PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Si din mening om plan for skolestruktur

Si din mening om skolestrukturen!

Kort fortalt

  • Velkommen til høring om plan for skolestruktur! 
  • Målet med planen er å sikre skolekapasitet i alle delene av kommunen.
  • Invitasjonen går med dette ut til alle elever, foreldre, ansatte og innbyggere i Stavanger kommune, og høringsfristen er 15. juli. 

Information in other languages

Elever på vei til skole i Stavanger

Høring av plan for skolestruktur i Stavanger kommune 2021-2035

Målet med planen er å sikre tilstrekkelig skolekapasitet i alle delene av kommunen og å sikre at skolestrukturen legger til rette for et godt skoletilbud for elevene. Planen skal også kunne brukes som grunnlag i kommunens planarbeid og som utgangspunkt for prioriteringer av investeringer i skolebygg i kommunens handlings- og økonomiplan.

Sammendrag: Hva er situasjonen de neste 15 årene? 

Utkastet til plan for skolestruktur 2021-2035 presenterer de siste elevtallsframskrivinger for Stavanger, og analyserer skolebehovet de neste 15 årene.

I Stavanger kommune fødes det nå færre barn enn før, og innvandringen er lav. Veksten i antall barn og unge vil bli lav framover i hele regionen. Befolkningsframskrivingen fra 2020 viser at Stavanger kan vente over 1400 færre barn i grunnskolealder i 2032 enn i dag. Fra 2032 ventes antallet å begynne å stige igjen, men det vil ikke nå dagens nivå før nærmere 2040.

Siden presset i boligmarkedet blir mindre, kan Stavanger vente at flere barnefamilier blir boende og ikke flytter ut av kommunen. Dette gir sentralisering og bidrar til at veksten av barn og unge blir høyere i sentrale deler av Stavanger, enn andre steder i regionen og i mindre sentrale deler av kommunen.

På barnetrinnet vil Storhaug bydel, Vaulen skole og Våland skole få behov for kapasitetsutvidelse. Det er allerede vedtatt å bygge ny skole i Storhaug bydel og ny Vaulen skole med større kapasitet. Behovet på Våland kan løses ved å justere skolegrenser og/eller utvide kapasiteten med midlertidige lokaler. På sikt bør det bygges en ny skole som kan avlaste Våland på sykehusområdet eller i Paradis.

Fram mot midten av 2020-tallet ventes elevtallet på ungdomstrinnet å stige i alle kommunedeler unntatt Hinna og Rennesøy. Etter 2025 vil elevtallet i ungdomsskolen begynne å gå ned igjen. Det ser ikke ut til å bli behov for å utvide kapasiteten på ungdomstrinnet i noen deler av kommunen.

I planutkastet løfter vi fram noen mulige endringer i inntakspraksis ved skolene. Dette er endringer som kan innføres på kort eller lang sikt. Kommunen vil gjerne ha innbyggernes synspunkter på forslagene. Her er noen av de aktuelle spørsmålene: 

  • Bør inntaket til ungdomsskolene på Hundvåg endres slik at elevene fra både Skeie og Roaldsøy går til Lunde skole, mens elevene fra Buøy og Hundvåg går til Austbø skole?
  • Bør Madlaveien og E39 gjøres til skolegrense mellom Våland og Eiganes?
  • Bør elever på mellomtrinnet på Fogn, Ombo og Sjernarøy i framtiden tas inn på Finnøy sentralskule?

Last ned og les forslaget til plan

Utvalg for oppvekst og utdanning (UOU) behandlet høringsutkastet 28. april 2021 og vedtok å sende det på høring.

Du kan si din mening til 15. juli 2021

Synspunkt kan sendes til Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger eller til postmottak.oou@stavanger.kommune.no

Merk innspillet med saksnummer 21/13371 «Plan for skolestruktur». 

Hvem kan sende innspilll til planen?

Alle som ønsker det, kan gi tilbakemelding på planforslaget. Innspillet må være skriftlig og inneholde fullt navn. Kommunen svarer på innspillene gjennom den politiske behandlingen.

Videre behandling av saken
I høringsrunden skal handlingsplanen behandles i flere politiske råd og utvalg. Endelig forslag til plan for skolestruktur skal sluttbehandles i kommunestyret 27. september 2021.

 

Kontaktinformasjon

Gurid Lomeland

Rådgiver for oppvekst og utdanning

Telefon:
51 50 70 27
E-post:
gurid.lomeland@stavanger.kommune.no

Johan Vatne

Avdelingsleder for oppvekst og utdanning

Mobil:
980 70 900
E-post:
johan.vatne@stavanger.kommune.no