Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gaten din, finner du informasjon om det her.
  • Nedenfor er kommunens graveprosjekter fordelt på kommunedelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.

Alle graveprosjekter i 2020

Hele arbeidsprogrammet for 2020

Renovering av avløpsledninger i Stavanger

Stavanger kommune skal renovere ca 3100 meter avløpsledninger på til sammen fem forskjellige steder i Stavanger: Markveien, Dalsetveien, Ivar Aasens vei, Hjelmelandsgata og Høgeveien.

Les mer om prosjektet.

Graving på Storhaug

Utskifting av vann og avløpsnett Varden nord

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering.Anlegget omfatter utskifting av over 1400m vannledning, legging av 1000m ny overvannsledning og strømperenovering av 1000m eksisterende AF-ledninger

Les mer om prosjektet her

Etablering av miljøgate i Avaldsnesgata

Stavanger kommune skal etablere miljøgate i Avaldsnesgata, på strekningen mellom Hjelmelandsgata og Erfjordgata. Miljøgata skal opparbeides komplett med ny veg oppbygging, nye fortau, opphevde vegkryss og komplett nytt drens– og sluksystem. Det skal også etableres trær langs  sørsiden av gata .

Les mer om gravearbeidet her

Lyse graver i Avaldsnesgata, Niels Abels gate, Lyder Sagens gate og Paradissvingen

Strekningen fra Lyder Sagens gate i krysset med Haukelisgata til Avaldsnesgata i krysset med Hjelmelandsgata stenges for trafikk fra 12. august 2019 fram til januar 2020 på grunn av anleggsarbeid.

Paradissvingen og krysset i bunnen av bakken ved Paradsiveien stenges også for trafikk, men noe senere i måneden. Arbeidet skjer i regi av Lyse AS.

Les mer om gravearbeidet her

Utbedring av parkerlingslomme i Harald Hårfagres gate

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging ved Plan og anleggsavdelingen, skal utbedre parkeringslommen i Harald Håfagres Gate. Arbeidet består av at grøntområdet skal bygges litt opp og ny kantstein. 

Les mer om gravearbeidet her

Graving på Hundvåg

Sanering av avløp på Ormøy Vest

Stavanger kommune skal etablere en ny kommunal pumpestasjon og koble til private utslipp på vestsiden av Ormøy. Arbeidet starter opp i januar 2020 og vil ha en varighet på ca. 8 måneder. Det er Bjelland AS som skal utføre arbeidet på vegne av Stavanger kommune.

Les mer om prosjektet her.

Utvide veikurve ved nordre landkar ved Skadesundbrua

Stavanger kommune skal utvide veikurve ved nordre landkar ved Skadesundbrua.

Les mer om prosjektet her.  

Ny gang- og sykkelsti ved Hundvåg Svømmehall

Stavanger kommune skal på vegne av bymiljøpakken og Rogaland Fylkeskommune bygge en ny gang- og sykkelveg bak busslommen som ligger ved Hundvåg Svømmehall.

Les mer om prosjektet her.

Nytt fortau og utvidning av sving ved Øvre Vågen

Stavanger kommune skal bygge fortau mellom nybygg Hundvågparken og Notveien. I tillegg til fortau skal parkeringen ved barnehage struktureres samt svingen ved Øvre Vågen 2 utvides. Etappe 2 vil starte i første kvartal i 2021.

Les mer om prosjektet her.

Graving i Hillevåg

Utskiftning av vann- og avløpsledninger i Bruvikveien

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vann– avløpsledningene i nedre del av Marieroalleen og Bruvikveien. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning.  Ca. 220m med lavspentkabler inkludert gatelys skal også skiftes.

Les mer om prosjektet her.

Graving på Hinna

Utskifting av ledningsanlegg i Liveien

Stavanger kommune skal skifte ut AF-ledning, og foreta en forenklet separering av fellesledningen i Liveien på Hinna.

Les mer om prosjektet i Lieveien her.

