PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Psykiske helsetjenester
 4. Psykiske helsetjenester for voksne

Psykiske helsetjenester for voksne

Kort fortalt

Stavanger kommune har et variert tjenestetilbud for å kunne hjelpe voksne personer som har psykiske lidelser.

Snakk med fastlegen tidlig

Hvis psykisk lidelse rammer deg, eller en i din familie, er det viktig å oppsøke lege tidlig.

Arbeidstrening for deg med psykiske lidelser

Arbeidstrening er et tilbud til deg som vil ut i arbeidslivet. For å få mer informasjon og hjelp til å søke - kontakt ditt Nav-kontor. Disse stedene kan være aktuelle:

Aktivitetssentre for deg med psykiske lidelser

På sentrene har du mulighet til å være med på en rekke aktiviteter. Dine interesser er med på å bestemme hva du vil gjøre. Hovedtilbudene er matlaging, trening, håndverk, pc-opplæring, musikk, felles benyttelse av byens kulturtilbud etc. Ved et av sentrene drives det arbeidstrening i form av kafedrift.

Brukerne er med på å bestemme hvilke aktiviteter senteret skal ha. Tilbudet planlegges på månedlige brukerråd. Målsetningen med senteret er å skape et sosialt fellesskap i trygge omgivelser med mulighet for vekst og utvikling, samt å skape kontakt med byen gjennom aktiviteter.

Aktivitetssentrene er lavterskeltilbud slik at det er bare å ta direkte kontakt med hvert senter. Du vil da bli tilbudt en samtale og omvisning på senteret for å finne ut om tilbudet er noe for deg. Det koster ingenting for å bruke senteret, men du må betale kostpris på mat og materialer som benyttes. Du må selv ordne transport til eller fra.

Stavanger kommune har tre aktivitetssentre for deg med psykiske lidelser: 

Madlatun aktivitetssenter

Adresse: Regimentveien 26, 4045 Hafrsfjord
Telefon: 488 94 480

Mer informasjon på Madlatun Aktivitetssenter | Stavanger | Facebook

Verket

Verket er et dagtilbud som gir muligheter for vekst og skal forhindre sosial isolasjon. Verket er en base for trivsel og trygghet, samt en arena der brukere kan drive med meningsfulle aktiviteter sammen med andre.

Verket har turgruppen Helse i hvert steg sammen med Den Norske Turforening.

Adresse: Verksgata 46, 4013 Stavanger
Telefon: 991 28 328

Mer informasjon på Verket Aktivitetssenter | Stavanger | Facebook

Verket ung

Verket ung er et kommunalt tilbud for deg som ønsker en sosial arena i trygge omgivelser. Målgruppen er unge mellom 18 og 30 år som har psykiske plager. Det er møte hver onsdag klokken 17.30-19.30 på Verket aktivitetssenter for aktiviteter inne og ute. Ring 948 28 967 dersom dette er noe for deg.

Mer informasjon på facebook.com/VerketUng.

Kulturaktiviteten

Adresse: Gullspennetunet 4, 4032 Stavanger
Telefon: 468 99 047

I tillegg gir Stavanger kommune driftstilskudd til Fontenehuset. De kan du ta direkte kontakt med. 

Jæren Recovery College

Bilde er logoen til Jæren Recovery College. Den består av en grønn firkant med navnet inni.

 

- Mennesker møter mennesker for å lytte, dele, skape og oppleve utvikling og læring – sammen!

 

Jæren Recovery College er et utdanningstilbud og et fellesskap. Det er for deg som ønsker et bedre liv,  på  tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse – det er for helsepersonell og det er  for deg som pårørende, venn eller kollega til noen som jobber med egen recoveryprosess. Det er også  for  deg  som  bare er nysgjerrig på  hva  recovery kan bidra til. Vi holder kurs, workshops, foredrag og har debatter for å fremme recovery, håp, mening, likeverd og tilhørighet.

Ved Jæren Recovery College er du ikke behandler, pårørende eller pasient, men student. Verdier utvikles og endring skapes når vi sitter rundt samme bord – i samme klasserom og deler erfaringer. Og vi har kun ett opptakskrav

– det er at du må ha lyst.

Kursoversikt og søknad om plass, finnes på www.jrcollege.no.

Besøksadresse: Langgata 54, i Sandnes.

Kontaktinfo, prosjektledere: Tor Arne Riskedal: 480 46 698, torarne@jrcollege.no, Steinar Trefjord: 416 90 624, steinar@jrcollege.no.

Bak prosjekt Jæren Recovery College står Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Time kommune, Helse Stavanger, NAV, A-larm, Crux oppfølgingssenter, Mental Helse Sandnes og Mental Helse Ungdom Stavangerregionen.

