PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Tertialrapport: Det økonomiske presset øker

Tertialrapport: Det økonomiske presset øker

Samlet har tjenesteområdene et merforbruk på kr 135 millioner kroner per 30. april, noe som utgjør 3,6 prosent over vedtatt budsjett. Inntektene øker ikke som forutsatt og avviksprognosen for året viser et merforbruk på 442 millioner kroner dersom det ikke blir gjennomført kostnadsreduserende tiltak.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger kommune.

– Trenden fra 2023 med at utgiftene øker mer enn inntektene har fortsatt inn i 2024 og viser med all tydelighet behovet for omstilling, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.  

Han trekker fram flyktningsituasjonen og sykefravær som to av de største utfordringene.  

– Det store antallet flyktninger som er bosatt, samt et økende antall personer som har krav på tjenester innen helsesektoren, gjør at kostnadene våre vokser mer enn forutsatt, sier Vareide.  

Bosetting av flyktninger 

Per 16. mai har Stavanger bosatt 292 av de 750 flyktningene vi har sagt ja til å bosette i 2024. 

Det koster mer enn antatt å skaffe boliger og Stavanger kommune anskaffer nå modulbygg for å bidra til å dekke behovet.  

Bare 18 prosent av flyktningene som har kommet til Stavanger er i arbeid etter gjennomført introduksjonsprogram. Flere flyktninger legger press på kommunens tjenester. Kommunedirektøren vil foreta en helhetlig gjennomgang av denne utviklingen fram mot neste tertialgjennomgang. 

Rekordhøyt sykefravær 

Sykefraværet i kommunen har vært økende de 10 siste årene. Per 30. april var det et samlet sykefravær i Stavanger kommune på 10,1 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng høyere enn samme periode i 2023 og 2,2 prosentpoeng høyere enn i 2020.  

Langtidsfraværet i 1. tertial var 7 prosent. Det er 0,7 prosentpoeng høyere enn samme periode i 2023. Korttidsfraværet var på 3,1 prosent og 0,3 prosentpoeng lavere enn i 2023. 

– Sykefraværet i kommunen øker fortsatt og er svært høyt. Dette er en nasjonal trend, og gir en stor utfordring for organisasjonen ettersom det fører til mangel på kompetanse og økte kostnader. Det kan også føre til forsinkelser og lavere tjenestekvalitet, sier kommunedirektøren.  

Selv om sykefraværet øker kan kommunedirektøren glede seg over at arbeidet med å få flere inn i heltidsstillinger ser ut til å gi resultater.  

– Å få flere inn i heltidsstillinger er et viktig mål. Fra vi startet denne satsningen i 2021 har andelen heltidsstillinger økt fra 66,5 til 70,7 prosent, sier kommunedirektøren. 

Redusert netto driftsresultat 

Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 14. mai hadde kun mindre justeringer for kommunene og inntektsrammene til kommunene blir ikke økt. 

Forventede merinntekter som foreslås justert utgjør 70 millioner kroner, og gjelder i all hovedsak økt integreringstilskudd og refusjoner til ressurskrevende brukere. Kommunedirektøren foreslår justeringer for 162 millioner kroner, som i hovedsak er økte utgifter til flyktningsituasjonen, enkelte lovpålagte tjenester, klima- og miljøtiltak, økning av lønnsreserven og overføringer fra investering til drift. Det er ikke funnet rom for å justere for merforbruk på tjenesteområdene. Det har heller ikke vært mulig å finne finansiering til en rekke politiske vedtak som er forutsatt finansiert i 1. tertial. 

Kommunedirektørens forslag til justeringer per 30. april gir et netto driftsresultat på 1 prosent. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra vedtatt budsjett i Handlings- og økonomiplan 2024-2027. 

Økte investeringer og lav egenfinansiering 

Investeringsnivået øker i 1. tertialrapport. Over halvparten av økningen skyldes økte kostnader på allerede vedtatte prosjekt. Når investeringsnivået er høyt over tid, bidrar dette til å øke presset på driftsbudsjettet, noe som krever ytterligere omstilling i driften. Nivået på egenfinansieringen av investeringene er på det laveste nivået på mange år.  

Kostnadsnivået er ikke bærekraftig  

– Dagens kostnadsnivå er ikke bærekraftig. Vi har startet å ta grep, men reell varig omstilling er et langsiktig arbeid. For å opprettholde et godt velferdstilbud, må vi omstille oss, og utvikle og endre måten vi utfører våre tjenester på. Dette er mulig, men vil kreve samarbeid mellom alle nivå, mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver og mellom politikk og administrasjon, sier kommunedirektøren.  

– På sikt må vi redusere investeringsnivået i kommunen. Investeringer medfører økt låneopptak, noe som innebærer at vi bruker penger vi egentlig ikke har. Dersom vi ikke reduserer investeringsnivået vil en stadig større del av de framtidige driftsinntektene bli bundet opp til å betjene renter og avdrag, som igjen betyr mindre ressurser til å gi tjenester til innbyggerne. Vi er også opptatt av å være en god arbeidsgiver som tar vare på våre ansatte. Vi skal øke nærværet i egen organisasjon og jobbe for flere heltidsstillinger. Ingenting fungerer uten at våre ansatte er på jobb og de er vår viktigste ressurs, sier Vareide.  

Les hele tertialrapporten her.  

Lenker: 

Videre behandling: 

Tertialrapport for 2024 skal til behandling i formannskapet 13. juni og i bystyret 17. juni 2024 

Per Kristian Vareide

kommunedirektør

Mobil:
930 12 291
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no

Kjartan Møller

direktør for økonomi og organisasjon

Mobil:
900 80 756
E-post:
kjartan.moller@stavanger.kommune.no