Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Lervigparken

Lervigparken

Slik planlegger vi at den nye Lervigparken skal bli! Forprosjektet er nå ferdig og skal opp til politisk behandling. Parken planlegges å stå ferdig i 2023.

Skisse sett fra balkongen

Lervigparken sett fra balkong fra Lervig Brygge. Skisse: Link Arkitektur.

Det er utarbeidet to alternativer som viser ulik bruk og opplevelse av sjøen. Dette bildet viser sjølek-alternativet, med en promenade langs sjøen. Skisse: Link Arkitektur
Det er utarbeidet to alternativer som viser ulik bruk og opplevelse av sjøen. Dette bildet viser sjølek-alternativet, med en promenade langs sjøen. Skisse: Link Arkitektur

Hva skjer?

Nå har Link Arkitektur startet opp med prosjekteringen av neste og siste fase for Lervigparken. Mange av dere har tidligere gitt innspill til hva den nye parken bør inneholde, og arkitektene har jobbet videre med alle de gode tankene og ideene. 

Forprosjektet vil bli behandlet politisk i høst-vinter 2021. Vedtak fra behandlingene vil bli innarbeidet og på nyåret fortsetter detaljprosjekteringen. Planene skal være ferdig til sommeren 2022, og deretter byggefase i 2023.

Her kan du lese saken til Storhaug kommunedelsutvalg 26. oktober 2021, og se flere tegninger av den planlagte parken.

Sittegruppe med pergola. Skisse: Link Arktitektur

Hva planlegges i forprosjektet?

Forprosjektet viser en grønn park med lek og gode møteplasser. Vegetasjonen som er etablert vil bli videreført med nye tilpasninger av flere trær. Naturlige materialer som tre, flis, grus, stein osv. vil bli brukt i utførelsen. Det er også planlagt å bruke vanndyser som gir rekreasjon og lek. Forprosjektet viser en fullverdig og robust områdepark med høye kvalitetskrav.

Sjøkanten vil få en variert utforming som skaper ulike opplevelser langs sjøen. Stormflo er vurdert og hensyntatt. Det er utarbeidet to alternativer som viser ulik bruk og opplevelse av sjøen. Alternativene sjølek og sjøbad gir to ulike varianter av bruk og nærhet til sjøen. Alternativet med sjølek vil være veldig attraktivt for barn, og øke muligheten for rekreasjon og opplevelse i parken for alle brukere gjennom hele året.

I løpet av forprosjektprosessen til parken kom ideen om en gangbro som kunne gi bedre universell tilgjengelighet og forbindelse mellom Lervigskvartalet og parken i søndre del. Mulighetsstudien viser en universelt tilgjengelig gangbro som forbinder gatenivået mellom skole og sykehjem langs planlagt barnehage over Ryfylkegata og ut i parken der det i dag er en terrengforskjell på nærmere 3 meter. Det anbefales at broen blir vurdert nærmere, og at det settes i gang et forprosjekt for denne broforbindelsen. Se skissebilder av gangbroen her.

Skisse over hvordan det kan se ut på kveldstid, med nattbelysning. Illustrasjon: Link Arkitektur
Skisse over hvordan det kan se ut på kveldstid, med nattbelysning. Illustrasjon: Link Arkitektur

En park for hele byen

Lervig park er en etterlengtet og viktig områdepark på Storhaug. Parkens nærhet til sentrum vil også tiltrekke seg brukere fra andre bydeler. Lervig park skal betjene mange ulike grupper: familier, barn og unge, voksne og eldre. Parken må ha fleksibilitet og kunne gi rom for mange brukergrupper med ulike aktiviteter og funksjoner. Parken skal ha gode løsninger som er naturbaserte og øker biologisk mangfold.

Fire bilder av parken i november 2019: Lekeapparater, pumptrack-bane, sykkelparkering og sitteplasser.
Slik ser det ut i Lervig i november 2019.

Første fase av den nye parken sto ferdig høsten 2019. I denne fasen ble det anlagt gress, flere trær, benker, turvei, grill, lekeapparater og sykkelbane. Den endelige versjonen av parken forventes å stå ferdig i 2023.

Dronefoto som viser brannstasjonstomta

Helt innerst i bukta kommer den nye Lervig brannstasjon, hvor parken skal gå opp på taket. I Lervig skal det også komme skole, barnehage, idrettshall og næring på tomta bak Lervig sykehjem (Lervigskvartalet).

Medvirkning og samskaping

Det har blitt testet og prøvd ut mange ulike metoder og innfallsvinkler for å nå ut til alle brukergrupper i området. Det har vært folkemøter, workshoper rettet mot alle aldersgrupper, og egne workshoper/samlinger mot barn og ungdom, hjemmearbeid, case-oppgave på videregående og universitet, gjestebud og direkte kontakt med naboer, fagfolk og flere andre. Medvirkningsfasen har hatt en varighet på ett år og er blitt oppsummert i en rapport. Her gis det også en overordnet programmering og føringer for hvordan parken skal prosjekteres videre. Her kan du lese en oppsummering av medvirkningen.

Medvirkningen ble lagt fram for politikerne 17. juni 2020. Her finner du saksdokumentene.

Lervig park er nylig valgt ut blant 16 andre prosjekter av Design og arkitektur Norge (DOGA) som et godt eksempel på inkludering og samskapning. Les mer her

Denne tegningen viser en oppsummering av innspill og ideer som kom i medvirkningsfasen.
Denne tegningen viser en oppsummering av innspill og ideer som kom i medvirkningsfasen.

Smartbyavdelingen i kommunen ser etter nye måter å bruke parken på. Hvordan kan vi skape samlingspunkter og utearealer som oppleves som attraktive hele året? Fra juni til desember 2020 testet fem bedrifter ut nye løsninger. Les mer om dette her.

Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Det er mulig å søke om nærmiljøtilskudd for aktiviteter i Lervigparken! Gå gjerne sammen med naboer, kjente eller ukjente, og søk hvis det er noen behov eller ønsker som dere har lyst å ta tak i. Siden det vil bli en ny bygging før parken står helt ferdig i 2023, er det enklest å gjennomføre midlertidige eller sosiale tiltak. Les mer om nærmiljøtilskuddsordningen her.

Andre prosjekter i Lervig-området

Parallelt med parken pågår også andre prosjekter i Lervig:

22. januar 2020 hadde vi et felles informasjonsmøte om alle Lervig-prosjektene. Her kan du laste ned presentasjonen (PDF, 40 MB).

Kontaktinformasjon

Hanne Polden Sæverud

Landskapsarkitekt
Avdeling for park og vei
Bymiljø og utbygging 

Telefon:
51 50 75 33
E-post:
hps@stavanger.kommune.no