Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk

Veileder for private utbyggingsområder

Veilederen er utarbeidet for å gi en oversikt over prosessen i Stavanger kommune vedrørende godkjenning av offentlige og felles anlegg i utbyggingsområder, fra igangsetting av prosjektering til ferdigstillelse og overtakelse. Prosessen omhandler blant annet veianlegg, vann- og avløpsanlegg, lekeplasser, renovasjon, friområder og grøntanlegg.

(1) Forarbeid

Søker skal i forkant av søknadsprosessen og som grunnlag for prosjekteringsarbeidene, innhente relevant informasjon for anlegget. Dette inkluderer blant annet registrering av grunnforhold (fjell, ustabil byggegrunn, forurensa masser osv.), vegetasjon (svartelista plantearter, verdifull vegetasjon og trær), info om kabler, fjernvarme, polygonpunkt, konstruksjoner, ledninger og andre innretninger.

Søker må sette seg godt inn i gjeldende reguleringsplan med bestemmelser og ivareta alle krav som fremkommer der. Dette kan være rekkefølgekrav, krav til bevaring, kvalitetskrav etc.

Søker skal ha avklart hvor det finnes vernesoner eller andre områder som er fredet i henhold til kulturminneloven og lov om naturmangfold. Hvis det oppstår spørsmål eller behov for endring i forholdt til reguleringsplan, anbefales det å ta kontak med fagavdeling Byplan.

Søker skal tidlig i prosjekteringsfasen avklare utbyggingen i forhold til annen infrastruktur på offentlige arealer. Det skal søkes om prosjektgodkjenning fra Park og vei når det gjelder kabler, fjernvarme og gass i henhold til Stavanger kommunes retningslinjer for graving i kommunale arealer.

Det skal for alle kommunens arealer søkes om gravetillatelse hos Stavanger kommune – Park og vei.

Søker skal gjennomføre analyser av trafikale forhold i forbindelse med utbyggingen og anleggstrafikken som vil følge av den. Alt gravearbeid skal planlegges på en slik måte at det medfører minst mulig ulemper for publikum og at arbeidsperioden blir kortes mulig.

(2) Rammesøknad

I reguleringsplaner hvor det er stilt krav om godkjenning av utomhusplan før det gis rammetillatelse, skal overordnet utomhusplan utarbeides i henhold til føringer og detaljeringsnivå gitt i reguleringsbestemmelser. Ved behov anbefales det å ta kontakt med de berørte fagavdelingene i kommunen på forhånd og be om forhåndskonferanse!

Elektronisk søknadskjema skal benyttes for å innhente godkjenning fra Park og vei til rammesøknad. 

Godkjent rammesøknad for prosjektet gis fra Byggesaksavdelingen.

Rammesøknad

(3) Forhåndskonferanser

Utbygger skal avtale forhåndskonfernase med VA-ansvarlig hvor prinsipper for de tekniske planene blir gjennomgått. Er ikke sakbehandler kjent for området, tas det kontakt med VA-avdelingen

Dersom utbygger har behov for forhåndskonferanse ved rammetillatelse eller igangsettingstillatelse ved park og vei kan utbygger ta kontakt med Park og vei for å få tildelt en sakbehandler, eller man kan ta kontakt med saksbehandler direkte dersom denne er kjent for å avtale et møte.

Dersom utbygger har spørsmål angående merverdiavgift på infrastruktur i forbindelse med utvikling av et nytt bolig område, kan man lese mer om det her.

(4) Regelverk og søknadsplikt

I Plan- og bygningsloven med forskrifter fremkommer det krav til utbyggingsområder i form av reguleringsplaner med bestemelser.

Prosjektering, søknad, utførelse og kontroll av utbyggingsprosjekter skal utføres i samvar med bestemmelser og de vilkår som fremkommer i den tekniske godkjennelsen.

Stavanger kommune har valgt å liste opp de mest brukte regelverkene som ansvarlig søker må være kjent med:

 • Feltutbyggingsregler (under revisjon)
 • Utbyggingsavtale (hvis det foreligger)
 • Norsk Standard – relevante regler
 • Plan- og bygningsloven
 • Forskrift til Plan- og bygningsloven om tekniske krav til byggverk (TEK17)
 • Forskrift til Plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll (SAK10)
 • Lov om vern mot forurensning og om avfall
 • Kulturminneloven
 • Naturmangfoldsloven
 • Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger kommune
 • Rekkefølgekrav til reguleringsplan

På de neste sidene kan du finne regelverk, skjema, sjekklister og de vanligste vilkårene og krav som stilles fra fagområdene ved godkjenning av tekniske planer, ansvarlig søker må være kjent med disse.

