Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp

Regelverk og søknadsplikt

Under arbeid

Planfase

I planfasen blir det gjennomført en forhåndskonferanse med VA-verket for at utbygger skal kjenne regler og prosedyrer (se lister under) som gjelder for planlegging, utbygging og overtagelse. Den ansvarlig prosjekterende av VA-anleggene deltar på dette møtet.

Tilgjengelig bakgrunnsinformasjon om eksisterende off. VA-ledninger hentes fra VA-verket ved kartansvarlig.

Det kreves at plandokumentene inneholder en masterplan som viser oversikt over de ulike aktuelle fagene. Hvis det er behov for å avvike fra norm så skal det søkes spesielt om dette.

Når planene er ferdigstilt kan søknaden sendes ved å benytte elektronisk søknadsskjema. Eventuelle mangler i planen må utbedres før godkjenningen kan gis. Når planene er godkjent sendes VA-planer til Vann- og avløpsverkets kartansvarlig i sosiformat.

Beskrivelse av planfase
Planfase
Stavanger kommune

Anleggsfase

Når de tekniske planene er godkjent av de aktuelle fagavdelingene, og nødvendige tillatelser iht. Plan- og bygningsloven er gitt – kan anlegget settes i gang. Før VA-anleggene startes opp blir det avholdt et anleggsoppstartsmøte. På dette møtet deltar alle ansvarlige foretak som skal arbeide med vann og avløp.

Utbygger må engasjere en ansvarlig kontrollerende for VA-arbeidet som har kompetanse til å vurdere om arbeidene blir utført i henhold til monteringsanvisninger på en kvalitetsmessig god måte og som skal sikre at avvik blir rapportert og fulgt opp.

Når VA-anlegget er lagt, og før veien ferdigstilles, skal utbygger/entreprenør sørge for at det blir utført en anleggskontroll av en uavhengig 3. part. Erfaringene viser at feilene som går igjen er svanker/vannfyllinger, lengdeforskjøvne skjøter og lekkasjer i betongrør pga. porer/sprekker.

Enhver reparasjon eller utbedring på et nyanlegg som bygges for, eller skal overtas av Stavanger kommune, er å anse som et avvik. Dette avviket og reparasjonsmetode skal godkjennes skriftlig før utbedringen skjer (søknad).

Når anlegget er ferdigstilt og alle avvik behandlet/utbedret kan sluttkontrollen bestilles fra VA-verket ved VA-Produksjon. Trykkprøving, desinfisering, prøvetaking og idriftsetting av vannledninger i feltutbygginger utføres av Vann- og avløpsverket. Bestillingen må foretas minst 14 dager før sluttkontrollen ønskes utført. Bestillingen må gjennomføres iht. prosedyre.

Ferdigmeldinger og rørleggermeldinger legges ved sluttdokumentasjon og sendes i kopi til VA-myndighet. Komplett sluttdokumentasjon må være levert og godkjent før overlevering kan avtales.

Anleggsfase
Anleggsfase
Stavanger Kommune

Overtagelse

Overlevering av anleggene til kommunen skjer enten på en ferdigbefaring eller på en skrivebordsoverlevering, avhengig av anlegget. Uavhengig av hvordan overleveringen gjennomføres så skal komplett sluttdokumentasjon være kommunen i hende senest 14 dager før overleveringen.

En betingelse for at kommunen skal overta et anlegg er at ferdigbefaringen blir godkjent, at det er utstedt en bankgaranti i form av en påkravsgaranti, og at eventuelle tinglysninger av offentlige ledninger på privat eiendom er på plass.

Det er kun representanter for Vann- og avløpsverket som kan overta VA-anleggene, og det er utbygger som er ansvarlig for av VA-verket er innkalt og representert ved overleveringen.

Før overleveringen er gjennomført kan ikke Vann- og avløpsverket garantere hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann. Byggesaksavdelingen i kommunen kan da heller ikke gi innflytningstillatelse, ref. Plan- og bygningsloven § 27-1. Vann- og avløpsverket anbefaler derfor at sluttdokumentasjonen for VA-anlegg i utbyggingsområder overleveres kommunen så tidlig som mulig - senest en måned før planlagt innflytting.

Inntil videre blir det utbetalt tilskudd for vannmateriell til private utbyggere. For å få denne refusjonen må standardvilkårene være fulgt, anlegget må være overtatt av kommunen og evt. feil og mangler fra overtagelsesprotokollen må være utbedret.

Oppfølging i garantiperioden vurderes utfra risiko. I utgangspunktet kan det gjennomføres 1, 3 og 5 år befaring.

Regelverk for Vann og avløp:

Maler og sjekklister for Vann og avløp:

Eksempler:

 

Tilbake til Veileder