Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gaten din, finner du informasjon om det her.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.

Alle graveprosjekter i 2018

Hele arbeidsprogrammet for 2018, pdf (17,7 MB)

Lars Hertervigs gate

Lars Hertervigs gate vil være stengt for biltrafikk mellom Tidegeilen og nedkjøringen til parkeringshuset bak Posten mellom 22. mai 2018 og 13. desember 2019.

Årsaken er Kruse Smiths ombygging av Straensenteret, som nå får navnet Herbarium.

Det blir mulig å passere for gående og syklende i hele anleggsperioden.

Det blir åpent for gående også i trapp mellom Olav Kyrres gate og Lars Hertervigs gate, enten på den ene eller andre siden av svømmehallen.

Kommunen er ikke involvert i anleggsarbeidet, men har gjodkjent stengningen av veien.

Kart som viser at lars Hertervigsgate er stengt og trapper på en eller annen side av svømmehallen åpen.
Kart: Jorunn Byhre Imsland, Stavanger kommune

Graving på Storhaug

Etablering av miljøgate i Avaldsnesgata

Stavanger kommune skal etablere miljøgate i Avaldsnesgata, på strekningen mellom Hjelmelandsgata og Erfjordgata. Miljøgata skal opparbeides komplett med ny veg oppbygging, nye fortau, opphevde vegkryss og komplett nytt drens– og sluksystem. Det skal også etableres trær langs  sørsiden av gata .

Les mer om gravearbeidet her

Etablering av sykkelkryssing i Hjelmelandsgata

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal etablere sykkelkryssing i Hjelmelandsgata.
Les mer om gravearbeidet her

Etablering av sykkelfelt i Harald Hårfagres gate

Stavanger kommune skal etablere sykkelfelt i Harald Hårfagres gate. I den forbindelsen må fortaus linjene på den ene siden justeres. Eksisterende gatelysmaster skal på samme tid skiftes ut/flyttes, noe som vil medføre graving av kabelgrøfter mellom noen av lyspunktene. Det skal også fjernes seks trær i forbindelse med arbeidet. 
Les mer om gravearbeidet i Harald Hårfagres gate.

Graving på Hundvåg

Utskifting av vann- og avløpsnettet i Skipsbyggergata, Dalehaugen, Fregattveien og Tårnringen

Stavanger kommune skal skifte ut vann– avløpsledningene i Skipsbyggergata og Fregattveien på Buøy. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. 
I Skipsbyggergata skal vi legge ned en ny ledningstrase for overvannet. Eksisterende veier skal reetableres, og i tillegg skal det skal bygges nytt fortau ved innkjørselen til Dalehaugen

Arbeidet starter opp i januar 2018 og skal etter planen være ferdig i mai 2019. 
Les mer om utskifting av ut vann– avløpsledningene på Hundvåg.

Graving i Hillevåg

Endring av kryss i Olav Duuns gate

Stavanger kommune skal bygge parkeringsplass og grøntområder i henhold til reguleringsplan i krysset Olav Duuns gate, Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Arbeidet starter opp i slutten av mars og vil ha en varighet på 8 uker

Les mer om endring av kryss i Olav Duuns gate her

Utskifting av vannledning i Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien 

grunn av hyppige brudd og dårlig kvalitet på den kommunale vannledningen i Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien, har Stavanger kommune besluttet å legge ny vannledning. Vi vil samtidig skifte ut de kommunale stikkledninger ut av offentlig vei. 
Les mer og gravearbeidet Lyngvollveien, Nedrevollveien og Einevollveien her.

Utskifting av eksisterende pumpestasjon i Mor Åses vei

Eksisterende pumpestasjon skal fjernes og ny skal etableres på angitt plass i Mor Åses vei. Vann– og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til pumpestasjon blir sanert. Det skal byttes ut stikkledninger for et hus og det skal settes ned samle kum i overgangen mellom kommunalt  og privat del av stikkledningen.
Les mer om gravearbeidet i Mor Åses vei her.

 

Graving på Madla

Øvre Stokka etappe 5

På 90 - tallet begynte Stavanger kommune å separere overvann og spillvann på Øvre Stokka i Stavanger. Arbeidet er utført i flere faser , men per dags dato blir fortsatt alt avløpsvann (inkl. overvann) fø til avløpstunnel og derfra til renseanlegg. Arbeidene som beskrevet her er siste fase g vil føre til at overvann fra naturlig nedslagsfelt på Stokka skal føres til lille Stokkavann. 

Les mer om arbeidet her

 

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Madlavollveien

Les mer om arbeidet her.

Opparbeidelse av infrastruktur for tilkomst og klargjøring av tomt til nytt universitetssykehus i Stavanger

Les mer om arbeidet her.

Graving i Lomviveien/ Grågåsveien

Stavanger kommune skal renovere ca. 390 meter vannledning i Grågåsveien og Lomviveien. Arbeidet vi bli utført av firmaet Pipeliner AS.
Les mer om arbeidet i Lomviveien her.

Veiarbeid i Madlamarkveien og Klovsteinveien

Stavanger kommune skifter ut vann- og avløpsledningene i nordre del av Madlamarkveien, på grunn av dårlig kvalitet på ledningsnettet.
Les mer om gravearbeidet i Madlamarkveien her.

Veiarbeid i Tjensvollveien, L.W. Hansens gate, Anders Bærheims gate

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i  deler av Tjensvollveien og Anders Bærheims gate. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. 
Les mer om veiarbeid i Tjensvollveien her

Graving på Tasta/Åmøy

Gang- og sykkelvei stengt langs Tastamyrveien

Gang- og sykkelveien langs Tastamyrveien er stengt til midten av juli 2018 på grunn av arbeid i en kabelgrøft. Alternativ vei på andre siden av myra er skiltet.

Graving på Eiganes/Våland

Utbedring i Vålandsgata

Feil på helling i veien gjør at vi må grave.
Les mer om dette her

Hjaltlandsgata

På 90 - tallet begynte Stavanger kommune å separere overvann og spillvann på området Hjaltlandsgata i Stavanger. Arbeidet er utført i flere faser, men per dags dato blir fortsatt alt avløpsvann (inkl. overvann) ført til avløpstunnel og derfra til renseanlegg . Denne siste etappen i området fører til at overvann fra naturlig nedslagsfelt i Hjaltlandsgata føres til Mosvatnet via en sedimenteringssandfang. Les mer om arbeidet her.

 

Graving på Hinna

Engflåtveien og Vaulakroken

Stavanger kommune skal utvide gjennomkjøringen mellom Engflåtveien og Vaulakroken. Dette gjøres for at det skal bli lettere å kjøre med renovasjonsbil i boliggaten her. Les mer om gravearbeidet i Engflåtveien og Vaulakroken her.

 

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Veritasveien 25 4068 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no