PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem

Les om aldershjem og sykehjem - søk plass

Kort fortalt

 • Sykehjem og aldershjem er et tilbud til personer med behov for pleie og omsorg hele døgnet.
 • Du kan søke om plass ved å bruke søknadsskjema om sykehjemsplass som du finner lenger ned på siden, eller du kan kontakte ditt lokale helse- og velferdskontor.
 • Helse- og velferdskontoret vurderer helsetilstanden din og finner det tilbudet som passer best.

Sykehjem og aldershjem er et tilbud til personer som har behov for pleie og omsorg hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hvem kan få plass i aldershjem?

Behovet for tilsyn og hjelp må være av en så omfattende karakter at det er behov for heldøgnstilbud i institusjon. Søker må ikke ha behov for omfattende medisinsk behandling og/eller sykepleie.

 • Søker må være fysisk i stand til å forflytte seg ved egen hjelp, eventuelt ved hjelp av ganghjelpemiddel.
 • Søker har behov for trygghet og sosialt samvær.
 • Søker skal ikke ha en demensdiagnose, eller være under utredning for demens.

Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før langtidsplass i aldershjem innvilges, som for eksempel:

 • tilpasning av bolig
 • eventuelt skal alternativt botilbud være vurdert med hensyn til søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon
 • tilrettelegging av hjelp i hjemmet, f.eks. hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp
 • korttidsopphold i sykehjem for vurdering av funksjonsnivå
 • familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt
 • sosiale støttetiltak, f.eks. dagsenter
 • trygghetsskapende tiltak, f.eks. trygghetsalarm.

Hvilke typer plasser finnes i aldershjem?

Aldershjemmene har langtidsplasser.

Hvem kan få plass i sykehjem?

Kommunen har kriterier for hvem som kan få langtidsplass i sykehjem. Kriteriene for langtidsplass finner du i Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Stavanger kommune

For å bli vurdert for korttidsopphold i sykehjem må du ha et tidsavgrenset behov for medisinsk behandling og/eller sykepleie, som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon.

 • Søker må ha et klart mål for oppholdet.
 • Videre tjenestetilbud når korttidsoppholdet avsluttes, må være avklart.
 • Ektepar skal tilbys plass i samme sykehjem dersom dette er mulig.

Vurdering av søknaden om korttidsopphold gjøres på bakgrunn av:

 • kartlegging av fysisk og psykisk funksjonsevne
 • behov for å komme til krefter etter langvarig/alvorlig sykdom
 • behov for hjelp og veiledning til ernæring, og kartlegging av ernæringsstatus
 • pleie og omsorg ved livets slutt
 • behov for opptrening
 • behov for sosialt samvær og psykisk støtte som ikke kan ivaretas utenfor institusjon
 • behov for trening og hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • utredning og avklaring av tjenestebehov etter sykehusopphold

Det finnes flere typer korttidsopphold. Noen av dem har egne kriterier.

Hvilke typer plasser finnes i sykehjem?

Korttidsplass

Korttidsplassene skal være et tilbud til hjemmeboende og brukere som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme lengst mulig. Målrettet opptrening fra første dag og tidlig innsats fra Fysio- og ergoterapitjenesten skal øke sirkulasjonen i korttidsplassene og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for flere.

Søk om korttidsplass i sykehjem

Rehabilitering

Rehabilitering hjemme
Hvis du har behov for intensiv oppfølging eller ikke kan motta rehabilitering hjemme, kan du få rehabilitering på institusjon. Bergåstjern og Øyane sykehjem har avdelinger for døgnrehabilitering. Tilbudet gjelder alle over 18 år som har behov for det.

Lindrende behandling og omsorg

Lindrende enhet ved Boganes sykehjem er et korttidstilbud for pasienter som har behov for palliasjon (behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet levetid) utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby.

Tasta sykehjem fire plasser til pasienter som har behov for lindrende omsorg og behandling.

Avlasting i sykehjem

Avlastning i sykehjem er hjelp til pårørende eller andre som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk, gi muligheter for nødvendig og regelmessig fritid og ferie

Langtidsplass

Du som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester, kan søke om langtidsplass i aldershjem og sykehjem.

Fritt sykehjemsvalg

Det er fritt valg av sykehjem for personer som har fått tildelt langtidsplass i Stavanger kommune. Beboere som har langtidsplass ved et sykehjem i Stavanger, har også anledning til å bytte sykehjem.

For utnytte kapasiteten blant sykehjemmene i kommunen, er det ikke fritt sykehjemsvalg ved korttidsopphold, og søkere vil få plass på det sykehjemmet som har ledig korttidsplass.

Hva koster en plass i aldershjem eller sykehjem?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi. Du finner mer informasjon om priser under egenbetaling for alders- og sykehjem.

Slik søker du om plass i alders- og sykehjem

For å få plass i aldershjem eller sykehjem må du søke om helse- og omsorgstjenester. Søknaden sendes til ditt lokale helse- og velferdskontor.

Søknadsskjema er utformet etter hvilken type plass du søker.
Kontakt gjerne ditt lokale helse- og velferdskontor så får til du hjelp med søknaden. 

Når får jeg svar på søknad, og hvordan kan jeg klage?

Du vil få skriftlig svar på søknaden innen en måned. Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er.

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om dette finner du i svaret fra helse- og velferdskontoret.

 

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)