Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Klage på eiendomsskatten

Klage på eiendomsskatten

Kort fortalt

 • Klagefristen utløp 25. august 2021.
 • Neste mulighet for å klage er 1. termin 2022. 
 • Husk å betale eiendomsskatten innen forfall, selv om du klager.

Hvordan klage?

Kommunal eiendomsskattetakst skal fastsettes til det beløp man må gå ut fra at eiendommen, etter sin innretning, bruksegenskap og lokalisering, kan bli avhendet for under vanlige forhold, ved fritt salg, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1). Lovens ordlyd gir m.a.o. anvisning på at det er omsetningsverdien som skal utgjøre skattegrunnlaget. Det er en objektivisert omsetningsverdi som skal legges til grunn for utskrivingen, hvor det ikke skal tas hensyn til rettigheter og plikter som vedrører eiendommen.

Dette må ikke blandes med Skatteetatens beregnede ligningsverdi (formuesverdien) av boligen.

 

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen.

Det kan klages på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klagd på tidligere.

Lov om eigedomsskatt til kommunane § 19
«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker (...)».

 

Gjelder klagen din andre kommunale avgifter enn eiendomsskatt?

 • Arealendringer
  E-post: gebyr.areal@stavanger.kommune.no

 • Vann/Avløp
  E-post: gebyr.va@stavanger.kommune.no

 • Renovasjon
  E-post: gebyr.renovasjon@stavanger.kommune.no

 • Feiing
  E-post: gebyr@rogbr.no

 • Spørsmål om betaling?
  E-post: ut.faktura@stavanger.kommune.no

Hvor sender jeg klageskjema?

Klageskjema blir tilgjengelig igjen 1. termin 2022. 


Bor du i seksjonssameie?

Eiendomsskattetaksten for seksjonerte eiendommer fastsettes for eiendommen under ett, og fordeles på seksjonene i samsvar med tinglyst sameiebrøk. Hvis du bor i et sameie anbefaler vi at sameiet/styret sender inn en felles klage, på vegne av seksjonssameiet.

 

Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Det betyr at fristen for å klage på eiendomsskatten 2021 utløp 25. august 2021.

Eiendomsskatten skal betales til forfall, selv om du har sendt inn en klage.

 

Slik behandles klagen din

Klagene blir behandlet fortløpende etter klagefristen. Innen 4 uker etter fristen vil du motta et brev om antatt behandlingstid.

En eventuell klage behandles først av sakkyndig nemnd.

 • Hvis klager får delvis medhold, gis det en 6 ukers frist til å klage den nye taksten videre til klagenemnda. 
 • Hvis klager ikke får medhold, går klagen automatisk videre til klagenemnda som foretar en totalvurdering av taksten. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

En totalvurdering kan resultere i at taksten økes, blir stående eller reduseres.

 

Skriftlig klage

For personer som ikke kan logge seg inn med elektronisk ID, må klagen sendes skriftlig pr. post til kommunen. Det kan bli lengre behandlingstid av klagen, dersom den sendes via posten.

Skriftlig klageskjema blir lagt ut på nettsidene i 2022. 

 

Nyttige linker