(5) Fagområde - Utomhusanlegg

Under finner du skjema, sjekklister og de vanligste vilkårene som stilles på fagområde Utomhusanlegg

Elektroniske søknadsskjema

Regelverk for utomhusanlegg:

Skjema for utomhusanlegg:

Sjekklister for utomhusanlegg:

Vilkår som går igjen ved godkjennelse av tekniske tegninger:

Ved søknad om godkjenning av tekniske planer stilles det vilkår fra kommunen. Noen vilkår går ofte igjen , og det er derfor greit at utbygger og ansvarlig søker er kjent med disse på forhånd.

Konstruksjoner under offentlige areal:

Ved etablering av private konstruksjoner under offentlige arealer, skal konstruksjonen fradeles som egen anleggseiendom på gårds- og bruksnummeret. Vilkåret er at det foreligger regulering for dette, med deletillatelse, og at eiendommen utgjør et volum.

Lekeplass:

Det kreves dokumentasjon fra sertifisert lekeplassinspektør på at lekeutstyr og fallunderlag er montert og levert i henhold til Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og NS 1176 og 1177.

Skjøtsel:

Stavanger kommune stiller vilkår om 3 års helårs vedlikeholdsdrift av grøntanleggene, inkludert lekeplasser. Vedlikeholdsperioden regnes fra overtagelsesdato. Det vises til norm for uteanlegg for ytterligere informasjon.

(6) Fagområde - Vann og avløp

Kvalitet og kontroll- VA-anlegg som skal leveres til Stavanger kommune

Det kommunale vann- og avløpsledningsnettet som bygges i dag skal ha en levetid på minst hundre år, og alle ledninger skal være varig tette. Dersom disse kravene skal innfris må nyanlegg som kommunen overtar til drift og vedlikehold være av god kvalitet. Vann- og avløpsverket i Stavanger kommune har derfor økt søkelys på kvalitet og dokumentasjon. Det kreves nå uavhengig kontroll i anleggsfasen, at det gjennomføres en anleggskontroll på åpen traubunn og at kommunen overtar sluttkontrollen etter bestilling fra utbygger. Les mer her

Søknadsprosess for vann- og avløpsledninger som skal overleveres Stavanger kommune

Her finner du skjema, sjekklister og de vanligste vilkårene som stilles på fagområde Vann og avløp 

prosses

(7) Fagområde - Vei

Under finner du skjema, sjekklister og de vanligste vilkårene som stilles på fagområde Vei

(8) Fagområde - Skilt

Ved søknad om godkjenning av tekniske vei planer skal det vedlegges en skiltplan.

Det er Bymiljø og utbygging ved Park og vei i Stavanger kommune som godkjenner og fatter vedtak på permanente skiltplaner.

Dersom utbygger mener det ikke er behov for skilting må de ta kontakt med Park og vei i Stavanger kommune som godkjenner at det ikke er behov for en skiltplan i utbyggingsområdet. Park og vei vil da gi en skriftlig uttalelse om at det ikke er behov for skilting. Denne uttalelsen legges ved i stedet for skiltplanen.

Ved innsendelse av skiltplan i det elektroniske søknadsskjema vil skiltplanen bli oversendt til riktig saksbehandler i Park og vei for godkjenning. Som en del av godkjenningsprosessen legger Park og vei frem skiltplanen for samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet. Dette er en gruppe som består av Stavanger kommune, Statens vegvesen og politiet. Denne gruppen møtes normalt en gang i måneden. Referatet fra møtet er den formelle uttalelsen fra aktuelle myndigheter, som er påkrevd i skiltforskriften. Park og vei kan be om at skiltplanen revideres før den legges frem for samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet. Uttalelsen fra møtet kan også innebære merknader til skiltplanen som må revideres før den formelt kan godkjennes. Godkjenningen vil være et skriftlig skiltvedtak som Park og vei sender til utbygger. Skiltene kan først etableres når vedtaket er fattet.

