PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Skjema, veiledere og regelverk
 5. Veileder for utarbeiding av VA-rammeplan

Veileder til VA-rammeplan

Oppdatert: 07.01.2020 13.52.29

Til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan for vann og avløp. Rammeplanen skal tydelig vise hvordan vannforsyning, avløpstransport og overvannshåndtering skal løses i forbindelse med reguleringen. Veilederen utdyper Stavanger kommunes forventninger til VA-rammeplanenes innhold.

Bakgrunn

I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 09.12.2019, skal det utarbeides rammeplan for vann og avløp (VA-rammeplan) til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner. Dette framkommer av bestemmelse 1.24 2. punkt:

«Til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan for vann og avløp. Planen skal vise prinsippløsning for vann, avløp og overvann i området samt sammenheng med eksisterende system.»

Bakgrunnen for bestemmelsen er at de fleste vannrelaterte forhold må avklares tidlig i reguleringsprosessen for at de gode løsningene skal finnes. I mange tilfeller vil for eksempel arealer til overvannshåndtering kunne medføre behov for endring i reguleringsplanen. Behov for nye pumpestasjoner eller andre bygninger knyttet til vann og avløp er andre forhold som må inn i reguleringsplanen og som understreker behovet for slike utredninger parallelt med reguleringsarbeidet.

VA-rammeplanen er ikke juridisk bindende, med mindre det knyttes bestemmelser til den i reguleringsplanen. I VA-rammeplanen skal det imidlertid fremmes forslag til bestemmelser som er nødvendige for å ivareta løsningene som foreslås. VA-verket vurderer VA-rammeplanens løsninger i kraft av rollen som eier av offentlig VA-infrastruktur.

Kommuneplanen har en egen bestemmelse med krav om kartlegging av flomforhold og flomveier til førstegangsbehandling av reguleringsplaner. Der dette er hensiktsmessig kan kartlegging av flomvei inngå som en del av VA-rammeplanen. Vurderinger knyttet til avrenning ved ekstremnedbør/flom ligger utenfor VA-verkets myndighetsområde og ivaretas av planmyndigheten.

Generelle krav til VA-rammeplaner

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SKAL

 • vise prinsippløsning for vann, avløp og overvannshåndtering i reguleringen.
 • avdekke utfordringer knyttet til vann, avløp og overvannshåndtering ved regulering.
 • foreslå nødvendige tiltak for å håndtere utfordringene.
 • Komme med forslag til bestemmelser, rekkefølgekrav eller formål i plankartet som er nødvendige for å ivareta hensynet til vann og avløp, inkludert overvann.

VA-rammeplanen skal tydelig vise hvordan de vannforsyning, avløpstransport og overvannshåndtering. Det er hovedsakelig snakk om prinsipper og overordnede løsninger, men det kan være behov for dimensjonering for å synliggjøre arealbehov eller omfanget av infrastrukturen.

Først og fremst skal løsninger innenfor reguleringsområdet framkomme, men flere forhold også
utenfor området kan være aktuelt. I tillegg skal koblingen til eksisterende system tydelig framkomme av VA-rammeplanen, og for å vise at nedstrøms eller tilstøtende anlegg har nødvendig kapasitet må man i mange tilfeller også vurdere systemer utenfor reguleringsområdet.
Forholdet til annen infrastruktur må også avklares. Normalt ligger både VA-infrastrukturen og annen infrastruktur som høyspentkabler, fjernvarme, gass m.fl. i veiarealer. Det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig veibredder til den infrastrukturen som planlegges. Også tilstrekkelig avstand til bygninger og konstruksjoner (fire meter som hovedregel) skal sikres gjennom VA-rammeplanen. VA-rammeplaner skal være oversiktlige og gjøre informasjonen lett tilgjengelig. Den er et vedlegg til selve reguleringsplanen, men skal være slik utformet at den også kan leses isolert. Dette medfører at alle referanser til områder eller delfelt skal framkomme av rammeplanen.

Hovedpunkter i VA-rammeplanen

 • Beskrive eksisterende VA-infrastruktur, både i området og system for tilknytning og avdekke behov for tiltak som følge av reguleringen
 • Beskrive hvilke overordnede løsninger en planlegger for vann og avløp
 • Foreslå bestemmelser som ivaretar VA og eventuelt sikre installasjner gjennom egne formål i plankartet
 • Avklare eierskap til VA-infrastruktur (offentlig/privat)
 • Avklare rettighetsforhold knyttet til plassering av VA-anlegg utenfor egen grunn
 • Avklare forholdet til annen infrastruktur (som høyspentkabler, fjernvarme, gass mfl) og sikre tilstrekkelige veibredder/arealer til den infrastrukturen som planlegges. 
 • Sikre tilstrekkelig avstand mellom offentlige anlegg for vann og avløp og bygninger/konstruksjoner. Hovedregel er 4m avstand. 

