Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gaten din, finner du informasjon om det her.
  • Nedenfor er kommunens graveprosjekter fordelt på kommunedelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.

Alle graveprosjekter i 2019

Hele arbeidsprogrammet for 2019

Lars Hertervigs gate

Lars Hertervigs gate vil være stengt for biltrafikk mellom Tidegeilen og nedkjøringen til parkeringshuset bak Posten mellom 22. mai 2018 og 13. desember 2019.

Årsaken er Kruse Smiths ombygging av Straensenteret, som nå får navnet Herbarium.

Det blir mulig å passere for gående og syklende i hele anleggsperioden.

Det blir åpent for gående også i trapp mellom Olav Kyrres gate og Lars Hertervigs gate, enten på den ene eller andre siden av svømmehallen.

Kommunen er ikke involvert i anleggsarbeidet, men har gjodkjent stengningen av veien.

Kart som viser at lars Hertervigsgate er stengt og trapper på en eller annen side av svømmehallen åpen.
Kart: Jorunn Byhre Imsland, Stavanger kommune

Graving på Storhaug

Etablering av sykkelfelt i Pedersgata

Stavanger kommune skal opparbeide sykkelfelt mellom Langgata og Harald Hårfagresgate. Gaten vil også bli enveiskjørt på samme strekning. Sykkeltrasèen vil bli malt rød på et senere tidspunkt. Gatelysene på strekningen vil også bli skiftet.

Les mer om prosjektet her

Utskifting av vann og avløpsnett Varden nord

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering.Anlegget omfatter utskifting av over 1400m vannledning, legging av 1000m ny overvannsledning og strømperenovering av 1000m eksisterende AF-ledninger

Les mer om prosjektet her

Renovering av avløpsledninger Varden

Stavanger kommune skal renovere ca 1940 meter avløpsledninger på Varden i Stavanger. Tiltakene som skal utføres på avløpsledningene er rør-inspeksjon, rensing og installasjon av en polyesterstrømpe som trekkes inn og herdes inn i det opprinnelige betongrøret. 

Les mer om prosjektet her

Renovering av avløpsledninger Østre Ring

Stavanger kommune skal renovere ca. 500 meter avløpsledninger ved Østre Ring i Stavanger.Tiltakene som skal utføres på avløpsledningene er rør-inspeksjon, rensing og installasjon av en glassfiberstrømpestrømpe som trekkes inn og herdes inn i det opprinnelige betongrøret.Arbeidet starter opp i uke 40 og har en forventet varighet på 6 mnd.

Les mer om prosjektet her

Etablering av miljøgate i Avaldsnesgata

Stavanger kommune skal etablere miljøgate i Avaldsnesgata, på strekningen mellom Hjelmelandsgata og Erfjordgata. Miljøgata skal opparbeides komplett med ny veg oppbygging, nye fortau, opphevde vegkryss og komplett nytt drens– og sluksystem. Det skal også etableres trær langs  sørsiden av gata .

Les mer om gravearbeidet her

Lyse graver i Avaldsnesgata, Niels Abels gate, Lyder Sagens gate og Paradissvingen

Strekningen fra Lyder Sagens gate i krysset med Haukelisgata til Avaldsnesgata i krysset med Hjelmelandsgata stenges for trafikk fra 12. august 2019 fram til januar 2020 på grunn av anleggsarbeid.

Paradissvingen og krysset i bunnen av bakken ved Paradsiveien stenges også for trafikk, men noe senere i måneden. Arbeidet skjer i regi av Lyse AS.

Les mer om gravearbeidet her

Graving på Hundvåg

Sanering av avløp på Ormøy Vest

Stavanger kommune skal etablere en ny kommunal pumpestasjon og koble til private utslipp på vestsiden av Ormøy. Arbeidet starter opp i januar 2020 og vil ha en varighet på ca. 8 måneder. Det er Bjelland AS som skal utføre arbeidet på vegne av Stavanger kommune. Les mer om prosjektet her.

Graving i Hillevåg

Graving i Bergsagelveien

Lyse graver i Bergsagelveien i Hillevåg fram til høsten 2020. Her er Lyses informasjon om anleggsarbeidet.