Skiltplanen skal inneholde permanent offentlig skilting og veimerking innenfor visningsområdet, unntatt gatenavnskilt. Tittelfeltet må være utfyllende og vise hvilket område det gjelder, hvem som har laget den, tegnforklaring, tegningsnummer, dato, revidert dato og tittel. Skiltene har egne symbol for enkelt og dobbeltsidige skilt og skal plasseres nøyaktig der skiltene skal stå. Skiltene skal ha egne posisjonsnummer som henviser til skiltforklaringen. Denne skal inneholde posisjonsnummer, skiltsymbol, skiltnummer, antall skilt, størrelse, folieklasse og merknader for diverse opplysninger. Nye endringer skal markeres tydelig på skiltplanen.

 

 

(9) Fagområde - Belysning

Under finner du de vanligste vilkårene som stilles på fagområde Belysning

Utbygger er ansvarlig for å avklare behov for belysning i samråd med Stavanger kommune, Park og vei. Som utgangspunkt skal alle trafikkarealer inkl. torg og plasser, turveier, aktivitetsanlegg og lekeplasser, belyses.

Stavanger kommune ønsker en helhetlig og fremtidsrettet belysning av offentlige arealer, som ivaretar sikkerhet, trygghet og trivsel for innbyggerne. Belysningen skal gi ett funksjonelt, estetisk og behagelig lys. Det skal nyttes LED armaturer.

Regelverk for belysning

Utgått krav:

(10) Fagområde - Forurenset Grunn

Under finner du skjema, sjekklister og de vanligste vilkårene som stilles på fagområde Forurenset grunn

Hva skal sjekkes ut før man skal gjennomføre bygge- og gravetiltak?

Tiltakshaveren (dvs. grunneier, entreprenør eller utbygger) plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området der det skal gjennomføres tiltak. Ansvaret er regulert gjennom Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 2, vedtatt av Miljøverndepartementet i 2004, med senere endringer.

Vurdere om grunnen kan være forurenset

Tiltakshaveren skal vurdere om det kan være forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt. Erfaring viser at grunnen er forurenset dersom følgende aktiviteter har foregått på tomten:

 • bensinstasjon/tankanlegg, 
 • bilverksted, 
 • mekanisk verksted/skipsverft, 
 • galvaniseringsverksted, 
 • impregneringsverk, 
 • industrivirksomhet, 
 • avfallshåndtering/deponi. 

Historikken på et område må derfor kartlegges for å bedre vurdere om grunnen kan være forurenset.

Kommunen har i tillegg utarbeidet et eget «aktsomhetskart», som viser hvor det er sannsynlig å finne grunnforurensning. Kartet er basert på en geokjemisk kartlegging av miljøgifter i jord. Det er tatt prøver en rekke steder, og resultatet av kartleggingen er presentert som et kart som viser hvor det er grunn til å tro at grunnen kan være forurenset. Aktsomhetskartet ligger på Stavangerkart, som et eget lag. Du finner dette ved å velge Meny, Kartutvalg, Aktsomhet.

Miljødirektoratet har også en egen database med grunnforurensninger, som viser eiendommer hvor det er registrert eller mistanke om forurensning i grunnen.

Undersøke om grunnen kan være forurenset

Der det er sannsynlig å regne med at det er forurenset grunn, skal tiltakshaveren sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og virkningen av eventuell forurensning. Grunnen må karakteriseres som forurenset når konsentrasjonen av kjemiske stoff overskrider normverdier som er gitt i Forurensningsforskriften, kap.2, vedlegg 1, og/eller at bakgrunnsnivået er overskredet. Tiltakshaveren har også en plikt til å vurdere om andre stoff enn de som er oppgitt på lista kan være relevante.

Utarbeide tiltaksplan når grunnen er forurenset

Dersom normverdiene og/eller bakgrunnsnivå angitt i Forurensningsforskriftener overskredet, plikter tiltakshaveren å utarbeide en tiltaksplan. Planen skal sikre at:

 • det blir en ønsket miljøkvalitet når det gjelder planlagt bruk av eiendommen, 
 • det ikke oppstår skadelig forurensning i sammenheng med anleggsarbeidet 
 • forurensede masser blir disponert forsvarlig. 

Tiltaksplanen for terrenginngrepet skal være godkjent av kommunen (ved Miljø og renovasjon) før tiltaket kan gjennomføres.

(11) Fagområde - Renovasjon

Under finner du skjema, sjekklister og de vanligste vilkårene som stilles på fagområde Renovasjon

Renovasjonsteknisk plan (RTP) er det dokumentasjonsgrunnlaget som skal utarbeides for å sikre at krav og løsninger for renovasjon er ivaretatt.

Regelverk:

Sjekkliste:

Fyll kun ut relevante punkter i sjekklisten, inkludert nødvendige merknader. Utfylte punkter skal beskrives skriftlig og med relevante plantegninger.

