Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Skatt og avgift
 4. Satser og gebyrer 2019
 5. Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Kort fortalt

 • To ganger i året kommer en faktura fra kommunen til deg som eier en eiendom i Stavanger.
 • Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om fakturaen du har fått. 
 • Se også listen over kommunale gebyr.

Er postene på fakturaen vanskelige å forstå?

(Klikk på prikkene i høyre hjørne for stor versjon, eller klikk her for å åpne forklaringen i eget vindu).

 

Faktura - ofte stilte spørsmål

Jeg ønsker å opprette eFaktura for eiendomsgebyrene. Hvordan gjør jeg dette? 

Din faktura har et referansenummer. En avtale for eFaktura kan du opprette på to måter:

 1. Ved å godkjenne avtale om eFaktura når du betaler fakturaen i nettbanken
 2. Ved å søke opp Stavanger kommune blant tilbyderne av eFaktura i nettbanken og registrere referansenummeret på din eFaktura.     

Merk at referansenummeret for din eFaktura er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder. 

Jeg ønsker å opprette AvtaleGiro for eiendomsgebyrene. Hvordan gjør jeg dette?

Din faktura har et referansenummer for AvtaleGiro.
Det er to måter å opprette en avtale for AvtaleGiro: 

 1. Ved å godkjenne avtale om AvtaleGiro når du betaler fakturaen i nettbanken
 2. Ved at du kontakter banken din, og oppgir referansenummeret som du finner på fakturaen.

Merk at referansenummeret på din AvtaleGiro er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

Når skal fakturaen betales?

Gebyrene går ut to ganger i året, betalingsfristene er 20. mars og 20. september.

Jeg har solgt boligen min eller eiendom i terminperioden. Må jeg betale hele fakturaen?

Fakturaen sendes ut til den som er tinglyst eier av eiendommen.

Dersom eiendommen blir solgt senere, bør fakturaen deles mellom kjøper og selger. Fakturaen må likevel betales i sin helhet til kommunen på forfallsdato. Avregning er noe kjøper og selger selv må foreta seg imellom, eller ved hjelp av eiendomsmegler. Dersom kjøper og selger sammen finner det mest riktig at kjøper skal betale hele fakturaen til kommunen, kan vi kontaktes på 
ut.faktura@stavanger.kommune.no og utstede fakturaen på ny i kjøpers navn. Det må aldri opprettes AvtaleGiro eller eFaktura med bakgrunn i opplysningene på en overlevert faktura som har et annet kundenavn.

Bygg - ofte stilte spørsmål

Vi har fått tillatelse til å rive et bygg, men vi betaler fortsatt eiendomsskatt for bygningen. Hva gjør jeg?

For at et bygg skal kunne registreres som revet i matrikkel, må søker ha sendt inn erklæring for avfallshåndtering. Alle byggesaksblanketter, og mer informasjon, finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet).

Eiendomsskatten beregnes 1. januar for skatteåret, og et bygg må ha fått status som revet før årsskiftet. Hvis et bygg i løpet av året får status som revet blir det beregnet skatt for resten av det innværende år.

Hvordan blir arealene i min bolig beregnet?

Arealgrunnlaget Stavanger kommune bruker er bruksareal pr etasje. Bruksareal er hele arealet innenfor ytterveggene, innvendige mål i hver etasje. Det inkluderer areal med bod, gang, trapp, hagestue og uinnredede rom. For at bruksareal skal være måleverdig skal takhøyden være minst 1,9 meter på begge sider av rommet. Dette er regler for beregning av bruksareal etter Norsk Standard NS 3940 og ble bestemt av politikerne i Stavanger da eiendomsskatten ble innført. Arealene er utregnet etter tegningene i byggesaksarkivet eller fra takseringsprosjektet i 2005 der alle bygg i kommunen ble gjennomgått.

Arealet på fakturaen min er feil. Hva gjør jeg for å få dette endret?

