PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruk og havbruk i Stavanger kommune
  4. Forpakting og jordleie

Forpakting og jordleie

Jordleige

Det er driveplikt på all jordbruksjord, jf. jordlova § 8 . Driveplikten oppfylles ved at eieren driver jordbruksarealet selv, eller leier bort jorden. Ved utleie av jord stiller jordloven følgende krav:

  • En forutsetning for å oppfylle driveplikten ved utleie er at leieavtalen skal gjelde i minst 10 år, uten at eieren kan si opp avtalen.
  • Avtalen må føre til driftsmessig gode løsinger og være skriftlig.
  • Eieren må sende kopi av avtalen til kommunen.

Avtale om jordleie

 

Forpakting

Forpakting er regulert i forpaktingsloven og skiller seg fra ren jordleie ved at den i tillegg til jord- eller skogbruksareal, omfatter leie av en eller flere bygninger på eiendommen.

  • Forpaktingsavtalen skal være skriftlig og sendes til kommunen innen en måned etter at forpaktingen har tredd i kraft.
  • Avtalen skal gjelde i minimum 5 år. Kommunen kan i særskilte tilfelle gi samtykke til kortere forpaktingstid.

Jamfør loven § 11 skal det være tiltredings- og fratredingsskjønn. Dersom partene ikke har avtalt annet kan skjønnet holdes av et kommunalt utvalg. Kommunen kan samtykke i at skjønn ikke blir holdt i enkelte tilfelle. Da må partene være enige om dette, og det skal framgå av kontrakten.

Forpaktingskontrakt