(12) Søknad om teknisk godkjenning

Ansvarlig søker skal lever en fullstendig søknad til Stavanger kommune. Ved søknad om teknisk godkjenning av detaljplaner ved igangsettingstillatelse, skal det benyttes elektronisk søknads skjema for godkjenning av tekniske tegninger. Det er viktig at ansvarlig søker krysser av på alle fagområder som det søkes godkjenning på. Det er kun de avkryssete fagområdene som vil bli saksbehandlet.

Ved supplering eller oppdatering av tekniske tegninger skal elektronisk oppdaterings skjema benyttes. For å kunne oppdater tegninger må dere kjenne til det kommunale saksnummeret, samt saksbehandler i kommune.

Ved bruk av elektroniske søknadskjema sikres det at saksbehandleren får all den informasjonen som trengs for å behandle søknaden fort og effektivt.

Det skal i tillegg til det elektroniske søknadsskjemaet sendes et komplett tegningssett i form av papirkopi til hver enkelt fagfelt. 

Saksbehandling starter først når saksbehandler har mottatt en fullstendig søknad inkludert papirkopi. Ufullstendig søknad vil bli returnert til søker.

Søknaden skal inneholde;

 • Oversiktskart som viser utbyggingsområdets avgrensing. 
 • Oversiktskart hvor det fremkommer hvilke arealer som skal overtas til drift og vedlikehold av Stavanger kommune(markeres med farge).
 • Oversiktskart som viser konstruksjoner under/over offentlige arealer.
 • Utbyggingsavtale skal vedlegges der dette er inngått.
 • Masterplan skal vise alt infrastruktur som skal plasseres i offentlige arealer. VA - anlegg, høyspent, fjernvarme, gass, kabler, sandfang, drensledninger med mer
 • Overvannsplan som viser overvannshåndtering med fordrøyningsmagasiner, renseparker, overløp og flomveier. Her skal det legges ved beskrivelse.
 • Tekniske tegninger i henhold til normer:
  • Vegnorm for Sør Rogaland
  • Kommunalteknisk VA-Norm
  • Norm for Utomhusanlegg i Sør Rogaland
 • Belysningsplan
 • Beskrivelse For beskrivelse av arbeidene, skal Stavanger kommunes standard beskrivelsesmal legges til grunn. Der den ikke er dekkende skal Norsk standard brukes.
 • Kvalitetsplan for prosjektet.
 • Avviksskjema for søknad om dispensasjon fra gjeldende norm.
 • Faseplan for trafikkavvikling - med beskrivelse
 • Graving i vernesonen for middelalderbyen krever gravetillatelse fra Riksantikvaren. Kopi av slik godkjenning skal da legges ved søknaden.

Oversikt over søknadsprosessen:

flytt diagram

(13) Oppdatering av tegninger

Ved supplering eller oppdatering av tekniske tegninger skal det elektronisk oppdaterings skjema benyttes. For å kunne oppdater tegninger må dere kjenne til det kommunale saksnummeret, samt saksbehandler i kommune.

(14) Krav til sluttdokumentasjon og overtakels

Krav til tekniske sluttdokumentasjon er avhengig av tiltaket og vil fremgå av vilkår for godkjenning. For at Stavanger kommune skal overta anlegget, skal vilkår i godkjenningsbrevet være oppfylt.

Slutt dokumentasjonen skal levers i 2 deler;
a. Digital versjon oversendes til saksbehandler før det avtales forhåndsbefaring/overtakelse tidspunkt. Slik at saksbehandler kan gjøre seg kjent med endringer før befaring. Sluttdokumentasjonen skal leveres samlet.
b. Det utarbeides en perm som inneholder papir kopi og digital kopi av sluttdokumentasjonen som overleveres på befaring.

Generelle krav i forholdt til hva som normalt skal vedlegges teknisk sluttdokumentasjon:

 • Kopi av alle aktuelle tinglyste erklæringer for private anlegg på/under/over offentlig grunn.
 • Dokumentasjon på skriftlig godkjente avvik fra originalplaner.
 • Utfylt sjekklister
 • Som bygget tegninger med oppdatert tegningsliste. (levers i Pdf, Dwg og Sosi format)
 • FDV (forvalting drift og vedlikehold)
 • Dokumentasjon fra sertifisert lekeplassinspektør
 • Dokumentasjon på at arealet er overskjøtet til kommunen evt. dokumentasjon på at prosessen med overskjøting av offentlige arealer er i gang.

