PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Stikkledninger og kart

Vanlige spørsmål om stikkledninger

Hva er en stikkledning?

Dette er en felles betegnelse på vann- og avløpsrørene mellom hovedledningen og bygningen. Eieren av bygningen eier også stikkledningen og har ansvaret for den, også den delen som ligger under for eksempel en nabotomt. Den delen av stikkledningen som ligger under offentlig gate eller vei overtok Stavanger kommune eierskap av, og ansvar for, fra 1. juli 2012.

Hva mener dere med offentlig gate/vei?

Offentlig gate/vei defineres som arealet som benyttes til transport (som regel asfaltert flate for kjøretøy eller gående). Tilliggende areal som for eksempel rabatter, villniss og grøfter er ikke offentlig gate/vei – selv om arealet skulle være i offentlig eie. En rabatt mellom to nærliggende transportarealer (for eksempel mellom kjørevei og gang/sykkelvei) regnes likevel som del av offentlig vei – hvor stikkledningen er kommunalt ansvar.

Har kommunen også ansvaret for private ledninger som ligger i offentlig vei selv om de ikke er tilknyttet en kommunal hovedledning?

Nei. Kommunen har kun overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. En stikkledning er i denne sammenheng en ledning som knytter din eiendom til et kommunalt vann eller avløpsanlegg. Det betyr at dersom du har en privat ledning, for eksempel en utslippsledning eller en ledning som tilknytter din eiendom til et felles privat VA-anlegg, er du også eier av denne ledningen under kommunal vei.

Blir kommunen også eier av den delen av stikkledningen som eventuelt ligger under en offentlig lekeplass eller annet offentlig areal?

Nei, grensen går ved offentlig gate eller vei, som vi har beskrevet ovenfor. Men fortauet hører med veien.

Hvem har ansvaret hvis stikkledningen må repareres akkurat på grensen ut fra offentlig gate/vei?

Når vi skifter ut stikkledninger under offentlig gate og vei, setter vi en stoppekran på vannledningen og en spylekum og drenskum på avløpsledningene. Kommunen vil ha ansvaret fram til og med disse installasjonene. Resten av stikkledningen inn til bygning har eieren av bygningen ansvar for.

Overtok kommunen som eier av den delen av stikkledningen min som eventuelt er under naboens tomt?

Nei. Der vann- og avløpsrør til og fra en eiendom ligger under andre private eiendommer, er ansvaret for feil - og rettigheter til å grave - beskrevet i mange ulike typer avtaler mellom partene. Kommunen overtok ikke disse privatrettslige avtalene, eller mangelen på slike.

Hvem har ansvaret for stikkledningen til og fra min eiendom som ligger under private veier?

Det ansvaret har den/de som eier bygningen(e) stikkledningene er knyttet til.

Hvorfor overtok kommunen?

Det er mye mer krevende og komplisert å ta ansvar for en reparasjon av en stikkledning under veien i dag enn det var tidligere. 

Nå kan vi finne kabler for telefon, bredbånd, strøm med høy og lav spenning, samt gassledninger og gjerne rør for fjernvarme og kjøling i en og samme gate. 

Mange veier er også blitt bredere og mer trafikkerte. Det kan med andre ord bli dyrt og vanskelig for eieren å få fikset det røret som ligger lengst nede i bakken.

Da er det lettere for kommunen, som profesjonell forvalter, å ha et ansvar for alle stikkledningene i de offentlige gatene og veiene. Når vi selv og andre aktører graver i veien, passer vi på stikkledningens ve og vel, slik vi alltid har passet på hovedledningene. Det vil føre til raskere reparasjon av feil, færre lekkasjer og bedre tilsyn med stikkledningene.

Vi reduserer også faren for forurensing av drikkevannet, og det er bra for alle som er glad i vann og for miljøet.

Hvorfor overtok ikke kommunen hele stikkledningen, helt inn til huset?

Der bygningen ligger helt ut til offentlig gate/vei, gjør vi faktisk det. Hvis stikkledningen går under tomten din, og eventuelt under andres tomter, vil du fortsatt være eier og ha ansvaret. Dermed er det slik at den som eier det som er oppå bakken, også har ansvar for det som er under bakken. Det er en ryddig ordning.

Nede i grunnen på private eiendommer er heller ikke utfordringene så sammensatte som under offentlige gater og veier. I dag er det svært mange installasjoner i offentlige veier og gater – som elektriske kabler, fiberkabler, fjernvarmerør, gassrør og mye annet. Veiene blir bredere, trafikken øker og belastningen på rørene blir stadig større. Derfor bør kommunen ivareta drift, vedlikehold og reparasjon av rørene i offentlige gater og veier, mens eiere av eiendommer fortsatt har ansvar for det øvrige.

Hvordan oppdager jeg lekkasje på en stikkledning?

  • Du hører sus i ledningen som ikke stopper
  • Det er vann som strømmer på terrenget
  • Det er problemer med vanntrykket.