PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Språkbruksplan

Språkbruksplan

Oppdatert: 31.10.2023 12.26.30

Kva er ein språkbruksplan?

Ein språkbruksplan seier noko om kva språkpraksis ein kommune har. Planen gir overordna føringar for korleis kommunen skal bruka språk i møte med innbyggarane.

Måten kommunen bruker språket på, skal gjera tenestene og politikken forståeleg og tilgjengeleg for alle i samfunnet. Klart og godt språk er inkluderande. Det gir fleire høve til å delta i lokaldemokratiet, fordi dei forstår korleis kommunen fungerer.

Norsk er det nasjonale hovudspråket i Noreg og administrasjonsspråket i Stavanger kommune.
Bokmål og nynorsk er likeverdige språk som skal kunna brukast i alle delar av samfunnet.

Innhaldet i denne planen er i tråd med språklova. Planen koplar også språkarbeidet til andre kommunale planar og til nasjonalt regelverk.

Kva skal me med ein språkbruksplan?

Som borgar i Noreg og innbyggar i Stavanger kommune har du visse språklege rettar. Desse rettane er nedfelte i den nasjonale språklova og i språkvedtak som politikarane i Stavanger kommune gjer.

Med denne språkbruksplanen viser Stavanger kommune korleis me møter krav som blir stilte til språk innanfor ansvarsområda som kommunen har.

Planen viser korleis kommunen
• sikrar dei språklege rettane du som innbyggar har
• tar omsyn til andre språk i samfunnet
• sikrar og styrker nynorsk i oppvekst- og skulesektoren og Stavanger-samfunnet elles

Tiltaka i planen er avgrensa til områda som kommunen sjølv har ansvar for, på arenaer der folk møter kommunen.

Planen rettar særleg merksemda mot skule- og oppvekstsektoren, kulturfeltet og administrasjonsspråket.

mål for språkarbeidet

Stavanger kommune har to overordna mål for språkarbeidet:

Mål 1: Me bygger fellesskap gjennom eit klart og korrekt språk som er tilpassa ulike målgrupper.
Mål 2: Nynorsk er ein naturleg og synleg del av språket i Stavanger kommune.

Kva seier språklova?

Innhold Lukk