PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Felle, fjerne eller beskjære trær

Felle, fjerne eller beskjære trær

Kort fortalt

 • Ønsker du å felle eller beskjære et tre på kommunal grunn, må du sende en søknad til kommunen. Søknadsfristen er 15. september hvert år.
 • Ønsker du å felle et tre i din egen hage? Da må du først sjekke om treet er regulert til bevaring. Les mer her
 • Trær innenfor trehusbyen anses som spesielt verdifulle.
Parkskog ved Mosvatnet

Hva er en by uten trær? Trær er ikke bare vakre og en del av vår identitet. De demper også trafikkstøy og renser lufta. De er nær oss og gir oss en grønn opplevelse, uten at vi må dra langt av gårde. Trær kan leve i flere hundre år og er boliger og mat for fugler, insekter og en rekke arter i naturen. Derfor ønsker vi å ta vare på de trærne vi har, så langt det er mulig.

Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning.

Felling eller beskjæring av trær på kommunal grunn

Du kan søke om felling eller beskjæring av trær på kommunalt område som skygger for tomten din, eller hvis du er redd for at treet skal velte og gjøre skade. Vi ber deg sende inn en søknad så vi kan gjøre en faglig vurdering og ivareta viktige trær.

1. Fyll ut søknadsskjema
Fyll ut og send inn dette ssøknadskjemaet for trefelling og beskjæring. Saksbehandlingen går raskere, når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.

2. Merk trærne på kart 
Det er viktig at du laster opp et kart som viser hvor treet står. Det er også mulig laste opp bilder. Bilder som illustrerer situasjonen godt kan i noen tilfeller erstatte en befaring på stedet, og saksbehandlingen går dermed raskere.

3. Varsle naboer 
Før du fyller ut skjemaet, må du ha varslet berørte naboer. I skjemaet må du oppgi navn og adresse til de berørte naboene, og om disse er enige eller uenige i søknaden.

Hvordan blir søknaden min om trefelling eller vegetasjonsrydding vurdert?

Vi vurderer søknaden ut fra gjeldende reguleringsplaner, naboloven, naturmangfoldloven, forvaltningsplan for bytrær og overordnet skjøtselsplan for Stavanger kommuneI tillegg kommer estetiske vurderinger og en vurdering av trærnes betydning for nærområdet.

Felling av trær kan være aktuelt 

 • ved akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering.
 • når treet kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen, eller er årsak til lite lys i huset. Ettermiddagssolen anses vanligvis som viktigst.

Felling av trær er ikke aktuelt 

 • for å oppnå bedre utsikt fra enkelte tomter.
 • for å redusere nedfall av løv og nåler.
 • hvis grunnen for søknaden er at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting eller at eksisterende trær har blitt større.
 • hvis de kaster skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen.

Når er søknadsfristen for trefelling og når blir arbeidet utført?

 • Søknadsfristen er 15. september.
 • Søknader blir behandlet i perioden 15. september til 1. desember. Søknader som sendes etter søknadsfristen, blir behandlet i samme periode året etterpå.
 • Trefelling, beskjæring og vegetasjonsrydding er sesongarbeid som utføres i vinterhalvåret (cirka september til april). Hogst av busker og trær kan forstyrre hekkende fugler og annet vilt, derfor utføres slikt arbeid utenfor hekketiden.
 • Kommunen er nødt til å prioritere andre oppgaver, som plenklipping, i sommerhalvåret.
 • Unntak er strakstiltak for å unngå skade på person eller eiendom.

Det er ikke mange gatetrær som klarer å vokse seg så store, og bli gamle, som for eksempel disse gatetrærne i Stokkaveien. Det tar mange år før et nyplantet tre har vokst seg så stort at det kan kompensere for et gammelt tre. Derfor skal – spesielt store og gamle - bytrær i utgangspunktet bevares så lenge som mulig, før de erstattes med nye.

Vil du felle et tre på privat eiendom?