Tema som skal vurderes

Ved vurdering av hvilke behov reguleringen har knyttet til vann og avløp og hvilke løsninger som er aktuelle, er følgende relevant å få med: 

 • Vann: Vurdere vannbehov, dimensjoner på hovedledninger, trykkforhold og kapasitet i system for tilnkytning, forsyningssikkerhet. Det skal inngå vurdering av nødvendig slokkevannsbehov og kapasitet som følge av dette. Dersom VA-konsulent vurderer at det er behov for kapasitetsberegninger av vannforsyningssystemet, kan VA-verket kontaktes for slike beregninger i forbindelse med VA-rammeplanen. 
 • Avløp: Spillvannsmengder, dimensjoner på hovedledninger, høyder og fallforhold, kapasitet i system for tilknytning og behov for pumpestasjoner. Pumpestasjoner skal ha tilfredsstillende atkomst og oppstillingsplass for større kjøretøy. 
 • Overvann: Vurdere overvannsavrenning før og etter utbygging, vurdere tiltak for lokal håndtering og plassering i planområdet, beskrive og dimensjonere overvannssystemet, oppgi BGF der overvannstiltak inngår i beregningen av faktoren, koordinere foreslått løsning i VA-rammeplan med planer for landskap. Der det foreslås infiltrasjonsløsninger skal bestemmelsene stille krav om infiltrasjonstester, med mindre de er utført i forbindelse med VA-rammeplanen.

VA-rammeplan for ulike reguleringer

Omfanget av VA-rammeplanen vil naturlig variere ut i fra reguleringsplanens type, størrelse og kompleksitet. De generelle kravene til VA-rammeplan gjelder i prinsippet for alle reguleringsplaner, men i det følgende vil forventninger til VA-rammeplanens innhold og omfang for ulike typer reguleringsplaner beskrives.

områderegulering

I kommunens store områdereguleringer er det svært viktig at de store linjene innenfor vann og avløp er klarlagt. Prinsippløsninger for området, plassering og dimensjoner for hovedsystemene, hvordan hvert delfelt skal tilknyttes hovedsystemet, kartlegging av flomveier og løsning for overvannet må framkomme. VA-rammeplanen for slike reguleringer vil i de fleste tilfeller bli forholdsvis omfattende, og det må påregnes en betydelig innsats for å få dette på plass. VA-verket må involveres tidlig i prosessen.

Ved områderegulering for gradvis transformasjon av utbygde områder, skal det leveres VA-rammeplan som viser behov for endringer av VA-infrastruktur som følge av gradvis transformasjon. Det er særlig viktig å se på nødvendige rekkefølgekrav for gjennomføring av tiltak på vann- og avløpsinfrastrukturen i områdereguleringen. 

Detaljregulering

Detaljreguleringer kan spenne fra detaljreguleringer for enkeltbygninger, verneplaner, store og små veireguleringer og detaljreguleringer av større utbygginger. Vi skiller på om det kreves ordinær VA-rammeplan eller om en kan levere en forenklet rammeplan.

Fullstendig VA-rammeplan
VA-rammeplaner for detaljregulering av større utbygginger vil kunne bli omfattende, som for områdereguleringene. Prinsippløsninger for området, plassering og dimensjoner for hovedsystemene, hvordan utbyggingen skal tilknyttes hovedsystemet, kartlegging av flomveier og løsning for overvannet må framkomme. Omfanget vil naturlig avta med planens kompleksitet og størrelse.

Detaljregulering for større veiutbygginger, eller der veiplanen medfører behov for å flytte eksisterende infrastruktur, vil også som hovedregel måtte ha fullstendig VA-rammeplan.

Forenklet VA-rammeplan
Der detaljreguleringen dreier seg om å regulere inn enkeltbygg stilles det enklere krav til VA-rammeplanen. Det vil allikevel være behov for kartlegging og vurderinger av tilknytning til eksisterende nett og eventuell konflikt mellom bygg og eksisterende nett. I tillegg må løsningen for overvannshåndtering og flomveisvurdering framkomme. 

For detaljregulering av mindre veitiltak som ikke kommer i konflikt med VA-infrastrukturen kan det være aktuelt med en forenklet rammeplan. Flere forhold må allikevel avklares som plassering av infrastruktur i grunnen, overvannsavrenning og flomveier. 

Der reguleringen ikke endrer arealbruken, men gjeldende reguleringsplan oppdateres uten endring av dagens arealbruk, kan det også benyttes forenklede VA-rammeplaner. I mange planer av denne typen kan det være aktuelt å åpne for enkelte tiltak utover det eksisterende. I slike tilfeller må det utarbeides VA-rammeplaner som også omfatter de nye tiltakene.

Disposisjon va-rammeplan

Sammendrag
Kortfattet oversikt over prinsippløsning, utfordringer og nødvendige tiltak på vann- og avløpssystemet, inkludert overvann og flomhåndtering.

Forslag til eventuelle bestemmelser, rekkefølgekrav eller formål som må inn i plankartet for å ivareta vann og avløp, inkludert overvann.