Forhåndsbefaring

Før overtakelsesbefaring skal Park og vei innkalles til en forhåndsbefaring slik at feil og mangler kan rettes opp før overtakelsebefaringen. Innkalling skal avtales med aktuelle kontaktpersoner og skal skje skriftlig senest 3 uker før befaring.

Alle digital sluttdokumenter skal overleveres saksbehandler i Stavanger kommune før en  slik befaring avtales. Utbygger, entreprenør og Stavanger kommunes representanter deltar på forhåndsbefaringen.  Utbygger påser at anlegget er etablert i henhold til plan og kommunens vilkår før innkalling. Hardkopi av sluttdokumentasjonen(papirversjon) overleveres på befaring.

Dersom arealene består av lekeutstyr eller annet utstyr som kommer inn under lekeplassforskriften, skal også Stavanger kommunes sikkerhetsinspektør for lekeplasser delta. Dette må komme frem i innkallingen.

Dersom det ikke er vesentlige feil og mangler så kan forhåndsbefaringen vurderes som en overtakelse for offentlige arealer, og en ferdigbefaring for fellesarealene.

Overtakelse

Utbygger er ansvarlig for å innkalle fagavdelingene Park og vei og Vann og avløp til overtakelsesbefaring. Innkalling skal avtales med aktuelle kontaktpersoner og skal skje skriftlig senest 3 uker før befaring.

Ved komplett levert sluttdokumentasjon og etter godkjent protokoll fra overtakelsesbefaring, så bekrefter de respektive avdelinger hver for seg skriftlig at sluttdokumentasjonen er godkjent og at anlegget er overtatt til drift og vedlikehold av Stavanger kommune. Skriftlig bekreftelse fra  fagavdelingene skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til Byggesak. 

Stavanger kommune stiller vilkår om 3 års helårs vedlikeholdsdrift av grøntanleggene, inkludert  lekeplasser. Skjøtselsperioden regnes fra overtakelsesdato. Det vises til norm for uteanlegg for ytterligere informasjon.

Garanti

Garanti- og reklamasjonstid
Garanti- og reklamasjonsperiode er 5 år i henhold til Norsk standard (8406 og 8405) og i henhold til vilkår som fremmkommer av godkjenningsbrevet for anlegget.

Garantibefaring
Stavanger kommune vil innkalle til garantibefaring etter behov, for eksempel 1, 3 og 5 års garantibefaring. Praksisk varier for de ulike fagene. 

Garantiskjøtsel
Stavanger kommune stiller vilkår om 3 års helårs vedlikeholdsdrift av  grøntanleggene, inkludert  lekeplasser. Skjøtselsperioden regnes fra overtagelsesdato. Det vises til norm for uteanlegg for ytterligere informasjon.

Bankgaranti
Stavanger kommune oppstiller vilkår om at utbygger stiller bankgaranti på et bestemt beløp i garantitiden på 5 år fra overtakelse, som sikkerhet for at utbygger har oppfylt sine forpliktelser i henhold til de vilkårene som er satt fra de enkelte fagavdelingene

Bankgarantien skal utformes som en påkravsgaranti. Garantibeløpet fastsettes av hver enkelt fagavdeling og fremgår av godkjenningsbrevet.

Påkravsgaranti for VA-anlegg

(15) Tema - Anleggsbidrag

Stavanger kommune kan inngå avtaler om anleggsbidrag og overføring av justeringsrett og justeringsplikt der vilkårene for slike avtaler er oppfylt. Dette kan være aktuelt der en privat utbygger er pålagt å etablere kommunaltekniske anlegg som vei, vann, avløp og offentlige friområder i forbindelse med utvikling av et nytt bolig- eller næringsområde.

Anleggsbidragsmodellen innebærer at kommunen påtar seg ansvar for gjennomføring av prosjektet, men at utbygger forskutterer anleggskostnaden. I slike tilfeller bør kommunen kontaktes minst seks måneder før anleggsstart. Avtaler om justeringsrett og justeringsplikt kan inngås etter at anleggene er opparbeidet.

Henvendelser om MVA-avtaler rettes til BMU/juridisk stab.

(16) Tema - Avvik

Kravene som fremkommer i de kommunale normene skal i utgangspunktet følges. De kommunale normene vil likevel ikke være fullstendig utfyllende.

