PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Grave i offentlig areal

Skal du grave i offentlig areal?

Kort fortalt

 • Før du graver i offentlig vei må du ha tillatelse. 
 • Du må sende inn en gravemelding for å sikre at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger ikke blir ødelagt. 

Information in other languages

Søk tillatelse før du graver i kommunale arealer 

For mindre tiltak sendes søknad både om tillatelse til ledningsanlegg og graving via RoSyweb. For komplekse tiltak skal det søkes om og gis tillatelse til ledningstrasé, før man kan søke gravetillatelse i RoSy. Søknad sendes til postmottaket og merkes “Vei og trafikk”. Tillatelse til ledningsanlegg skal vedlegges søknad om gravetillatelse som søkes om i RoSy. Ved usikkerhet rundt dette, kontakt gateforvalter. 

Dersom det graves i andre kommunale arealer enn trafikkarealer, skal det inngås privatrettslig avtale med kommunen som grunneier. 

Graving i nærheten av trær 

Ved graving nær trær kan kommunen stille særskilte vilkår for at trærne skal ivaretas. Dette kan for eksempel være håndgraving eller utarbeidelse av tiltaksplan fra arborist. 

Innhold i søknad

En søknad skal inneholde opplysninger om følgende: 

 • Byggherre inkl. kontaktperson 
 • Entreprenør, inkl. stedsansvarlig 
 • Oversiktskart som viser området hvor det skal graves og legges ledninger. Ledningsanlegg skal fortrinnsvis legges i fortau / gs-vei. 
 • Beskrivelse av arbeidets omfang.  
 • Hva skal legges 
 • Grøftens dimensjoner (dybde, bredde og lengde) 
 • Hva slags dekke er det i graveområdet 
 • Tidsangivelse – startdato og sluttdato 
 • Planlagt trase. Ledningsanlegg skal primært plasseres i fortau og gang/tur – og sykkelsti dersom det er teknisk mulig, jf. Pkt. A4. Forvalter har anledning til å kreve en alternativ trasé. Dette skal begrunnes. jf. B.3 og B.14.  
 • Dersom gravearbeidet medfører at trafikkareal må sperres, skal det foreligge dato for arbeidet og godkjent varslingsplan jf. B4. Det skal kontrolleres at det er vedlagt utfylt arbeidsvarslingsplan, inkludert risikovurdering. 
 • Fakturadetaljer 

  Alle fakturaer til Stavanger kommune skal sendes elektronisk i standardformatet EHF.

Hvor graves det i Stavanger kommune? 

Se kartet som viser hvor det graves i kommunen og hvem som utfører arbeidet. 

Hvor lang er behandlingstiden for søknaden?  

Saksbehandlingstiden er normalt inntil 5 virkedager. For større og komplekse prosjekter, må det påregnes behandlingstid på inntil 3 uker. 

Regelverk 

Gjør deg kjent med regelverket som gjelder for graving og ledningsarbeider 

Skal du grave innenfor eller i nærheten av et kulturminne i Stavanger? 

Søknad om inngrep i Stavanger middelalderby, andre automatisk fredete kulturminner, fredete kulturminner eller kulturmiljø, herunder Utstein kulturmiljø, Trehusbyen i Stavanger, eller KULA-området på Rennesøy sendes til Rogaland fylkeskommune på epost firmapost@ rogfk.no. 

Selv om tiltaket du planlegger ikke er i konflikt med et kjent automatisk fredet kulturminne plikter du ifølge kulturminneloven § 9 å undersøke om tiltaket vil kunne virke inn på slike kulturminner. Dette gjør du ved å sende planen for tiltaket til Rogaland fylkeskommune på epost firmapost@ rogfk.no. 

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Rogaland fylkeskommune: Telefon: 51 51 66 00, e-post: firmapost@ rogfk.no 

For mer informasjon om kulturminner i kommunen se her. 

Husk å skaffe kabelkart 

Kabelkart for graving må du innhente hos ledningseiere, som for eksempel Lyse og kommunens vann- og avløpsavdeling 

Graving i andre trafikkarealer 

Dersom du skal grave i eller langs riks- eller fylkesvei eller gang- og sykkelvei langs riksvei må du innhentes tillatelse fra Statens vegvesen eller Rogaland fylkeskommune

Husk å sende inn ferdigmelding 

Etter fullførte arbeider skal ferdigmelding sendes via nettportalen RoSyweb. Her skal det også legges ved bilder som viser situasjonen for graveområdet før og etter graving og ledningsarbeider. 

Kontaktinformasjon

Jostein Vårlid

Ingeniør/gateforvalter
Vei og Trafikk

Mobil:
948 43 997
Telefon:
51 72 02 43
E-post:
jostein.varlid@stavanger.kommune.no

Linda Gangstø

Gateforvalter
Vei og trafikk

Mobil:
924 81 722
E-post:
linda.gangsto@stavanger.kommune.no