Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Kommunedelplaner
 5. Sentrumsplanen - kommunedelplan for Stavanger sentrum

Sentrumsplan 2019-2034

Kort fortalt

 • Kommunedelplan for Stavanger sentrum – sentrumsplanen – viser vei til framtidens Stavanger sentrum.
 • Sentrumsplanen ble vedtatt av bystyret 11. mars 2019.
 • På denne siden kan du laste ned gjeldende planbeskrivelse og plankart.
flyfoto sentrum

Endelig vedtatt plan

Kommunedelplan for Stavanger sentrum (plan 129K) ble vedtatt av Stavanger bystyre 11.03.19.  Her finner du planbeskrivelse, bestemmelser og temakart.

Plankartet finner du her. Plankartet er, sammen med bestemmelsene, juridisk bindende. For å lette lesingen har vi delt plankartet i fire illustrasjonskart med utvalgte lag av kartinformasjonen: 
o  Illustrasjonskart av gjennomføringssoner med krav om felles planlegging (H810) og hensynssone bestemmelsesområde med krav om regulering. 
o Illustrasjonskart av hensynssone bevaring kulturmiljø, Middelalderbyen og Trehusbyen (H_570), båndlegging etter lov om kulturminner nåværende og fremtidig (H_730).  
o  Illustrasjonskart av hensynssone grønnstruktur (H_540)
o  Illustrasjonskart av hensynssone flomfare (H_320)

Øvrige dokumenter

 • Saksframlegget som oppsummerer endringene fra tredje høringsforslag til endelig forslag til plan datert 02.02.2018.
 • Merknadsresymé  gir en sammenstilling av merknader til hovedhøring våren 2016 og tilleggshøringen vinteren 2018, med kommentar til hvordan temaet er løst i planen.
 • Konsekvensutredningen  forklarer planens virkninger for miljø og samfunn, betydningen planen har for viktige hensyn, og hvordan disse er ivaretatt i planen.
 • Risiko- og sårbarhetsanalysen  beskriver og dokumenterer kommunens vurdering av risiko og sårbarhet som kan følge av arealendringene i planen.

Sentrumsplanen har vært hørt tre ganger. Her finner du plandokumentene som har vært til høring.


Notat
Høydejustering fra etasjer til koter 
Notat: KDP Stavanger sentrum og betjening av kollektivtrafikken. Rambøll 2018
Utbyggingspotensial KDP Stavanger sentrum – Beregninger og beskrivelse av muligheter i planforslag KDPS datert 02/02 2018
Tomtevurdering ev. flytting av presteboligen i Kannik

Planens strategiske grep

 •  Vekst i samspill med vern. Det betyr at planen legger til rette for ny utbygging i sentrum. Samtidig tar den vare på historiske bygninger og gateløp som en del av byens identitet.
 • Å utvikle byrommene som gode steder å være i, og effektive og trygge gjennomfartsårer for fotgjengere og syklister. Byrommene er både Byparken, Ajaxparken, gågatene, Arneageren og mange flere.
 • En levende framtidsrettet havnefront: Planen legger til rette for at vi skal videreføre byens historie og identitet som havne- og sjøfartsby, med en aktiv havn.
 • At måten vi reiser på i, til og fra sentrum skal skje mest mulig til fots, på sykkel eller med buss og tog. Samtidig skal bilen fortsatt ha sin plass både på veiene og med parkeringsplasser.
 • Rom for smarte løsninger. Smarte løsninger har allerede gjort det lettere å reise til sentrum, handle og få informasjon om aktiviteter. Planen vil ha flere smarte løsninger i byens og regionens storstue

Veien fram til vedtatt plan

Sentrumsplanen er et resultat av en omfattende prosess, med disse viktige milepælene:  

29.11.2011     Sak om oppstart av planarbeidet godkjent.  
18.09.2012    Planprogram lagt ut til høring.  
19.03.2013    Planprogram vedtatt.  
11.11.2014      Første høring; 1. planforslag vedtatt lagt ut til høring. 
24.05.2016    Andre høring; 2. planforslag vedtatt lagt ut til høring.
24.10.2017    Tredje høring; 3. planforslag vedtatt lagt ut til høring. 
11.03.2019    Planen ble endelig vedtatt av Stavanger bystyre

Før, under og etter høringene har det vært et omfattende opplegg for medvirkning fra innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Regionale og statlige myndigheter har kommet med faglige råd og innsigelser. Det har vært en omfattende involvering av kommunale avdelinger og etater. Til sammen er det gitt 351 skriftlige innspill til arbeidet. 

Planen er et resultat av denne omfattende prosessen. Den har tydelig fått fram mangfoldet i synspunkt og forslag til hvordan sentrum bør utvikles. Dette har resultert i endringer i planen. Samtidig har det vært viktig å holde fast ved at sentrumsplanen skal være en overordnet plan som skal gi en felles og forutsigbar retning for sentrum. Ikke alle spørsmål kan og bør få sin løsning i sentrumsplanen. 

Hva skjer nå?

Planen skal iverksettes og videreutvikles. Dette krever bredt samarbeid og samhandling mellom offentlige og private virksomheter, kommune og innbyggere og mellom private virksomheter. Samhandlingen må gjøre bruk av alle aktørenes ressurser, kompetanser, mandat og roller. Kommunen vil arbeide aktivt med gjennomføring av planen, og mer informasjon om dette vil legges ut her på kommunens nettsider.

Grense for planområdet
Planområdet.

Kontaktinformasjon

Ole Martin Lund, kommuneplansjef

Ole Martin Lund

Seniorrådgiver, avdeling for byutvikling

Mobil:
416 14 286
Telefon:
51 50 81 52
E-post:
ole.martin.lund@stavanger.kommune.no