Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk

Studentrådet i Stavanger - reglement

Reglement for Studentrådet

§ 1 Lovverk og saksbehandlingsregler

Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven og andre lover for kommunens virksomhet. Kommunelovens § 10 og kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder for Studentrådet. Studentrådet er opprettet av bystyret 22. mai 2017.

§ 2 Nominering og valg

Studentrådet skal bestå av 9 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer, med slik sammensetning:

Leder for studentorganisasjonen StOr ved UiSLeder for studentorganisasjonen BIS ved BI StavangerLeder for studentrådet ved VID StavangerLeder for VelferdstingetStyreleder for SiS2 politikere valgt blant bystyrets medlemmer og varamedlemmer

Direktør for Studentsamskipnaden i Stavanger har møte- og talerett i Studentrådet.

Studentrådet velges av bystyret.

Bystyret oppnevner leder og nestleder.

Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med Kommunelovens § 16, nr. 3 og 4.

Rådet kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. Kommunelovens § 10 nr. 4.

Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra rådet, inkludert leder og nestleder for rådet.

Arbeidsutvalget behandler ikke saker som skal til rådet, men kan være en arena for å avklare fakta knyttet til enkeltsaker.

Arbeidsutvalget har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.

§ 3 Oppgaver

Studentrådet er et hørings- og rådgivende organ for formannskapet og bystyret.

Studentrådet arbeider etter målsettingen om at Stavanger skal være en attraktiv studieby.

Studentrådet skal behandle alle saker som angår levekårene for studenter.Studentrådet skal behandle planer og prosjekter som kan påvirke utviklingen av studiebyen.Studentrådet skal behandle saker som gjelder profilering av studiebyen.Studentrådet kan ta opp og utrede saker på eget initiativ.Studentrådet utarbeider årsmelding som sendes bystyret.

§ 4 Forberedelser av saker til Studentrådet

I enhver sak som forelegges Studentrådet skal det som hovedregel foreligge en skriftlig innstilling.

Det skal kort og oversiktlig være redegjort for saken.

§ 5 Innkalling

Studentrådet holder møter etter en oppsatt plan, eller når lederen finner det påkrevd eller når 1/3 av medlemmene krever det.

Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, innholdsfortegnelse over de sakene som skal behandles.Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer senest 7 dager før møtedagen.Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og gjøres kjent for offentligheten på høvelig måte.

§ 6 Forfall

Studentrådets medlemmer plikter å delta i møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat v/utvalgssekretær, som innkaller varamedlem.

§ 7 Adgang for andre til å delta i møtene

Rådmannen, eller representant for rådmannen, møter med talerett.

Aktuelle medarbeidere i kommunen kan innkalles til møtene.

§ 8 Åpne møter

Rådets møter er åpne for publikum. Møtet skal lukkes når det foreligger lovbestemt taushetsplikt og kan vedtas lukket når hensynet til personvern eller tungtveiende offentlige interesser tilsier det (jfr. Kommunelovens § 31).

§ 9 Åpning av møte

Studentrådets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder.

Dersom også nestleder har forfall, velges det av og blant rådets medlemmer en møteleder. Det medlem er valgt som får flest stemmer. Hvis flere får samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning, jfr. Kommuneloven § 38 nr. 1.

§ 10 Rekkefølge og form for behandling av sakene

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.

Studentrådet kan vedta en annen rekkefølge. Studentrådet kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke lederen eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

Lederen refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det kommet inn nye dokumenter i en sak etter saksdokumenter er utsendt, skal disse gjøres kjent.

§ 11 Forslag

Bare Studentrådets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag.

Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til lederen.

Lederen refererer forslaget.

§ 12 Avstemming

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemming. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.

Vedtakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende.

§ 13 Anke

I saker hvor rådet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst tre medlemmer kreve at vedtaket forelegges formannskapet. Slik anke må fremsettes i det møte hvor vedtaket blir gjort.

§ 14 Spørsmål

Spørsmål må skriftlig og i undertegnet stand meddeles lederen i møtets begynnelse.

Spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte.

§ 15 Adgang til møtelokale

Pressen og publikum har adgang til Studentrådets møter.

§ 16 Sekretariat – Møtebok

Avdeling politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for Studentrådet og fører protokoll. Begrunnelse for stemmegivning kan ikke forlanges. Forutsetning for stemmegivning har man krav på å få tilført møteboken.

Protokollen fremlegges som første sak på neste møte til godkjenning.

§ 17 Arkivering

Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være i henhold til arkivloven og Stavangr kommunes arkivreglement for utvalgssaker.

§ 18 Godtgjøring

Godtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår.