PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Skjema, veiledere og regelverk
 5. Avstandskrav mellom bygninger/konstruksjoner og kommunale vann- og avløpsledninger

Avstandskrav mellom bygninger/konstruksjoner og kommunale vann- og avløpsledninger

Oppdatert: 02.12.2019 12.14.46

Bakgrunn

Ved søknad etter Plan- og bygningsloven plikter søker etter §29-4 å opplyse om minsteavstand mellom tiltaket og offentlig ledning slik at kommunen kan vurdere eventuell konflikt med vann- og avløpsledninger. I Stavanger kommune legges VA-norm til grunn for vurdering av avstand til offentlig ledning.

Gjeldende vann- og avløpsnorm for Stavanger kommune sier følgende om avstand mellom kommunale vann- og avløpsledninger og bygninger/konstruksjoner:

Hovedledninger skal ikke ligge nærmere hus eller andre konstruksjoner enn 4,0 meter.

Dersom hovedledninger må ligge nærmere enn 4,0 meter må et av følgende tiltak gjøres:

 • Støpe en vertikal sikringsmur minimum 0,5 meter under bunn av underste ledning.
 • Eventuell innstøping av ledning eller bruk av varerør skal avklares særskilt med VA-ansvarlig i kommunen.
 • Føre ned fundamentet på bygning og/eller installasjoner minimum 0,5 meter under bunn av underste ledning.

 

Bygging nærmere enn 4,0 meter må avklares med VA-ansvarlig, og beskrivelse med tegninger må være godkjent før arbeidet igangsettes. Vannledninger større enn Ø = 300 mm skal behandles spesielt.

Absolutt minimumsavstand mellom bygninger og hovedledninger er 2,0 meter.

Det skal ikke plantes trær slik at de kommer i konflikt med framtidig drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsanlegget.

Bygging nærmere enn fire meter skal altså være godkjent av Vann- og avløpsverket før igangsetting. For at det skal kunne gis dispensasjon må det foreligge en søknad om dispensasjon fra avstandskravet.

Krav til søknad

For at Vann- og avløpsverket skal kunne behandle en dispensasjonssøknad kreves en enkel søknad som minst inneholder:

 1. En kort tekstlig beskrivelse av tiltaket med begrunnelse for hvorfor tiltaket må plasseres slik at det kommer i konflikt med ledningsnettet
 2. Kartskisse som tydelig angir tiltakets plassering og minste avstand mellom ledning og bygning/konstruksjon
 3. Beskrivelse, ev. med skisse, av sikringstiltaket som iverksettes  

Behandling

Søknaden sendes per epost til post.vaforvaltning@​stavanger.kommune.no

Forvaltningsloven setter frister for behandling av slike henvendelser. Ved korrekt utformet søknad som inneholder de nødvendige opplysningene vil man imidlertid i de fleste tilfeller få svar innen 5 virkedager.