Ved mistanke om feil areal kan du kontakte matrikkelavdelingen i By og samfunnsplanlegging på telefon 51 50 71 20 eller via e-post
gebyr.areal@stavanger.kommune.no

Kommunen kan vurdere tegningene i byggesaksarkivet på ny. Hvis det ikke foreligger tegninger i arkivet eller det ikke oppnås enighet, må grunneier sende inn skriftlig dokumentasjon, som plan- og snittegninger, som beviser feilregistreringen.

Hvorfor stemmer ikke arealene overens med det jeg rapporterte inn til Skatteetaten?

Arealet du oppga Skatteetaten var boareal, areal for P-rom. Arealet på faktura er bruksarealet, BRA.

Jeg har kjøpt blokkleilighet. Hvorfor er arealet oppgitt på faktura ikke det samme jeg fikk oppgitt under kjøp av leiligheten?

Hvis du bor i et seksjonert boligsameie har hver seksjon en eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Denne andelsbrøken er et tinglyst eierforhold som ble oppgitt ved seksjonering. Det er seksjonens andel i seksjonssameiet. Det vil si, at i et seksjonssameie har du en eksklusiv bruksrett for en gitt del av bygget og eier tomt og bygning sammen med de andre seksjonseierne. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon. Dette er grunnlaget for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp. Du betaler altså ikke bare for din egen leilighet men også for din andel av fellesarealer som ganger, trapper, boder, innglassinger og eventuelt annet.

Jeg bor i et seksjonert bygg og de andre eierne disponerer mer enn meg. Hvorfor betaler vi for like mye areal?

Hvis du bor i et seksjonert boligsameie har hver seksjon en eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Denne andelsbrøken er et tinglyst forhold i sameiet som ikke kommunen har noe med. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon og gir arealet som er grunnlag for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp. Se også svar på forrige spørsmål.

Jeg skal vel ikke betale avgift for grovkjelleren min?

Gebyr for vann og avløp beregnes på grunnlag av alt bruksareal innenfor ytterveggene, innvendige mål, som har en takhøyde på minst 1,9 meter. Det inkluderer boligareal og annet areal som bod, gang, trapp, hagestue, innglassinger og uinnredet rom. 
Reglene for fastsettelse av eiendomsskattetakst sier at arealer registrert som kjeller vanligvis ikke blir tatt med i grunnlaget for eiendomsskatten.

Jeg har en uisolert innglassing av terrassen. Disse arealene skal vel ikke regnes med i avgiften?

Jo, innglasset terrasse regnes som bruksareal. Dette er bestemt av politikerne i Stavanger ved siste omtaksering i 2006. Bruksareal er alt areal innenfor ytterveggene, innvendige mål, for hver etasje. Det inkluderer P-rom/boareal og annet areal bod, gang, trapp, hagestue, innglassinger og uinnredet rom. For at bruksareal skal være måleverdig må takhøyden være minst 1,9 meter. I etasjer med skråtak er måleverdig areal 0,6 meter utenfor der takhøyden er minst 1,9 meter på begge sider.

Eiendomsskatt - ofte stilte spørsmål

Hvilke opplysninger er offentlige?

All informasjon i eiendomsskattelisten er offentlig. Eiendomsskattelisten er tilgjengelig for gjennomsyn i perioden fra 22. februar til 31. mars. Du får innsyn i alle forhold vedrørende egen eiendom i vårt eiendomsregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskattelisten.

Kan jeg få se grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for min eiendom?

Ved å ta kontakt på telefon, e-post eller ved personlig fremmøte kan du få tilgang på eget grunnlag for beregning av eiendomsskatten. Grunnlaget sendes per post til den som står oppført som tinglyst eier av eiendommen.

For mer informasjon ta kontakt med Eiendomsskattekontoret, telefon 51 50 73 20, e-post eiendomsskatt@stavanger.kommune.no.

Hva betyr forkortelsen prom?

Prom er en forkortelse av promillesats.

Hvilken promillesats har Stavanger kommune for beregning av eiendomsskatten?

Stavanger kommune har for skatteåret 2019 vedtatt en skattesats på 3 promille for beregning av eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer. For andre typer eiendommer 4 promille.