Graving på Madla

Skifte av vannledninger i Håbakken

Stavanger kommune skal skifte ut ca 750 meter med vann-, overvanns- og spillvannsledninger i Håbakken. Det har vært flere vannledningsbrudd i området og spillvannsledning er i meget dårlig stand.

Les mer om arbeidet i Håbakken

Fornyelse av vannledning i Madlaveien

Stavanger kommune skal fornye vannledningen som krysser Madlaveien. Det skal etter planen ikke være nødvendig å grave i selve veien. Fortauet vil bli stengt, og alternativ vei for myke trafikanter vil bli skiltet.

Les mer om arbeidet her.

Graving på Tasta/Åmøy

Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i deler av Dusavikveien, Neptunveien, Chr. Bjellands gate, Nestunveien og Granlibakken. I forbindelse med prosjektet vil det bli etablert fortau langs nordsiden av Neptunveien. Gatelys skal også skiftes.

Les mer om prosjektet her

Graving på Eiganes/Våland

Ny grus og grøftearbeid rundt Mosvatnet

Kommunen legger et nytt lag med grus på turveien rundt Mosvatnet i løpet av oktober 2020. Turveien vil være stengt stekning for strekning etterhvert som arbeidet forflytter seg. Følg skiltene!

Grusingen skjer om nettene, for å være til minst mulig bry, og entreprenøren bruker asfaltlegger, veivals og større lastebiler, for at arbeidet skal gå raskt og grundig.

På dagtid rensker vi grøftene langs veien med gravemaskin. Da kan gående og syklister passere, men hold avstand og ta det rolig forbi anleggsområdene. 

Anleggsarbeidet varer i rundt tre uker.

Hjaltlandsgata

På 90 - tallet begynte Stavanger kommune å separere overvann og spillvann på området Hjaltlandsgata i Stavanger. Arbeidet er utført i flere faser, men per dags dato blir fortsatt alt avløpsvann (inkl. overvann) ført til avløpstunnel og derfra til renseanlegg . Denne siste etappen i området fører til at overvann fra naturlig nedslagsfelt i Hjaltlandsgata føres til Mosvatnet via en sedimenteringssandfang.

Les mer om arbeidet her.

Fornyelse av overvannsledning i Kannikgata

Stavanger kommune skal utbedre deler av overvannsledningen som går i Kannikgata. Denne gangen fra Orknøygata til Niels Juels gate. Ledningen skal fornyes ved å trekke en ny plastledning i det gamle røret.

Les mer om prosjektet her

Utskiftning av vannledninger i Ivar Aasens vei

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skal skifte ut vannledningene og fornye avløpsledningene ved strømping. Arbeidet vil foregå i Ivar Aasens vei og noen meter i Åsmund Vinjes vei.

Les mer om prosjektet her

Utvidelse av gang- og sykkelvei Torbjørn Hornkloves gate

Stavanger kommune skal etablere sykkelvei med turvei gjennom Vålandsskogen, fra Torbjørn Hornkloves gate til eksisterende sykkelvei med turvei langs motorveien. Tiltaket vil bedre fremkommeligheten for gående og syklister.

Les mer om prosjektet her

Ny grus og grøftearbeid rundt Mosvatnet

Kommunen legger et nytt lag med grus på turveien rundt Mosvatnet i løpet av oktober 2020. Turveien vil være stengt stekning for strekning etterhvert som arbeidet forflytter seg. Følg skiltene!

Grusingen skjer om nettene, for å være til minst mulig bry, og entreprenøren bruker asfaltlegger, veivals og større lastebiler, for at arbeidet skal gå raskt og grundig.

På dagtid rensker vi grøftene langs veien med gravemaskin. Da kan gående og syklister passere, men hold avstand og ta det rolig forbi anleggsområdene. 

Anleggsarbeidet varer i rundt tre uker.

Graving i Rennesøy 

Fra 1. janauar 2020 informerer vi her om kommunale graveearbeid i veier i kommunedelen Rennesøy.

Graving i Finnøy

Fra 1. janauar 2020 informerer vi her om kommunale graveearbeid i veier i kommunedelen Finnøy.

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 19 4005 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no