PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt

Kort fortalt

Her finner du alt om rammer og retningslinjer for eiendomsskatten 2021-2031. 

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 26.05.2021.

Last ned rammer og retningslinjer som PDF eller les kortversjon nedenfor.  

Sakkyndig nemnd i Stavanger kommune har utarbeidet rammer og retningslinjer for gjennomføring av kommunal taksering i perioden 2019 til 2021. 

Sakkyndig nemnd 2024 - 2027 består av: 

 

Leder

Montgomery Jacobsen

Kristin Lode
(vara)

Frp

Montgomery.jacobsen@stavanger.kommune.no 
Medlem

Jan Inge Selvik

Geir Langeland
(vara)

INP

jan.inge.selvik@stavanger.kommune.no  

Medlem

Harald Ulseth

Jostein Solvang
(vara)

Pp

harald0@hotmail.com 

Medlem

Kate Hidle

Sverre Uhlving
(vara)

Ap

kate@lyse.net 

Nest-leder

Julie Vold

Tone Brandtzæg
(vara)

H

julie.vold@gmail.com

 

Generelle forhold

Stavanger kommune har i forbindelse med kommunal taksering for eiendomsskatt, også kalt alminnelig taksering, etablert retningslinjer for fastsettelse av takster for alle eiendommer i hele kommunen i perioden 2019 til 2021. Dette danner grunnlag for å fastsette eiendomskattetakster som skal brukes for å beregne eiendomsskatt i kommunen gjeldende fra 01.01.2021. 

Utgangspunktet for kommunal taksering er massetaksering og at takstene som fastsettes skal i utgangspunktet være gjeldende i 10 år. Alle eiendommer som ikke har lovbestemt fritak etter eiendomsskatteloven § 5 skal takseres. 

Takseringsmetoden skal legge vekt på likebehandling, det vil si like eiendommer får lik skattetakst. 

Takseringen skal i størst mulig grad følge prinsippene: 

 •  Vær prinsipiell: Ved å bruke de fastsatte rammene sikres likebehandling.  
 •  Aksepter grovkornethet. Ved sjablongtaksering kreves ikke millimeternøyaktighet. Det skal kunne benyttes sjablonger og faktorer som til dels vil være grove. 
 •  Vær varsom. Tvil skal i størst mulig grad komme skattyter til gode. 

Privatrettslige avtaler vil ikke påvirke taksten. Hvem som har heftelser eller drar nytte av eiendommen gjennom private avtaler vedrører ikke taksten. 

Sonekart 

Kommunen er inndelt i soner ut fra forskjeller i prisnivået på eiendomsomsetninger i ulike deler av kommunen. 

Bildet viser soneinndeling for boligeiendom.
Bildet viser soneinndeling for boligeiendom.

Rammebetingelser 

Verk og bruk fases ut 

Fra 2019 ble «verk og bruk» definert og taksert som andre næringseiendommer, og adgangen til å skattlegge produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ble fjernet. 

Politiske rammer 

Kommunestyret vedtar årlig utskrivingsalternativ, skattesats og eventuelt bunnfradrag for godkjent boenhet. Bunnfradraget er begrenset til boenhetens verdi (eiendomsskattegrunnlag). Alle eiendommer som ikke har fritak etter eiendomsskatteloven § 5 skal takseres. Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 besluttes årlig av kommunestyret. 

Juridiske rammer 

Landbrukseiendom som er i ordinær drift gis fritak i eiendomsskatteloven § 5 h). Det er bruk som får produksjonstilskudd som omfattes av landbruksfritaket. 

Takseringsmetode 

Eiendom som skal takseres består av opptil tre hovedelementer: 

Faste anlegg og installasjoner (f.eks. fiskeoppdrett eller steinbrudd) takseres i hvert enkelt tilfelle. 

Sjablongpriser

Følgende sjablongverdier skal benyttes for taksering:

Bygg inndeling 

Sjablong kr /m² 

Enebolig og små bolighus (inklusivrekkehus), fritidsbolig, bofellesskap 

20 000 

Større boligbygg, leiligheter (5 eller flere) 

25 000 

Garasjer, uthus og anneks  

3 000 

Naust, bygningskode 183 

5 000 

Næring - Industribygg, pensjonat og vandrerhjem 

5 500 

Næring Gatekjøkken, campinghytte, boligbrakker 

3 000 

Næring - Lagerbygg og silobygning 

4 000 

Næring - Landbruksbygg 

2 000 

Drivhus 

1 000 

Næring - Kontor og administrasjonsbygg, hotell, restaurant, forretning og kjøpesenter 

12 000 

Allmennyttig bygg, sykehus, skoler og fengsel 

10 500 

Parkeringshus 

5 000 

 

Sjablongverdien ganges med tomtearealet som er registrert i eiendomsregisteret: 

Sjablonger for tomt  

Sjablong   

Tomt - regulert til bolig/fritid eller næring  

 500 kr/m²  

Tomt – LNF opptil 100 000 m² 

10 kr/m²  

Tomt – LNF fra og med 100 00m² 

0 kr/m² 

Tomt - punktfeste og nausttomt

500 000 kr/stk

 

Etasjefaktor benyttes for å justere verdien på bruksareal på bolig- og fritidseiendom. Følgende etasjefaktorer skal benyttes takseringen:

Etasje 

Faktor 

Loft 

0,25 

Hovedetasje(r) 

1 

Underetasje 

0,5 

Kjeller 

0,25 

Dersom det er boenhet i kjeller eller loft settes arealet i boenheten til etasjefaktor for underetasje. Næringsareal i kjeller eller underetasje blir taksert som hovedetasje. 

 

Skjønnsmessig vurdering

Det har blitt foretatt skjønnsmessig vurdering av forhold på og omkring bolig og fritidseiendom, til å justere taksten opp eller ned. 


Forhold på eiendommen for bolig- og fritidseiendom: 

Byggeår mellom 2000 og 2009 

1,1 

Byggeår fra og med 2010 og nyere 

1,2 

Særlig lav standard - i forhold til omkringliggende eiendom 

0,9 - 0,5 

 

Forhold omkring eiendommen for bolig- og fritidseiendom: 

Eiendommer som grenser til sjø 

1,2 

Andre rekke til sjø  

1,1 

Grense til friområder*  

1,1 

*Friområdene inngår i kommunens definerte "Særlig kvalitetsområde": StokkavannetMosvannet og Vålandskogen
Godalen/Ramsvik, Lundsvågen og Sørmarka.
 

 

Forhold på og omkring næringseiendom: 

For taksering av næringseiendom inngår følgene elementer i vurderingen av forhold på eiendommen som påvirker taksten: 

 • vedlikehold 
 • utforming 
 • attraktivitet 
 • byggeår
 • eksponering

 

Bruk av protokolltakster

Spesielle eiendommer hvor sjablongtaksen ikke fungerer, får taksten justert med protokoll. For eksempel dersom du har offentlig vei på din eiendom, justeres taksten for veiarealet. Se PDF-versjon over rammer og retningslinjer for mer informasjon om hvilke eiendommer dette kan gjelde. 

 

Nyttige linker