Hvem skrives eiendomsskatten ut til?

Melding om eiendomsskattetakst sendes ut til eier, hjemmelshaver eller fester. Av praktiske årsaker kan eiendomsskatten i noen tilfeller være skrevet ut til den som bruker eiendommen eller forretningsfører. Slike endringer må meldes skriftlig med underskrift fra både eier og den som skal betale regningen.

Hvem får tilsendt regningen hvis det er flere eiere til samme eiendom?

Regningen blir sendt til den som står oppført først i grunnboka. Kommunen kan ikke splitte kommunale gebyr og eiendomsskatt og sende til hver av eierne. Hvordan fakturaen fordeles er en sak mellom eierne.

I hvilke områder av kommunen blir det skrevet ut eiendomsskatt?

Stavanger kommune har eiendomsskatt for hele kommunen med noen få unntak. Unntakene er Austre Åmøy og byøyene som er uten broforbindelse, dog ikke Vassøy.

Hvor mye har kommunen trukket fra i bunnfradrag for boenheter?

For 2019 gis det et bunnfradrag på 400 000 kroner for hver godkjent boenhet på eiendommen. Bunnfradragets størrelse kan endres av bystyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Boenheter som er fullført i løpet av skatteåret får først virkning på eiendomsskatten fra neste skatteår.

Hvordan beregnes boligtaksten?

Eksempel på hvordan boligtaksten beregnes:

Takst 2 500 000 kroner
Bunnfradrag for en boenhet er 400 000 kroner
Eiendomsskattegrunnlag blir da 2 100 000 kroner
Eiendomsskatt = 3 promille av skattegrunnlaget
Sum i dette tilfellet 6 300 kroner som betales i to terminer

Hvordan beregnes næringstaksten?

Eksempel på hvordan næringstaksten beregnes:

Takst 10 000 000 kroner
Eiendomsskattegrunnlag 10 000 000 kroner
Eiendomsskatt = 4 promille av skattegrunnlaget
Sum i dette tilfellet 40 000 kroner som betales i to terminer

Finnes det godkjente boenheter på en næringseiendom gis det også bunnfradrag for disse hvis de er i bruk til bolig.

Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Ja, men du kan bare klage en gang på de samme forholdene. Klagefristen etter mottatt brev er tre uker. Alle klager må være skriftlige og undertegnes deg som klager. Det finnes ikke eget skjema for klager så merk dine klagepapirer nøye med:

 • Navn
 • Gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer til eiendom for klagen
 • Eventuell adresse til eiendom

Denne informasjonen finnes også på ditt mottatte skattetakstbrev.

Klagen sendes til:
Stavanger kommune, Eiendomsskattekontoret,
Postboks 8001, 4068 STAVANGER

Klage blir behandlet fortløpende etter at klagefristen er utløpt. Ved mye klager kan det ta lang tid før avgjørelse foreligger. Klagen behandles av skattetakstnemnda.
Kan ikke nemnda avgjøre saken i skatteyters favør, går saken videre til overtakstnemnda. Takstnemnda og overtakstnemnda er oppnevnt av bystyret for å bestemme retningslinjer for hvordan takseringen skal gjennomføres, behandle takstforslagene og behandle klager.

Feiing - ofte stilte spørsmål

Jeg har ildsted men det er ikke i bruk. Hvorfor må jeg betale for feiing og tilsyn?

Alle som har et ildsted som er tilknyttet en pipe må betale avgiften for feiing og tilsyn.

Hva må jeg gjøre for å slippe å betale for feiing og tilsyn?

Ildstedet må fysisk fjernes fra pipeløpet og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Slikt arbeid må være forsvarlig utført og dokumentasjon må sendes til feieren, e-post leif.inge.andresen@rogbr.no.

Hvorfor får jeg faktura hvert år når det bare foretas feiing og tilsyn hvert fjerde år?

Totalbeløpet for feiing og tilsyn er delt opp og fordelt ut på fire år. Med dette betaler du hvert år en fjerdedel av beløpet.

Hvorfor får jeg fortsatt feiegebyr når bygget er revet?