 

Renovering av avløpsledninger ved Vannassen

Stavanger kommune skal renovere ca. 440 meter avløpsledninger ved Vannassen i Stavanger.  Tiltakene som skal utføres på avløpsledningene er rør-inspeksjon, rensing og installasjon av en glassfiberstrømpestrømpe som trekkes inn og herdes inn i det opprinnelige betongrøret. Kummer skal også utbedres. Les mer om prosjektet her

 

Utskifting av eksisterende pumpestasjon i Mor Åses vei

Eksisterende pumpestasjon skal fjernes og ny skal etableres på angitt plass i Mor Åses vei. Vann– og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til pumpestasjon blir sanert. Det skal byttes ut stikkledninger for et hus og det skal settes ned samle kum i overgangen mellom kommunalt  og privat del av stikkledningen.
Les mer om gravearbeidet i Mor Åses vei her.

Graving på Hinna

Utbedre snuplass i Dalsetveien

Stavanger kommune skal lage utbedre snuplass i Dalsetveien. Vi skal også friske opp tursti til Dalsetveien. Les mer om gravearbeidet i Dalsetveien her.

Fornyelse av vannledninger i Lagerveien og Maskinveien

Stavanger kommune skal fornye vannledningene i Lagerveien og Maskinveien. Det skal trekkes en ny plastleding i det gamle røret, noe som vil medføre graving i gatene. Dette vil føre til noen endringer i trafikkavviklingen i området.  Les mer om gravearbeidet i Lagerveien og Maskinveien her.

Utskifting av ledningsanlegg i Liveien

Stavanger kommune skal skifte ut AF-ledning, og foreta en forenklet separering av fellesledningen i Liveien på Hinna. Les mer om prosjektet i Lieveien her.

Graving på Madla

 

Skifte av vannledninger i Håbakken

Stavanger kommune skal skifte ut ca 750 meter med vann-, overvanns- og spillvannsledninger i Håbakken. Det har vært flere vannledningsbrudd i området og spillvannsledning er i meget dårlig stand. Les mer om arbeidet i Håbakken

Øvre Stokka etappe 5

På 90 - tallet begynte Stavanger kommune å separere overvann og spillvann på Øvre Stokka i Stavanger. Arbeidet er utført i flere faser , men per dags dato blir fortsatt alt avløpsvann (inkl. overvann) fø til avløpstunnel og derfra til renseanlegg. Arbeidene som beskrevet her er siste fase g vil føre til at overvann fra naturlig nedslagsfelt på Stokka skal føres til lille Stokkavann. Les mer om arbeidet her

Opparbeidelse av infrastruktur for tilkomst og klargjøring av tomt til nytt universitetssykehus i Stavanger Les mer om arbeidet her.

Veiarbeid i Tjensvollveien, L.W. Hansens gate, Anders Bærheims gate

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i  deler av Tjensvollveien og Anders Bærheims gate. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning. 
Les mer om veiarbeid i Tjensvollveien her

Graving på Tasta/Åmøy

Gang- og sykkelvei stengt langs Tastamyrveien

Gang- og sykkelveien langs Tastamyrveien er stengt til midten av juli 2018 på grunn av arbeid i en kabelgrøft. Alternativ vei på andre siden av myra er skiltet.

Graving på Eiganes/Våland

Hjaltlandsgata

På 90 - tallet begynte Stavanger kommune å separere overvann og spillvann på området Hjaltlandsgata i Stavanger. Arbeidet er utført i flere faser, men per dags dato blir fortsatt alt avløpsvann (inkl. overvann) ført til avløpstunnel og derfra til renseanlegg . Denne siste etappen i området fører til at overvann fra naturlig nedslagsfelt i Hjaltlandsgata føres til Mosvatnet via en sedimenteringssandfang. Les mer om arbeidet her.

Sykkelprioritet i Seehusens gate

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging ved Plan og anleggsavdelingen, skal lage sykkelprioritert gate i Seehusens gate fra Stokkaveien til Misjonsveien. Les mer om prosjektet i Seehusensgate her

Graving i Rennesøy 

Fra 1. janauar 2020 informerer vi her om kommunale graveearbeid i veier i kommunedelen Rennesøy.

Graving i Finnøy

Fra 1. janauar 2020 informerer vi her om kommunale graveearbeid i veier i kommunedelen Finnøy.

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 19 4005 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no