PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2845 del av gnr/bnr 244/9, Bruveien

Plan 2845 del av gnr/bnr 244/9, Bruveien

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boligbebyggelse

På vegne av Camaid varsler Head Energy UP AS, om oppstart av regulering for Bruveien gnr/bnr 244/9, Rennesøy kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for frittliggende og konsentrert boligbebyggelse.

Planområdet er ca. 6,4 dekar og omfatter eiendommene gnr/bnr 244/4, 244/7, 244/9 og 244/98, og foreslås regulert til boligformål.
Det er planlagt adkomst via Naustvegen i nordvest.
Planområdet omfatter også arealer sørøst for utbyggingsområdet for å sikre flomveg nedstrøms ved behov.

Si din mening innen 24. januar

Innspill sendes til Head Energy UP AS v/Camilla Bø, Vassbotnen 11B, 4313 Sandnes, eller til camilla.bo@headenergy.no  med kopi til By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med planID og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 24.01.2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.