen var sterkt å kritisere. Andre ansatte i bofellesskapet ga i KPMGs undersøkelse uttrykk for at den halvannet år gamle filmen, som ble lagt på Aftenbladets nettside, ikke samsvarte med hvordan beboeren har det i dag.