I de tilfeller det er nødvendig å avvike fra de kommunale normene, skal utbygger søke om dispensasjon fra disse. Søknaden skal begrunnes og den vil bli behandlet skriftlig. Hvert avvik skal ha en egen dispensasjon. Er det ikke gitt dispensasjon fra de kommunale normene, er ikke løsningen godkjent selv om det gis godkjenning etter plan- og bygningsloven. Søknad om avvik skal følge kommunale saksbehandlingsrutiner.

Avvik som skjer etter at byggeprosessen er startet, skal sendes til saksbehandler for behandling. All avviksbehandling skal dokumenteres skriftlig. Avvik skal vurderes i forhold til funksjonalitet, kvalitet, trafikksikkerhet og driftsmessige forhold.

Avviksskjema for VA

Avviksskjema for Park og vei

(17) Tema - Kvalitetssystem og kvalitetsplan

Utbygger skal ha et dokumentert og iverksatt kvalitetssystem som klargjør ansvarsforholdene i utbyggingsprosjektet. Utbygger skal påse at det er utarbeidet kvalitetsplan for utbyggingens gjennomføring. Med kvalitetsplan menes et dokument som fastsetter hvilke prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når. Planen skal lages spesielt for denne aktuelle utbyggingen og skal oppdateres gjennom hele kontraktsperioden.

Kvalitetsplan for arbeidet skal foreligge ved oppstartsmøte og skal gjennomgås sammen med vilkår gitt i godkjenningsbrev vedrørende de ulike fagområdene. Deler av kvalitetsplanen knyttet til aktiviteter som først opptrer senere i utbyggingsperioden, kan foreligge senere, men skal foreligge før aktiviteten startes opp.

Kvalitetssystemet skal bestå av:

 • Et plangrunnlag
 • Et system for dokumentasjon av oppfyllelse av godkjenningsvilkår og eventuelle avvik
 • Et system for rapportering og tilbakemelding fra entreprenøren til byggherren og eventuelt til saksbehandler i Stavanger kommune

Kvalitetssystemet med planer skal gi Stavanger kommune et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om godkjenningsvilkår vil bli overholdt. Stavanger kommune kan i løpet av utbyggingsperioden endre kravene til dokumentasjon og rapportering. Partene skal avtale hvilke rapporteringer og dokumentasjoner som skal gjøres i byggeperioden. Utbygger skal i tillegg gi relevant informasjon etter behov til Stavanger kommune. Utbygger er ansvarlig for å informer Stavanger kommune om endring gjennom ajourførte systembeskrivelser. Endringen skal dokumenteres i byggemøtene og videreformidles til Stavanger kommune etter behov.

Hensikt:

Definere systemer og metoder. Utbygger skal klargjøre ansvar for alle prosjektdeltagerne og sikre at Stavanger kommune får den kvalitet som er beskrevet i godkjente planer med vilkår. Sikre at partene har en felles forståelse for hvilken kvalitet anlegget skal ha når anlegget overleveres til Stavanger kommune.

Kontroll:

Stavanger kommune med sin representant kan på hvilket som helst tidspunkt etterspørre kvalitetsplanen og kvalitetssystemet og gjennomgå dette med utbygger og entreprenør.

(18) Tema - Standard beskrivelser

Under finner du Stavanger kommune sin standardbeskrivelse som er utarbeidet av Plan og anlegg for Stavanger kommune:

Gprog mal(pdf) - sist oppdatert - 31.03.2015

(19) Tema - Masterplan

Masterplan skal vise alt infrastruktur som skal plasseres i offentlige arealer. (VA - anlegg, høyspent, fjernvarme, gass, kabler, sandfang, drensledninger,.. med mer med stikkningsdata). Masterplanen skal også vise typiske/kritiske målsatte snitt og skal dokumentere at det faktisk er plass i offentlig areal til den planlagte infrastrukturen og at gjeldende avstandskrav overholdes. Utbygger ved prosjekteringsleder skal før arbeidet påbegynnes, gi utførende entreprenør nødvendige stikningsdata som sikrer en korrekt montering av VA – ledninger og annen infrastruktur iht. prosjekterte løsninger.

Eksempler på Masterplan med Snitt - fra Byfjordparken utbygging tegnet av Dimensjon:

Masterplan

Kritiske snit

(20) Tema - E-Torg

e-Torg er en bestillingsportal hvor man kan bestille digitale kartdata, megleropplysninger og produkter i forbindelse med byggesøknader.

Her finner du digitale kartdata, 3D-modeller, nabovarsel og mange andre nyttige produkter som er tilrettelagt ditt fagverktøy.