 

Treningskontakt for folk med psykiske vansker eller rusproblematikk

En treningskontakt hjelper deg med å finne egnede fysiske aktiviteter, og komme i gang med trening. På sikt er målet at du trener selv.

Du kan søke om treningskontakt hos ditt helse- og sosialkontor. Tilbud om treningskontakt er gratis, men eventuelle utgifter til legesjekk, klær og sko må dekkes av den enkelte. 

Kommune gjør avtaler med treningssenter og andre, slik at treningskontakt og – utøver skal kunne trene gratis. 

Ønsker du å bli treningskontakt? Les mer på fysio- og ergoterapisidene

Golf som terapi

Golfgruppe på Sola golfklubb hver tirsdag. klokken 11.00-12.30. 
Kontaktinformasjon: Verket aktivitetssenter
Telefon: 51 91 21 80

Samtaler med psykisk helsearbeider

Hvis du har psykiske helseutfordringer kan du søke om å få samtaler med en psykisk helsearbeider. Da møter du en samtaleterapeut som har, i tillegg til bachelor innen helse-/sosialfag, spesialisert seg innen psykisk helse og samtalemetodikk.

Tjenesten er gratis, og tidsavgrenset.

For mer informasjon og hjelp til å søke kan du kontakte ditt helse- og velferdskontor.

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring på Helsehuset tilbyr rask psykisk helsehjelp. Tilbudet passer for de med lette til moderate psykiske plager.

Les mer om Friskliv og mestring og hvordan du tar kontakt. 

Hjemmesykepleie, miljøtjeneste og hjemmehjelp for personer med psykiske lidelser

Disse tilbudene kan være aktuelle for deg med psykiske lidelser. For mer informasjon og hjelpe til å søke - kontakt ditt helse- og velferdskontor

Støttekontakt for personer med psykiske lidelser

Støttekontakt er en ordning for deg som har behov for assistanse til å få en aktiv og meningsfull fritid. Den som trenger hjelp, kan være barn, ungdom, voksen eller eldre.

Tilbud om støttekontakt er gratis, men eventuelle utgifter til aktiviteter må dekkes av den enkelte.

For mer informasjon og hjelp til å søke – kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Psykiske lidelser og bruk av individuell plan

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

Les mer om individuell plan på Helsedirektoratets nettsider

For mer informasjon og hjelp til å søke - kontakt ditt helse- og velferdskontor

Bofellesskap for personer med psykiske lidelser

Bofellesskap er et tilrettelagt botilbud med tilgjengelig bemanning hele eller deler av døgnet. Enkelte steder har Stavanger kommune satelittleiligheter/omkringliggende leiligheter der beboeren får oppfølging av bemanningen fra bofellesskapet. 

For mer informasjon og hjelpe til å søke - kontakt ditt helse- og velferdskontor

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomhet med 17 bofellesskap for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Bofellesskapene har som mål å skape gode og trygge tjenester. Den enkelte beboerens ønsker og behov er viktige. Målet er å hjelpe beboerne til å leve et selvstendig og godt liv i egen leilighet, med eller uten oppfølging.

Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiske lidelser).

Virksomheten skal også legge til rette for at beboere som er klar for det, får hjelp til å flytte ut til et annet botilbud, eksempelvis til leilighet med mindre oppfølging.

Beboerne skal få veiledning og støtte til å klare seg mest mulig selv og til å delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.

Oppsøkende behandlingsteam i Stavanger (OBS-teamet)

Dette er et ambulant behandlingsteam som skal gi hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte tilleggsproblemer, oftest rusproblemer, som tidligere ikke er fanget opp av eller er falt ut av hjelpeapparatet.

 • Teamets medarbeidere er lett å få tak i når du trenger hjelp.
 • De kan nås på telefon 51 91 34 40 og 51 91 34 72, eller mobil 905 77 189.
 • Alle som er bekymret for en person i målgruppen kan ta kontakt. OBS-teamet vil så raskt som mulig og innen 1-3 døgn ta kontakt

Teamet arbeider med å gi hjelp til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser eller mistanke om dette, samt rusmisbruk og mer sammensatte tilleggsproblemer slik som:

 • Mange tidligere innleggelser.
 • Får ikke lenger hjelp og oppfølging
 • Har aldri blitt fulgt opp av hjelpeapparatet.
 • Avvises av deler av hjelpeapparatet grunnet truende atferd.
 • Avviser selv hjelp og oppfølging fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.
 • Bor på hospits/pensjonat uten oppfølging og behandling fordi "alt" er prøvd før.

OBS-teamet består av psykiater, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.

OBS-teamet er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF, Avdeling for rus og avhengighet (ARA).

Oversikt over aktivitets- og selvhjelpstilbud

Oversikt over aktivitets- og selvhjelpstilbud finner du på Helse Stavangers nettsider.