Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Satser og gebyrer 2022

Satser, avgifter og gebyrer

Kort fortalt

 • Her finner du en oversikt over satser på gebyrer til kommunen.
 • Gebyrene for Stavanger i 2022 ble bestemt av kommunestyret 13. desember 2021. 
 • I slutten av februar og august får du en faktura der du skal betale for vann og avløp, renovasjon og feiing.
 • Se ofte stilte spørsmål om faktura og gebyr

Betaling og priser for barnehage i 2022

Maksprisen for en fulltids barnehageplass i kommunale og private barnehager er 3315 kroner per måned. Ekstra betaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage.

Les mer om moderasjonsordninger. 

Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er august betalingsfri. Du betaler for barnehageplassen den første i hver måned.

Beregn selv foreldrebetalingen: Les mer og last ned kalkulator (excel)

Oppsigelse av barnehageplass
Barn som ønsker å slutte etter 31. mai må også betale for juni og juli. Hver oppmerksom på at ikke-kommunale barnehager kan ha andre oppsigelsesregler.

Begravelsespriser 2022

Avgiftene på gravlundstjenestene er som følger: 

 • Festeavgift for urne- og kistegraver: 250 kroner per år 
 • Kremasjonsavgift, utenbys borgere: 5 300 kroner
 • Kremasjonsavgift, innbyggere i Stavanger: 0 kroner
 • Leie av kapell på gravlund, for begravelse av innbyggere i Stavanger: 0 kroner
 • Leie av kapell på gravlund, for begravelse av utenbys borgere: 2 500 kroner

Byggesaksgebyrer 2022

For å få behandlet byggesaken din i kommunen, må du betale et byggesaksgebyr. Gebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av byggesaken. Hvor høyt gebyret blir avhenger av hva du søker om.

Gebyret beregnes i henhold til det reglementet som gjaldt på det tidspunkt saken ble mottatt i kommunen.

Dagsenteropphold 2022

 • Dagsenter for mennesker med utviklingshemming: 100 kroner per dag
 • Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: 100 kroner per dag + mat.  

Avtalte dagsenterbesøk må betales for hvis fravær ikke er varslet minst 24 timer på forhånd

Eiendomsskatt 2022

Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen basert på eiendommens fastsatte takst. Endring av eiendomsskatt behandles i handlings- og økonomiplanen

I begrep og spørsmål om eiendomsskatt finner du forklaring på spørsmål om eiendomsskatt.

For mer informasjon om eiendomskatt, se her.

Eierseksjonering - gebyrer

Informasjon om seksjonering og reseksjonering. 

Gebyr for behandling av forurenset grunn 2022

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et diffirensiert gebyrsystem:

 • Mindre saker av enkel karakter: kr 15 000
 • Mellomstore saker: kr 30 000
 • Store, kompliserte saker: kr 45 000

Les mer om behandling av forurenset grunn

Gebyr for vann og avløp 2022

Du betaler dette gebyret for at det er rent vann i springen, avløp fra eiendommen og at spillvannet blir renset. Årsgebyret for vann og avløp er delt inn i et fastledd og et mengdevariabelt ledd. Fastleddet beregnes med grunnlag i bruksarealet, BRA, i boligen din. Det mengdevariable leddet beregnes ut fra innmeldt forbruk for de som har vannmåler eller stipuleres ut fra bruksareal for de som ikke har installert vannmåler.

Se oversikt over vann- og avløpsgebyrer.

Betalingssatser 2022 - levekår

Gå til egen oversikt over for egenbetaling for dagsenter, sykehjem, trygghetsalarm, hjemmehjelp, arbeidsreiser og dag- og nattelosji.

Feiegebyr 2022

Feiegebyret for 2022 er 340 kroner ekskludert mva. per pipeløp. 

Stavanger kommune tilbyr feiing og tilsyn av alle piper og ildsteder. Dette er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Den viktigste hensikten er å forebygge brann i bygninger.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer et tilsyn med besøk av feier. Tilsynet omfatter blant annet

 • kontroll av pipe og ildsted
 • rådgivning om brannsikkerhet og rømningsveier
 • bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmiddel.

Tilsynet utføres av seksjon for boligtilsyn og feiing. Tilsynet er basert på en risikovurdering

Når betaler jeg gebyrene?

Du kan dele fakturaen opp i månedlige betalinger.

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal innføre mulighet for å betale kommunale avgifter hver måned eller hvert halvår. Innføringen av ordningen har tatt tid fordi det har vært krevende å få de avanserte fagsystemene til å snakke sammen.

På den nye nettløsningen Min eiendom kan du få mye informasjon om boliger du eier, og også finne muligheten til å bestille månedlig faktura. Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2021, men kan bestilles allerede nå – og frem til 31.12. Bestillinger fra 01.01.2021 og utover vil tre i kraft fra 1. juli.

Hvem kan få månedlig faktura?

Nesten alle.

Men: Du kan ikke bestille månedlig faktura for boenheter som: 

 • har installert vannmåler og ikke har lest av vannmåleren.
 • er en del av fellesfaktura (borettslag).
 • er tilknyttet nedgravde avfallsløsninger. der avregning er basert på antall tømminger.

Du kan endre hvor ofte du får faktura én gang i halvåret. For å komme med på neste termin med månedlig faktura må du bestille innen:

 • 1. termin må bestilles innen 31.12 (da ny termin starter 01.01)
 • 2. termin må bestilles innen 20.06 (da ny termin starter 01.07)

Den månedlige fakturaen blir sendt ut rundt den 20. i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan dette bli fremskyndet, men den ordinære forfallsdatoen vil da være den 20. i måneden etter. 

På listen over gebyrer på regningen du har fått står beløpet for hvert gebyr helt til høyre. Nederst er totalbeløpet oppsummert.

Hvordan betaler jeg?
Du betaler regningen som du betaler andre regninger, for eksempel i nettbanken eller ved å besøke banken.

Hovedkassen er hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23. Der kan du gebyrfritt betale alle kommunale regninger og avgifter. Hovedkassen utbetaler ikke skatt du har til gode.

Kulturskolen - betaling og priser 2022

Her finner du full oversikt over prisene til kulturskolens tilbud

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

Oppmåling - gebyrer

Piggdekkgebyr 2022

 • Fra 1. november 2017 har alle som kjører med piggdekk i Stavanger måtte betale avgift.
 • Piggdekkgebyret er 1400 kroner for hele vintersesongen, 450 kroner per måned og 35 kroner per dag.

Du finner all informasjon om piggdekkgebyret på denne siden

Reguleringsplan og deling av eiendom - gebyrregulativ

For å få behandlet en reguleringsplan, mindre endring av plan, deling av eiendom, dispensasjon fra plan og konsekvensutredning må du betale et gebyr.

Gebyr for reguleringsplan, endring av plan, deling, dispensasjon og konsekvensutredning

Les mer om delesaker og se priser

Gebyr for renovasjon 2022

Gebyr for renovasjon er betaling for at kommunen tar hånd om avfallet ditt.

SFO - skolefritidsordningen - betaling, faktura og priser 2022

Du betaler for SFO i elleve måneder i året.

Fra og med 1. august 2022 gjelder følgende priser:

 • 100 % plass: 2688 kroner per måned
 • 60 % plass: 1613 kroner per måned

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent. De 25 prosentene blir beregnet av laveste plasstørrelse. Det samme gjelder dersom du har barn i både barnehage og SFO. 

Du kan også søke om friplass eller lavere pris. Om du kan få friplass eller lavere pris avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt.

Les alt om søknad og betaling for SFO