Ta kontakt med feieren på telefon 51 50 22 62 eller via e-leif.inge.andresen@rogbr.no

Hvorfor får vi feiegebyr på egen separat regning på hovedbruk med gårds- og bruksnummer når eiendommen er seksjonert?

Ta kontakt med feieren på telefon 51 50 22 62 eller via e-post leif.inge.andresen@rogbr.no

Renovasjon - ofte stilte spørsmål

Hva er fastdel renovasjon?

Den faste (avfallsuavhengige) gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og tjenesteomfang, og er på 970 kroner per år (eks. moms).

Les mer om priser for renovasjon og avfall.

Hvorfor står det oppført flere poster med restavfall?

Dersom du har byttet restavfallsbeholder i løpet av terminen (halvåret), vil fakturaen vise tre linjer for restavfall og

 • en linje for den nye beholderen denne terminen (som du forhåndsbetaler)
 • en linje for tilbakebetaling av for mye betalt for den gamle beholderen som ble hentet inn forrige termin. Da står beløpet i minus. Du betalte for hele terminen på forrige faktura og får tilbake fra den dagen du byttet beholder.
 • en linje for den nye beholderen, som er betaling fra den dato du byttet beholder og ut forrige termin

Huset er revet, men jeg har fått gebyr på renovasjon. Hva må jeg gjøre?

Gebyrer løper til den 1. i påfølgende måned etter at

 • byggesaksavdelingen i kommunen har utstedt ferdigattest.
 • Vann og avløp har mottatt ferdigmelding fra godkjent utførende foretak om at stikkledningen er frakoblet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett.

Når ferdigmelding er mottatt meldes rivningen til Fagavdeling renovasjon som avslutter renovasjonsgebyrene fra 1. dag i påfølgende måned, og henter inn beholderne.

Vann og avløp

Hvordan beregnes gebyrene for vann og avløp?

I Stavanger har vi en todelt gebyrmodell. Det vil si at det er et fastledd som beregnes som en pris per kvadratmeter av din bolig. I tillegg er det et mengdevariabelt ledd som enten stipuleres eller måles. Hvis det mengdevariable leddet blir stipulert er forbruket 1,5 kubikkmeter per kvadratmeter. For næringseiendommer skal det mengdevariable leddet alltid måles.

Hvis du har en bolig som er tilknyttet kommunens vannforsyning og avløpsnett kan du med gebyrkalkulatoren sjekke om det vil svare seg for deg å benytte vannmåler.

Hva er a-konto og hvordan beregnes a-konto innbetalingen?

For eiendommer med vannmåler blir måleren avlest en gang i året. På grunnlag av den avleste standen, vil vi på første termin hvert år ha et «vannmåleroppgjør». Vannmåleroppgjøret vil si at den målte mengden blir beregnet og innbetalt a-konto fra sist år blir trukket ifra og eiendomseier må betale mellomlegget. Grunnlaget for a-konto innbetalingen er lik siste års målte forbruk. 

Hvis vi river huset/ bygningen, utgår gebyrplikten da automatisk?

Vann- og avløpsgebyrer løper til den første i påfølgende måned etter at Byggesaksavdelingen har utestedet ferdigattest. Vann- og avløp skal da ha mottatt ferdigmelding fra godkjent utførende foretak om at stikkledningen er frakoplet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett. Når dette er på plass så utgår gebyrplikten.

Kontaktinformasjon og hjelp til faktura

Har du spørsmål om antall kvadratmeter på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 20
e-post: gebyr.areal@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om vann og avløp på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 40
e-post: gebyr.va@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om renovasjon på fakturaen? 
Telefon: 51 50 71 50
e-post: gebyr.renovasjon@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om feiegebyr? 
Telefon: 51 50 22 62
e-post: gebyr@rogbr.no

Har du spørsmål om eiendomsskatt på fakturaen? 
Telefon: 51 50 73 20
e-post: eiendomsskatt@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål om regningsmottaker eller betaling?
Telefon: 51 50 73 80
e-post: ut.faktura@stavanger.kommune.no