Innledning
Kort bakgrunn for utarbeidelsen av VA-rammeplanen: Hvem har bestilt og hvem har utført arbeidet.

Planbeskrivelse
Kort oppsummering av reguleringsplanens formål og hovedgrep med vekt på forhold som påvirker løsningen for vann og avløp. Plankartet skal legges ved eller vises som figur i rammeplanen.

Eksisterende forhold
Beskrivelse av eksisterende VA-infrastruktur, både i området og system for tilknytning vises i kart for hovedsystem for vann og avløp, alternativt i eget vedlegg hvis hensiktsmessig.Andre relevante forhold som grunnforhold, resipientforhold etc. Angi om området ligger i sone for separering eller lettseparering av avløp.

Prinsippløsning for VA
Overordnede løsninger for hvordan vannforsyningen og avløpshåndteringene skal løses i området
Hovedtrase for ny infrastruktur
Tilknytning av det enkelte delfelt til hovedsystemet eller eksisterende nett
Behov for nye stasjoner (pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, overløp etc.)
Sammenstilles i vedlagt kart med påført eierskap til ledninger (offentlig/privat)

Vannforsyning
Vannforbruk, brannvannsbehov og dimensjonerende vannføring
Dimensjoner for nye hovedledninger
Vurdering av forsyningssikkerheten til området, herunder systemets kapasitet til brannslokking.
Vurdere trykkforhold – særlig relevant ved høyhus eller ved tiltak i grensen mellom høytrykk og lavtrykksoner.

Avløp
Spillvannsproduksjon i området
Høyde og fallforhold
Dimensjoner for nye hovedledninger

Overvannshåndtering
Overvannsavrenning før og etter utbygging
Beskrivelse og dimensjonering av overvannssystem
Avklaringer av tilstrekkelig areal til overvannsanlegg og eierskap til grunn
Ved bruk av infiltrasjonsløsninger må det følge bestemmelser om infiltrasjonstester eller infiltrasjonskapasiteten må dokumenteres i VA-rammeplanen.

Dersom overvannshåndteringen løses i sammenheng med flomvei, må flomvei og flomhåndtering også beskrives (flom ivaretas i utgangspunktet ikke som del av VA-rammeplanen)

Vedlegg
Følgende vedlegg skal som et minimum inngå i rammeplanen:
Kart over hovedsystem for vann og avløp. Eierskap til ledningene skal fremgå. 

Disposisjon - Forenklede VA-rammeplaner

Som det framkommer av veilederen kan man for enkelte typer reguleringsplaner lage forenklede VA-rammeplaner. Disse forenklede planene vil naturlig inngå som et avsnitt i selve reguleringsbestemmelsen, heller enn å være en selvstendig plan. Det understrekes at til tross for at det kan utarbeides forenklede planer er det flere forhold som må avklares i forbindelse med VA-rammeplanen.

Eksempel på VA-rammeplan for en detaljregulering som ikke endrer arealbruken
Da denne reguleringsplanen er en ren oppdateringsplan, som ikke vil medføre endringer i arealbruken, er det utarbeidet en forenklet VA-rammeplan for området. Området er opparbeidet med kommunalt vann- og avløpssystem, og det er ingen forhold knyttet til denne infrastrukturen som krever endringer i reguleringen.

Eksempel på VA-rammeplan for et mindre område
Som følge av at det i denne reguleringsplanen kun reguleres inn to nye eiendommer er det utarbeidet en forenklet VA-rammeplan for området.

Området er opparbeidet med kommunalt vann- og avløpssystem, og de innregulerte boligene er planlagt tilknyttet eksisterende system via privat stikkledningssystem. Boligene etableres mer enn fire meter fra nærmeste kommunale vann- og avløpsledning og medfører ikke konflikt med avstandskravene. Den økte overvannsbelastningen som følge av økt andel tette flater og forventet klimautvikling håndteres med standard fordrøyningsmagasin for eneboliger.De planlagte boligene har kjellergulvshøyde over kote 3,0.

Eksempel på VA-rammeplan for en mindre veiregulering
Det er utarbeidet en forenklet VA-rammeplan for denne regulering. Begrunnelsen for dette er at den planlagte veien i liten grad endrer avrenningsforholdene fra dagens situasjon og at veireguleringen ikke kommer i noen form for konflikt med eksisterende VA-infrastruktur.

Den aktuelle veistrekningen er opparbeidet med kommunale vann- og avløpsledninger. Eier av denne infrastrukturen har signalisert at det vil være behov for å fornye ledningsnettet i forbindelse med oppgraderingen av veien. Arbeidene med VA-infrastrukturen og veien skal samkjøres, både i plan- og anleggsfasen.
Veien reguleres med en bredde på 5 meter. Dette vurderes som tilstrekkelig for den infrastrukturen som forventes å bli plassert i veigrunnen. Plassering av ulik infrastruktur i veien avklares i forbindelse med detaljprosjektering.