Hvis du planlegger å felle et tre i din egen hage, kan det hende du må søke kommunen først. Flere steder i Stavanger e nemlig trærne regulert til bevaring. Før du feller et tre på din egen eiendom, må du derfor sjekke to ting:

 • Ligger eiendommen innenfor bysone A / trehusbyen? Se kartet under eller velg kartlaget "Bysoner" under "Kommuneplanens temakart" her. Ifølge kommuneplanens arealdel 2023–2040 skal trær i bysone A (store deler av trehusbyen) bevares. Dette gjelder også for private eiendommer. Følgende står i kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.7 nr. 5:

  Trær med stammeomkrets over 90 cm målt 1 meter over terreng samt kollede/formskårne trær i boligområder, byrom og gater i bysone A skal bevares. Felling av slike trær krever søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Kommunen kan etter skriftlig forespørsel gjøre unntak dersom det dokumenteres at trær utgjør en fare for liv, helse eller betydelig skade på materielle verdier. Ved felling av trær kan disse kreves erstattet.
 • Har reguleringsplanen bestemmelser om bevaring av vegetasjon, eller er området regulert til spesialområde bevaring/hensynssone bevaring i reguleringsplan? Dersom det i bestemmelsene til reguleringsplanen er uklart om treet kan felles, må du avklare dette spørsmålet med byggesaksavdelingen.

I disse to tilfellene er trær beskyttet, og skal i utgangspunktet ikke felles. 

Kart over sentrale strøk i Stavanger, der vi ser viser bysone A (sentrum), B (bybåndet) og C (vestaksen mot Madla og Revheim). Kartet viser også såkalte gjennomføringsområder, som er kommunens strategiske utbyggingsområder i byområdet. Områdene har kapasitet, egnethet og gjennomførbarhet for byutvikling med høy utnyttelse.

Alle trær i bysone A som har 90 cm stammeomkrets målt 1 meter over terrenget, skal bevares. Har du ønske om å felle et slikt tre, må du søke kommunen om dispensasjon først, og dokumentere at treet utgjør fare for liv, helse eller betydelig skade på materielle verdier.

Hvis treet likevel må fjernes

Mener du at treet må fjernes til tross for at det er regulert til bevaring? Da må du søke om dispensasjon fra planbestemmelser; enten dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplan. Bruk dette skjemaet.

Det bør alltid foreligge gode grunner for å felle et tre.

 • Hvis du ønsker å felle treet på grunn av treets helsetilstand, fare for mennesker eller materielle verdier, så kan du sende en e-post til byggesaksavdelingen. Du må ha god dokumentasjon for at treet utgjør en sikkerhetsfare for liv og helse eller gjør betydelig skade på materielle verdier. Treets helsetilstand bør være dokumentert av arborist eller annen trefagperson.
 • Hvis du vil felle treet av andre grunner, må du sende en formell søknad om dispensasjon via dette skjemaet. Søknad om dispensasjon behandles i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Byantikvaren og avdeling for idrett og utemiljø, som kommunens faginstanser, skal uttale seg om søknaden før vedtak fattes.
 • Vil du felle trær i forbindelse med en byggesak, vil kommunen håndtere trefellingen i forbindelse med byggesaken etter de samme kriteriene som nevnt ovenfor. Kommunen vil også gi veiledning i byggesakene dersom vi mener omsøkt plassering ikke kan godkjennes, og finne alternativ plassering.

Det å ha trær i nabolaget gjør det mer innbydende å bevege seg ute. Dette er viktig for bedre folkehelse.
Det å ha trær i nabolaget gjør det mer innbydende å bevege seg ute. Dette er viktig for bedre folkehelse.

Hvem kan felle trær – kan jeg gjøre det selv?

 • Dersom du har erfaring med trefelling eller vegetasjonsrydding, kan du utføre arbeidet selv etter anvisning fra kommunen. 
 • I noen tilfeller ønsker kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel med hensyn til sikkerheten eller hvis det er behov for en fagmessig beskjæring.
 • Du må fylle ut en egenerklæring for bruk av motorsag/motorisert ryddesag som du får tilsendt av kommunen. 
 • Større tiltak må utføres utenfor hekkesesongen for fugl.

 

Kontaktinformasjon

Idrett og utemiljø

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 19 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no