Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gaten din, finner du informasjon om det her.
  • Nedenfor er kommunens graveprosjekter fordelt på kommunedelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.

Alle graveprosjekter i 2021

Hele arbeidsprogrammet for 2021

Renovering av avløpsledninger i Stavanger

Stavanger kommune skal renovere ca 3100 meter avløpsledninger på til sammen fem forskjellige steder i Stavanger: Markveien, Dalsetveien, Ivar Aasens vei, Hjelmelandsgata og Høgeveien.

Les mer om prosjektet.

Renovering av avløpsledninger ved Vardeneset, Musègata og Madlavollveien

Stavanger kommune skal renovere ca. 1700 meter avløpsledninger ved Vardeneset, Muségata og Madlavollveien i Stavanger.

Les mer om prosjektet. 

Graving på Storhaug

Fornyelse av vann- og avløpsledninger i Lervig-området

Fra høsten 2020 og ut 2021 blir en del upprusting av vann- og avløsnettet i gatene rundt Lervig rustet opp, blant annet i forbindelse med etableringen av brannstasjon i Lervig.

Les mer om prosjektet.

Utskifting av vann og avløpsnett Varden nord

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering.Anlegget omfatter utskifting av over 1400m vannledning, legging av 1000m ny overvannsledning og strømperenovering av 1000m eksisterende AF-ledninger

Les mer om prosjektet her.

Etablering av gatetun i Kristine Berges gate og Dalaneveien miljøgate

Stavanger kommune ønsker å få etablere gatetun i Kristine Berges gate og bygge ny Miljøgate i deler av Dalaneveien. Vi ønsker med dette infoskriv å invitere berørte beboere å komme med innspill til vedlagt forslag i prosjektet. Frist for å gi innspill er 09.10.20.

Les mer om prosjektet og kom med tilbakemelding her.

Ryfylkegata bygges om til vei for sykkel og kollektivtrafikk

Stavanger kommune skal opparbeide en ny løsning for kollektiv- og sykkeltrafikk langs Ryfylkegata. Hele gaten bygges om, slik at fortauene får god bredde og syklister får et sammenhengende sykkelfelt å sykle på fra Breivikvegen til Harald Hårfagres gate, og videre inn mot sentrum langs Pedersgata.

Les mer om arbeidet her.

Bygging av infrastruktur i utbygningsområdet Atlanteren

Stavanger kommune skal bygge infrastruktur i utbyggingsområdet Atlanteren på Hundvåg. Utbyggingen vil gjennomføres i flere etapper over mange år. Første byggetrinn skal etter planen starte våren 2021, og være ferdig i 2022. 

Les mer om prosjektet her.

Graving i Hillevåg

Utskiftning av vann- og avløpsledninger i Bruvikveien

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i nedre del av Marieroalleen og Bruvikveien. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning.  Ca. 220m med lavspentkabler inkludert gatelys skal også skiftes.

Les mer om prosjektet her.

Sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdeling skal etablering sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate, fra Oscar Wistings gate til snuplass ved Auglend skole. Hele gaten blir reetablert med smalere kjørebane, nye fortau og røde sykkelfelt.

Les mer om prosjektet her.

Graving på Hinna

 

Graving på Madla

Skifte av vannledninger i Håbakken

Stavanger kommune skal skifte ut ca 750 meter med vann-, overvanns- og spillvannsledninger i Håbakken. Det har vært flere vannledningsbrudd i området og spillvannsledning er i meget dårlig stand.

Les mer om arbeidet i Håbakken

Håhammerbrautene VA anlegg

På grunn av flere brudd skal Stavanger kommune skifte ut vannledningen i Håhammerbrautene. Ved videoinspeksjon fant vi at noen av stikkledningene var feilkoblet, dette vil vi prøve og rette opp samtidig. Arbeidet starter opp i februar/mars 2021. og skal etter planen være ferdig i oktober 2021.

Graving på Tasta/Åmøy

Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i deler av Dusavikveien, Neptunveien, Chr. Bjellands gate, Nestunveien og Granlibakken. I forbindelse med prosjektet vil det bli etablert fortau langs nordsiden av Neptunveien. Gatelys skal også skiftes.

Les mer om prosjektet her.

Graving på Eiganes/Våland

Utskiftning av vannledninger i Ivar Aasens vei

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vannledningene og fornye avløpsledningene ved strømping. Arbeidet vil foregå i Ivar Aasens vei og noen meter i Åsmund Vinjes vei.

Les mer om prosjektet her.

Tjodolvs gate blir sykkelprioritert

Tjodolvs gate, mellom Muségata og Mosvannet transformatorstasjon blir omgjort til sykkelprioriterte gater i løpet av 2021.

Les mer om prosjektet.

Graving i Rennesøy 

Etablering av fortau langs Vikevågveien

Prosjektet gjelder etablering av fortau langs Vikevågveien – fra sykehjemmet til butikken. Les mer om prosjektet her.

Graving i Finnøy

Fra 1. janauar 2020 informerer vi her om kommunale graveearbeid i veier i kommunedelen Finnøy.

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 19 4005 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no