PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2700 Harald Hårfagres gate 15

Plan 2700 Harald Hårfagres gate 15

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Hotell, bevertning og kontor

Stavanger kommunestyre har i møte 31.01.2022 behandlet denne planen, og vedtatt å sende den på høring.

Kommunestyret vedtok at både det forelagte planforslaget fra Prosjektil AS og et alternativ med reduserte byggehøyder skulle legges ut på høring.
Alternativ 2 er likt opprinnelig innsendt planforslag, men justert i høyder som skissert i saksfremlegget da saken ble behandlet i utvalget for By- og samfunnsplanlegging 30.09.2021. Kommunen har nå illustrert høydereduksjonene i et eget hefte som er vedlagt.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av hotell, bevertning og kontorlokaler, i tillegg til omkringliggende uterom og arealer i form av torg, park, fortau, sykkelfelt og veg.

Ny bebyggelse skal ha aktive fasader i første etasje ut mot sør og øst, og for deler av fasade mot Spilderhauggata i nord. Ny bebyggelse skal utformes slik at det utvendig fremstår som flere ulike bygg med differensierte fasader for å sikre et levende kvartal. Tilliggende uterom skal utformes med høy kvalitet og tilrettelegges for opphold og ferdsel for myke trafikanter.

Kvartalet i planområdet skal i nord tilpasses den eksisterende trehusbebyggelsen, og formidle en overgang til nye områder med sentrumsfunksjoner i sør og øst. Tårnbygget i Spilderhauggata skal bevares i arkitektonisk uttrykk, som et element fra industrihistorien i området.

Dokumenter

Informasjonsmøte

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte onsdag 01.06.2022, kl. 17.00. Møtet holdes i Bergeland bydelssenter, Jelsagata 2.

Si din mening innen 17. juni

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 17.06.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som
e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også ta kontakt med innbyggertorgene i Judabergveien 6 på Judaberg og i Asalveien 6 i Vikevåg. Telefonnummer er 51 50 70 90.