PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Renovasjon
  3. Miljø og klima
  4. Renere havn

Renere havn Stavanger

Kort fortalt:

  • Stavanger kommune skal rydde opp forurenset sjøbunn.  
  • Noen steder i Stavanger er havnebunnen så forurenset at det er skadelig for helse og miljø.  
  • Det er en stor og nødvendig jobb å rydde opp i gamle miljøsynder.  
  • I Bangavågen er forurenset sjøbunn dekket til. 
  • Planleggingen av mudring og tildekking i Galeivågen  på Hundvåg er i gang.  

  

Information in other languages

Under vann, brun livløs muddersjøbunn. En tilgrodd stol på bunnen.

Bunnen av Galeivågen februar 2023. Foto: Kristian Tollaksen

Hvorfor rydde opp i forurenset sjøbunn?  

Stavanger kommune har gjennom flere år tatt prøver av sjøbunnen i flere deler av havneområdene i Stavanger. Noen steder har gamle miljøsynder etterlatt seg en sjøbunn som er svært forurenset av tungmetaller og miljøgifter. Båttrafikk, bølger og strøm gjør at forurensningen sprer seg. 

Konklusjonen er at noen havneområder har en tilstand som er uakseptabel for menneskers helse og for dyre- og plantelivet i området.  

Det er altså ikke uten grunn at Stavanger havn er en av de 17 prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. 

Les mer på Miljødirektoratets nettsider:  

Kommunestyret i Stavanger har vedtatt et mål om at det skal være trygt å spise fisk og sjømat fra alle sjøområder i Stavanger innen 2030. Det kan bare skje dersom vi slutter å tilføre sjøen miljøgifter og hindrer at gamle miljøgifter på sjøbunnen sprer seg. 

Havneområder som trenger renere sjøbunn  

Stavanger kommune er i gang med et svært omfattende og langvarig arbeid med å rydde opp i forurenset sjøbunn i utvalgte havneområder.  

Områdene er prioritert ut fra tidligere funn og anbefalinger fra Miljødirektoratet. 

Bangavågen 

Store deler av den forurensede sjøbunnen i Bangavågen ble dekket til av tunellmasser fra Ryfast-utbyggingen i 2017.

Tildekkingen skal stanse spredning av forurenset sjøbunn fra Bangavågen og bidra til bedre vannkvalitet i Byfjorden.  

Hvert femte år fra og med 2023 undersøker vi at tildekking er intakt, overvåker tilstanden til ålegras og registrerer hvordan bunnplanter og sjødyr igjen etablerer seg på sjøbunnen i Bangavågen.  

Også ved Klasaskjæret, mellom Sølyst og Engøy, er sjøbunn dekket til, ikke som en del av Renere havn-prosjektet, men etter pålegg fra Statsforvalteren. Her hadde virksomhet ved tidligere skipsverft forurenset havbunnen.  

Galeivågen

I Galeivågen på Hundvåg er sjøbunnen så sterkt forurenset av miljøgifter at kommunen skal i gang med mudringen og tildekking. Etter planen starter arbeidet i 2026, foutsatt at det kommer statlig finansiering.

Mindre områder ved Jadarholm utenfor Galeivågen ble dekket til i 2018, der sjøbunnen var sterkt forurenset etter industrivirksomhet på land. Dette skjedde i forbindelse med utfylling i sjøen. 

Hillevågsvannet 

Undersøkelser og risikovurdering av miljøtilstanden i Hillevågsvannet og ved Strømvig ble gjort i 2019-2020. Sjøbunnen i Hillevågsvannet er sterkt forurenset.  

Omfattende tiltak står for tur etter at arbeidet i Galeivågen er fullført, dersom nasjonale og lokale myndigheter bevilger midler til prosjektet. 

Et mindre område med forurenset sjøbunn utenfor Paradis/Hillevåg ble dekket til i 2018 i forbindelse med utfylling i sjøen.

Vågen, Stavanger sentrum

Det foreligger ennå ikke konkrete planer for hvordan kommunen skal rydde opp i den forurensede sjøbunnen i Vågen. Et slikt arbeid ligger et stykke fram i tid. 

Miljøgifter på bunnen av Vågen er blitt spredt ut på dypere vann – utenfor Kalhammeren – av skip som virvler opp forurensingen.  

Byfjorden  

Et mindre område ved Kalhammeren ble dekket til i 2018. 

Utenfor Siriskjer, i Lervig, Breivik og Ramsvik skjer det jevnlig mindre arbeid med mudring og tildekking knyttet til utbygging og utfylling. Dette vil være med å bidra til renere sjøbunn. 

Rapporter og politiske saker